JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

Libri i haxhit

Kapitulli 1: Dispozita për haxhin dhe umren, vlerat dhe urtësia e tyre >   Kap.1
   Pjesa e parë: Përkufizimi i haxhit dhe umres dhe vlerat e tyre >
   Pjesa e dytë: Prej urtësive të ligjësimit të haxhit >
   Pjesa e tretë: Dispozita e haxhit dhe kryerja e menjëhershme e vonesa e tij, dispozita për mohuesin e haxhit, dispozita e umres dhe përsëritja e saj >

Kapitulli 2: Kushtet e haxhit ˃   Kap.2
   Pjesa e parë: Kushtet që (haxhi) të jetë detyrim, i vlefshëm (i saktë) dhe shlyes (i mjaftueshëm): (Islami, mendja) >
   Pjesa e dytë: Kushtet që (haxhi) të jetë vetëm detyrim dhe shlyes (i mjaftueshëm): (puberteti, liria) >
   Pjesa e tretë: Kushti që (haxhi) të jetë vetëm detyrim (aftësia / mundësia) >
      Shqyrtimi i parë: Përkufizimi dhe dispozita e kushtit obligues të aftësisë (mundësisë) >
      Shqyrtimi i dytë: Llojet dhe kushtet e aftësisë (mundësisë) si kusht i obligimit të haxhit >
      Shqyrtimi i tretë: Aftësia (mundësia) fizike (trupore) dhe ekonomike si kusht i obligimit të haxhit >
      Shqyrtimi i katërt: Kushtëzimi i sigurisë së rrugëtimit, shoqërimit të gruas prej mashkullit mahrem (burrit / të ndaluarit për martesë) dhe mosqenies së saj në iddet (kohëpritjen para rikurorëzimit) >

Kapitulli 3: Shtyllat, detyrimet dhe meuakitet (caqet rituale kohore / vendore) të haxhit dhe umres ˃  Kap.3
   Pjesa e parë: Shtyllat dhe detyrimet e haxhit dhe umres > 
   Pjesa e dytë: Përkufizimi i “meuakite-ve” dhe meuakite-t (caqet rituale) kohore të haxhit > 
   Pjesa e tretë: Meuakitet (caqet rituale) vendore (të haxhit) >
      Shqyrtimi i parë: Hyrje / Mikati (Caku ritual) vendor i personit efakij (të tutjemë / të largët) dhe dispozitat e tij >
      Shqyrtimi i dytë: Dispozita për një muhrim (personin që synon të bëj haxhin / umren) që e tejkalon mikatin (cakun ritual) vendor pa hyrë në ihram (pa bërë qëllimin e nisjes së ritualit) >
      Shqyrtimi i tretë: Mikati (Caku ritual) vendor i kujt banon / qëndron në mikat dhe kujt banon / qëndron në Mekë dhe haremin (territorin e paprekshëm) mekas >

Kapitulli 4: Ihrami (qëllimi për nisjen e ritualit) ˃   Kap.4
   Pjesa e parë: Përkufizimi i ihramit (qëllimit për nisjen e ritualit), dispozita dhe urtësia e tij >
   Pjesa e dytë: Sunetet (Të pëlqyeshmet) e ihramit (qëllimit për nisjen e ritualit) >
      Shqyrtimi i parë: Gusli (larja rituale e gjithë trupit), hyrja e mashkullit në ihram (nisjen e ritualit) shoqëruar me veshjen e izarit (cope nga brezi e poshtë) dhe ridau-t (cope si pelerinë), dhe parfumimi >
      Shqyrtimi i dytë: Ihrami (Bërja e qëllimit për nisjen e ritualit) pasi të falet një namaz / a ka namaz të veçantë për të dhe telbija (Thënia: “LEB-BEJKELL-LLAAHUM-ME …”) >
   Pjesa e tretë: Llojet e ritualeve të haxhit dhe dispozitat e tyre >
      Shqyrtimi i parë: Dispozita e tre (llojeve të) ritualeve (të haxhit / umres) >
      Shqyrtimi i dytë: Kushtëzimi lirues nga ihrami për haxh / umre nëse bllokohemi dhe haxhi ifrad (ihrami vetëm për haxh) >
      Shqyrtimi i tretë: Haxhi kiran (ihrami njëherazi për umre dhe haxh) >
      Shqyrtimi i katërt: Haxhi temetu’u (përfitimi i lirimit nga rituali pas umres deri në nisjen e haxhit)  >

Kapitulli 5: Ndalimet e ihramit, detyrimet e tij dhe shpërblesa për lënien e tyre >   Kap.5
   Parathënie: Kuptimi i ndalimeve dhe shpërblesës së ihramit dhe llojeve të tyre >
   Pjesa e parë: Ndalimet e ihramit që duhen zhdëmtuar (ndalimet e rehatisë) >
      Shqyrtimi i parë: Llojet e ndalimeve të rehatisë dhe çfarë kërkohet në rastin e tyre >
      Shqyrtimi i dytë: Prerja (Heqja) e qimeve (flokëve etj.) dhe thonjve >
      Shqyrtimi i tretë: Parfumimi dhe mbulimi i kokës >
      Shqyrtimi i katërt: Veshja e rrobave që rrinë qepur (fiksuar / qarkuar) pas trupit (gjymtyrëve) >
   Pjesa e dytë: Çfarë nuk kërkon shpërblesë (kontrata e martesës) >
   Pjesa e tretë: Çfarë kërkon shpërblesë të rreptë (marrëdhëniet seksuale dhe fillesat e tyre) >

   Pjesa e katërt: Çfarë kërkohet nga kush lë një prej detyrimeve të ritualit >
   Pjesa e pestë: Çfarë i ndalohet dhe çfarë i lejohet personit në ihram >

Kapitulli 6: ???   Kap.6
   Pjesa e parë: Përkufizimi i haxhit dhe umres dhe vlerat e tyre >
   Pjesa e parë: Përkufizimi i haxhit dhe umres dhe vlerat e tyre >
   Pjesa e tretë: Pjesa e tretë: Dispozita e haxhit dhe kryerja e menjëhershme e vonesa e tij, dispozita për mohuesin e haxhit, dispozita e umres dhe përsëritja e saj. >

Kapitulli 7: ???   Kap.7
   Pjesa e parë: Përkufizimi i haxhit dhe umres dhe vlerat e tyre >
   Pjesa e parë: Përkufizimi i haxhit dhe umres dhe vlerat e tyre >
   Pjesa e tretë: Pjesa e tretë: Dispozita e haxhit dhe kryerja e menjëhershme e vonesa e tij, dispozita për mohuesin e haxhit, dispozita e umres dhe përsëritja e saj. >

Kapitulli 8: ???   Kap.8
   Pjesa e parë: Përkufizimi i haxhit dhe umres dhe vlerat e tyre >
   Pjesa e parë: Përkufizimi i haxhit dhe umres dhe vlerat e tyre >
   Pjesa e tretë: Pjesa e tretë: Dispozita e haxhit dhe kryerja e menjëhershme e vonesa e tij, dispozita për mohuesin e haxhit, dispozita e umres dhe përsëritja e saj. >

Kapitulli 9: ???   Kap.9
   Pjesa e parë: Përkufizimi i haxhit dhe umres dhe vlerat e tyre >
   Pjesa e parë: Përkufizimi i haxhit dhe umres dhe vlerat e tyre >
   Pjesa e tretë: Pjesa e tretë: Dispozita e haxhit dhe kryerja e menjëhershme e vonesa e tij, dispozita për mohuesin e haxhit, dispozita e umres dhe përsëritja e saj. >

Kapitulli 10: ???   Kap.10
   Pjesa e parë: Përkufizimi i haxhit dhe umres dhe vlerat e tyre >
   Pjesa e parë: Përkufizimi i haxhit dhe umres dhe vlerat e tyre >
   Pjesa e tretë: Pjesa e tretë: Dispozita e haxhit dhe kryerja e menjëhershme e vonesa e tij, dispozita për mohuesin e haxhit, dispozita e umres dhe përsëritja e saj. >

Kapitulli 11: ???   Kap.11
   Pjesa e parë: Përkufizimi i haxhit dhe umres dhe vlerat e tyre >
   Pjesa e parë: Përkufizimi i haxhit dhe umres dhe vlerat e tyre >
   Pjesa e tretë: Pjesa e tretë: Dispozita e haxhit dhe kryerja e menjëhershme e vonesa e tij, dispozita për mohuesin e haxhit, dispozita e umres dhe përsëritja e saj. >

Kapitulli 12: ???   Kap.12
   Pjesa e parë: Përkufizimi i haxhit dhe umres dhe vlerat e tyre >
   Pjesa e parë: Përkufizimi i haxhit dhe umres dhe vlerat e tyre >
   Pjesa e tretë: Pjesa e tretë: Dispozita e haxhit dhe kryerja e menjëhershme e vonesa e tij, dispozita për mohuesin e haxhit, dispozita e umres dhe përsëritja e saj. >

Kapitulli 13: ???   Kap.13
   Pjesa e parë: Përkufizimi i haxhit dhe umres dhe vlerat e tyre >
   Pjesa e parë: Përkufizimi i haxhit dhe umres dhe vlerat e tyre >
   Pjesa e tretë: Pjesa e tretë: Dispozita e haxhit dhe kryerja e menjëhershme e vonesa e tij, dispozita për mohuesin e haxhit, dispozita e umres dhe përsëritja e saj. >

Kapitulli 14: ???   Kap.14
   Pjesa e parë: Përkufizimi i haxhit dhe umres dhe vlerat e tyre >
   Pjesa e parë: Përkufizimi i haxhit dhe umres dhe vlerat e tyre >
   Pjesa e tretë: Pjesa e tretë: Dispozita e haxhit dhe kryerja e menjëhershme e vonesa e tij, dispozita për mohuesin e haxhit, dispozita e umres dhe përsëritja e saj. >

Kapitulli 15: ???   Kap.15
   Pjesa e parë: Përkufizimi i haxhit dhe umres dhe vlerat e tyre >
   Pjesa e parë: Përkufizimi i haxhit dhe umres dhe vlerat e tyre >
   Pjesa e tretë: Pjesa e tretë: Dispozita e haxhit dhe kryerja e menjëhershme e vonesa e tij, dispozita për mohuesin e haxhit, dispozita e umres dhe përsëritja e saj. >

Kapitulli 16: ???   Kap.16
   Pjesa e parë: Përkufizimi i haxhit dhe umres dhe vlerat e tyre >
   Pjesa e parë: Përkufizimi i haxhit dhe umres dhe vlerat e tyre >
   Pjesa e tretë: Pjesa e tretë: Dispozita e haxhit dhe kryerja e menjëhershme e vonesa e tij, dispozita për mohuesin e haxhit, dispozita e umres dhe përsëritja e saj. >

Kapitulli 17: ???   Kap.17
   Pjesa e parë: Përkufizimi i haxhit dhe umres dhe vlerat e tyre >
   Pjesa e parë: Përkufizimi i haxhit dhe umres dhe vlerat e tyre >
   Pjesa e tretë: Pjesa e tretë: Dispozita e haxhit dhe kryerja e menjëhershme e vonesa e tij, dispozita për mohuesin e haxhit, dispozita e umres dhe përsëritja e saj. >

Lexoni më tepër

 


↓
Scroll to Top