JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

FIKHU-LEGJISLACIONI I ADHURIMEVE

IHRAMI-DETYRIMI PËR RITUALIN E LËNË-SHMANGIE-LEJIME

Numri i fetvasë: 453 IHRAMI-DETYRIMI PËR RITUALIN E LËNË-SHMANGIE-LEJIME

Kategoria: VEPRIMET E NDALUARA GJATË IȞRAMIT

IHRAMI-DETYRIMI PËR RITUALIN E LËNË-SHMANGIE-LEJIME

yetje: IHRAMI-DETYRIMI PËR RITUALIN E LËNË-SHMANGIE-LEJIME

A mund të na tregoni në mënyrë të përmbledhur në lidhje obligimin kundrejt detyrimit të pakryer të ritualit dhe se çfarë i ndalohet e çfarë jo personit në ihram?

 Përgjigjja: IHRAMI-DETYRIMI PËR RITUALIN E LËNË-SHMANGIE-LEJIME

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në kuadrin e kryerjes së ritualeve madhështore islame të haxhit dhe të umres, juristët muslimanë kanë trajtuar obligimin kundrejt detyrimit të pakryer të ritualit dhe se çfarë i ndalohet e çfarë jo personit në ihram, si vijon

Lexoni më tepër

IHRAMI-DETYRIMI PËR RITUALIN E LËNË-SHMANGIE-LEJIME Read More »

IHRAMI-NDALIMI ME SHPËRBLESË PAEFEKT-TË RREPTË

Numri i fetvasë: 452 IHRAMI-NDALIMI ME SHPËRBLESË PAEFEKT-TË RREPTË

Kategoria: VEPRIMET E NDALUARA GJATË IȞRAMIT

IHRAMI-NDALIMI ME SHPËRBLESË PAEFEKT-TË RREPTË

yetje: IHRAMI-NDALIMI ME SHPËRBLESË PAEFEKT-TË RREPTË

A mund të na tregoni në mënyrë të përmbledhur në lidhje me “ndalimin (e ihramit) pa shpërblesë / kontratën e martesës” dhe “ndalimin me shpërblesë të rreptë / marrëdhëniet seksuale dhe fillesat e tyre”?

 Përgjigjja: IHRAMI-NDALIMI ME SHPËRBLESË PAEFEKT-TË RREPTË

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në kuadrin e kryerjes së ritualeve madhështore islame të haxhit dhe të umres, juristët muslimanë kanë trajtuar “ndalimin (e ihramit) pa shpërblesë / kontratën e martesës” dhe “ndalimin me shpërblesë të rreptë / marrëdhëniet seksuale dhe fillesat e tyre”, si vijon

Lexoni më tepër

IHRAMI-NDALIMI ME SHPËRBLESË PAEFEKT-TË RREPTË Read More »

IHRAMI I MASHKULLIT-VESHJET QARKUESE TË GJYMTYRËVE

Numri i fetvasë: 451 IHRAMI I MASHKULLIT-VESHJET QARKUESE TË GJYMTYRËVE

Kategoria: VEPRIMET E NDALUARA GJATË IȞRAMIT

IHRAMI I MASHKULLIT-VESHJET QARKUESE TË GJYMTYRËVE

yetje: IHRAMI I MASHKULLIT-VESHJET QARKUESE TË GJYMTYRËVE

A mund të na tregoni në mënyrë të përmbledhur në lidhje me veshjet e qepura (qarkuese të gjymtyrëve) për meshkujt në ihram dhe çfarë kërkohet (zhdëmtohet) në këtë rast?

 Përgjigjja: IHRAMI I MASHKULLIT-VESHJET QARKUESE TË GJYMTYRËVE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!  

Në kuadrin e kryerjes së ritualeve madhështore islame të haxhit dhe të umres, juristët muslimanë kanë trajtuar ndalimet e ihramit që duhen zhdëmtuar (ndalimet e rehatisë), ku në lidhje me veshjet e qepura (qarkuese të gjymtyrëve) për meshkujt në ihram,  janë shprehur si vijon

Lexoni më tepër

IHRAMI I MASHKULLIT-VESHJET QARKUESE TË GJYMTYRËVE Read More »

IHRAMI-PARFUMIMI-MBULIMI I KOKËS SË MASHKULLIT

Numri i fetvasë: 450 IHRAMI-PARFUMIMI-MBULIMI I KOKËS SË MASHKULLIT

Kategoria: VEPRIMET E NDALUARA GJATË IȞRAMIT

IHRAMI-PARFUMIMI-MBULIMI I KOKËS SË MASHKULLIT

yetje: IHRAMI-PARFUMIMI-MBULIMI I KOKËS SË MASHKULLIT

A mund të na tregoni në mënyrë të përmbledhur në lidhje me parfumimin dhe mbulimin e kokës së mashkullit në ihram dhe çfarë kërkohet (zhdëmtohet) në rastin e tyre?

 Përgjigjja: IHRAMI-PARFUMIMI-MBULIMI I KOKËS SË MASHKULLIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!  

Në kuadrin e kryerjes së ritualeve madhështore islame të haxhit dhe të umres, juristët muslimanë kanë trajtuar ndalimet e ihramit që duhen zhdëmtuar (ndalimet e rehatisë), ku në lidhje me parfumimin dhe mbulimin e kokës së mashkullit,  janë shprehur si vijon

Lexoni më tepër

IHRAMI-PARFUMIMI-MBULIMI I KOKËS SË MASHKULLIT Read More »

IHRAMI-PRERJA-HEQJA E QIMEVE-THONJVE

Numri i fetvasë: 449 IHRAMI-PRERJA-HEQJA E QIMEVE-THONJVE

Kategoria: VEPRIMET E NDALUARA GJATË IȞRAMIT

IHRAMI-PRERJA-HEQJA E QIMEVE-THONJVE

yetje: IHRAMI-PRERJA-HEQJA E QIMEVE-THONJVE

A mund të na tregoni në mënyrë të përmbledhur në lidhje me prerjen (heqjen) e qimeve (flokëve etj.) dhe thonjve për personin në ihram dhe çfarë kërkohet (zhdëmtohet) në rastin e tyre?

 Përgjigjja: IHRAMI-PRERJA-HEQJA E QIMEVE-THONJVE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!  

Në kuadrin e kryerjes së ritualeve madhështore islame të haxhit dhe të umres, juristët muslimanë kanë trajtuar ndalimet e ihramit që duhen zhdëmtuar (ndalimet e rehatisë), ku në lidhje me prerjen (heqjen) e qimeve (flokëve etj.) dhe thonjve,  janë shprehur si vijon

Lexoni më tepër

IHRAMI-PRERJA-HEQJA E QIMEVE-THONJVE Read More »

IHRAMI-NDALIMET E REHATISË-ZHDËMTIMET

Numri i fetvasë: 448 IHRAMI-NDALIMET E REHATISË-ZHDËMTIMET

Kategoria: VEPRIMET E NDALUARA GJATË IȞRAMIT

IHRAMI-NDALIMET E REHATISË-ZHDËMTIMET

yetje: IHRAMI-NDALIMET E REHATISË-ZHDËMTIMET

A mund të na tregoni në mënyrë të përmbledhur në lidhje me llojet e ndalimeve të rehatisë për personin në ihram dhe çfarë kërkohet (zhdëmtohet) në rastin e tyre?

 Përgjigjja: IHRAMI-NDALIMET E REHATISË-ZHDËMTIMET

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!  

Në kuadrin e kryerjes së ritualeve madhështore islame të haxhit dhe të umres, juristët muslimanë kanë trajtuar ndalimet e ihramit që duhen zhdëmtuar (ndalimet e rehatisë), ku në lidhje me llojet e ndalimeve të rehatisë dhe çfarë kërkohet në rastin e tyre,  janë shprehur si vijon

Lexoni më tepër

IHRAMI-NDALIMET E REHATISË-ZHDËMTIMET Read More »

NDALIMET-SHPËRBLESA E IHRAMIT-LLOJET-KUPTIMI

Numri i fetvasë: 447 NDALIMET-SHPËRBLESA E IHRAMIT-LLOJET-KUPTIMI

Kategoria: VEPRIMET E NDALUARA GJATË IȞRAMIT

NDALIMET-SHPËRBLESA E IHRAMIT-LLOJET-KUPTIMI

yetje: NDALIMET-SHPËRBLESA E IHRAMIT-LLOJET-KUPTIMI

A mund të na tregoni në mënyrë të përmbledhur në lidhje me domethënien e ndalimeve dhe shpërblesës së ihramit dhe llojeve të tyre?

 Përgjigjja: NDALIMET-SHPËRBLESA E IHRAMIT-LLOJET-KUPTIMI

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!  

Në kuadrin e kryerjes së ritualeve madhështore islame të haxhit dhe të umres, juristët muslimanë kanë trajtuar ndalimet e ihramit, detyrimet e tij dhe shpërblesën për lënien e tyre, ku në lidhje me domethënien e ndalimeve dhe shpërblesës së ihramit dhe llojeve të tyre, janë shprehur si vijon: 

Lexoni më tepër

NDALIMET-SHPËRBLESA E IHRAMIT-LLOJET-KUPTIMI Read More »

HAXHI TEMETU’U-LIRIMI PAS UMRES-NISJA E HAXHIT

Numri i fetvasë: 446 HAXHI TEMETU’U-LIRIMI PAS UMRES-NISJA E HAXHIT

Kategoria: TRE FORMAT RITUALE TË HAXHIT

HAXHI TEMETU’U-LIRIMI PAS UMRES-NISJA E HAXHIT

yetje: HAXHI TEMETU’U-LIRIMI PAS UMRES-NISJA E HAXHIT

A mund të na tregoni në mënyrë të përmbeldhur në lidhje me haxhin e llojit “temetu’u (përfitimin e lirimit nga rituali pas umres deri në nisjen e haxhit)”?

 Përgjigjja: HAXHI TEMETU’U-LIRIMI PAS UMRES-NISJA E HAXHIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!  

Në kuadrin e kryerjes së ritualeve madhështore islame të haxhit dhe të umres, juristët muslimanë kanë trajtuar llojet e ritualeve të haxhit dhe dispozitat e tyre, ku në lidhje me haxhin e llojit “temetu’u” (përfitimin e lirimit nga rituali pas umres deri në nisjen e haxhit), janë shprehur si vijon:  

Lexoni më tepër

HAXHI TEMETU’U-LIRIMI PAS UMRES-NISJA E HAXHIT Read More »

HAXHI KIRAN-IHRAMI NJËHERAZI-UMRE-HAXH

Numri i fetvasë: 445 HAXHI KIRAN-IHRAMI NJËHERAZI-UMRE-HAXH

Kategoria: TRE FORMAT RITUALE TË HAXHIT

HAXHI KIRAN-IHRAMI NJËHERAZI-UMRE-HAXH

yetje: HAXHI KIRAN-IHRAMI NJËHERAZI-UMRE-HAXH

A mund të na tregoni në mënyrë të përmbeldhur në lidhje me haxhin e llojit kiran (ihramin njëherazi për umre dhe haxh)”?

 Përgjigjja: HAXHI KIRAN-IHRAMI NJËHERAZI-UMRE-HAXH

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut! 

Në kuadrin e kryerjes së ritualeve madhështore islame të haxhit dhe të umres, juristët muslimanë kanë trajtuar llojet e ritualeve të haxhit dhe dispozitat e tyre, ku në lidhje me haxhin e llojit “kiran” (ihramin njëherazi për umre dhe haxh), janë shprehur si vijon:  

Lexoni më tepër

HAXHI KIRAN-IHRAMI NJËHERAZI-UMRE-HAXH Read More »

MOSBLLOKIMI SI KUSHT I IHRAMIT-HAXHI VEÇMAS

Numri i fetvasë: 444 MOSBLLOKIMI SI KUSHT I IHRAMIT-HAXHI VEÇMAS

Kategoria: TRE FORMAT RITUALE TË HAXHIT

 MOSBLLOKIMI SI KUSHT I IHRAMIT-HAXHI VEÇMAS

yetje: MOSBLLOKIMI SI KUSHT I IHRAMIT-HAXHI VEÇMAS

Cilat janë dispozitat kryesore të kushtëzimit lirues nga ihrami për haxh/umre nëse bllokohemi dhe disa nga njohuritë bazë mbi haxhin e llojit “ifrad (ihrami vetëm për haxh)”?

 Përgjigjja: MOSBLLOKIMI SI KUSHT I IHRAMIT-HAXHI VEÇMAS

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut! 

Në kuadrin e kryerjes së ritualeve madhështore islame të haxhit dhe të umres, juristët muslimanë kanë trajtuar llojet e ritualeve të haxhit dhe dispozitat e tyre, ku në lidhje me dispozitat kryesore të kushtëzimit lirues nga ihrami për haxh / umre nëse bllokohemi dhe në lidhje me haxhin e llojit “ifrad (ihramit vetëm për haxh)”; janë shprehur si vijon

Lexoni më tepër

MOSBLLOKIMI SI KUSHT I IHRAMIT-HAXHI VEÇMAS Read More »

↓
Scroll to Top