CILA ËSHTË LUTJA E PROVIMEVE

Numri i fetvasë: 123 CILA ËSHTË LUTJA E PROVIMEVE

Kategoria: VLERA E DHIKRIT DHE LUTJEVE

26 698 shfletues/klikues CILA ËSHTË LUTJA E PROVIMEVE


 Pyetje: CILA ËSHTË LUTJA E PROVIMEVE


A mund të na tregoni duanë (lutjen) e provimeve, pasi kam dëgjuar se ka një të tillë.


 Përgjigjja: CILA ËSHTË LUTJA E PROVIMEVE


Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Juristët muslimanë theksojnë se nuk ka ndonjë dua (lutje) të veçantë që të bëhet për provim, por ata thonë se përderisa studenti/nxënësi është në një rrethanë në të cilën ka nevojë për mbarësi dhe lehtësim, së këtejmi ai mundet të përdorë lutjet e përshtatshme për të këtillë rrethanë, si për shembull:

“JAA ȞAJ-JU JAA ǨAJ-JUUMU BI RAȞMETIKE ESTEGIITHU, EŜLIȞ LI SHEËNII KUL-LEHU, UE LAA TEKILNII ILEE NEFSII ŤARFETE ÂJN!/O i Gjallë, o Mbajtësi i gjithçkaje! Falë mëshirës Tënde kërkoj ndihmë! Ma rregullo të gjithë çështjen time dhe mos më lër të mbështetem në veten time as sa pulitja (hapja e mbyllja) e syrit!1

“ALL-LLAAHUM-ME LA SEHLE IL-LEE MA XHEĂLTEHU SEHLE, UE ENTE TEXHËĂLUL ȞAZNE IDHEE SHIËTE SEHLE/O Allah, nuk ka gjë të thjeshtë, përveç asaj që Ti e thjeshtëson dhe Ti e bën të vështirën, nëse do, të thjeshtë!”2

“ALL-LLAAHUM-ME-HDINII UE SED-DIDNI/O Allah, udhëzomë (më bëj të matur) dhe më bëj të përpiktë (të saktë)!3

Allahu e di më mirë. CILA ËSHTË LUTJA E PROVIMEVE

Ju ftojmë ta shpërndani këtë postim, që të përhapet dobia e tij dhe së bashku të marrim shpërblimin e publikuesit të fjalës së mirë.

_____ CILA ËSHTË LUTJA E PROVIMEVE

CILA ËSHTË LUTJA E PROVIMEVE

  1. Musned El-Bezar-El Bahru Ez-Zeher 6368, Es-Sunenu El-Kubra – Li En-Nesai 10330, El-Muaxhemu Es-Sagir” – Li Et-Tabarani 444, etj.; dr. AbudlMalik Ibn Abdullah Ibn Duhejshi, në studimin dhe ekzaminimin që i bën përpilimit “El-Mustekhraxh Min El-Ehadithi El-Mukhtara Mime Lem Jukhrixhhu El-Bukhari ue Muslim Fi Sahihejhime – Li El-Makdesi 2319, 2320, thotë se ky transmetim është i gradës “hasen/i mirë” dhe ky është edhe mendimi i Albanit.
  2.  Sahihu Ibën Hibban 974, subjekti: “Përmendja se çfarë lutje është mirë t’i bëjë personi Allahut të Madhëruar që t’ia lehtësojë çështjet kur ato i vështirësohen”; Shuajb Arnauti ka thënë se hadithi është i gradës “sahih/i vërtetë”; “Amelu El-Jeumi Ue El-Lejle – Li Ibn Es-Sunnij 35 (teksti i takon atij), Albani thotë se hadithi është i gradës “sahih/i vërtetë; Ed Deauetu – Li El-Bejhaki 265 etj. Gjithsesi duhet theksuar se një grup dijetarësh janë të mendimit se hadithi në fjalë është “mursel/transmetim i papërcaktuar tek sahabiu dhe më tej Profeti (Paqja qoftë mbi të!), i cili konsiderohet prej llojit të hadithit “daif/të dobët)”.
  3. Sahihu Muslim 2725.
ELIMINIMI I FLETËVE KURANORE TË DËMTUARA
DHIKRI PA ABDES OSE PA GUSËL
 

Lini Një Koment

Your email address will not be published.

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Ky sajt përdor Akismet-in për të pakësuar numrin e mesazheve të padëshiruara. Mësoni se si përpunohen të dhënat e komentit tuaj.