JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

VLERA E DHIKRIT DHE LUTJEVE

EL-ȞAUǨALEH-VLERAT-KUR THUHET

Numri i fetvasë: 291 EL-ȞAUǨALEH-VLERAT-KUR THUHET

Kategoria: VLERA E DHIKRIT DHE LUTJEVE

EL-ȞAUǨALEH-VLERAT-KUR THUHET

 Pyetje: EL-ȞAUǨALEH-VLERAT-KUR THUHET

Cilat janë disa nga vlerat kryesore të thënies “EL-ȞAUǨALEH: LAA ȞAULE UE LAA ǨU-UETE IL-LEE BIL-LAAH” dhe kur thuhet ajo?

 Përgjigjja: EL-ȞAUǨALEH-VLERAT-KUR THUHET

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Thënia LAA ȞAULE UE LAA ǨU-UETE IL-LEE BIL-LAAH / Çdo lëvizje (shndërrim / ndryshim) dhe çdo forcë (fuqi / mundësi) ekziston vetëm me dashjen e Allahut ”, njihet ndryshe me shkurtimin “EL-ȞAUǨALEH” dhe në lidhje me vlerat kryesore të kësaj thënie dhe se kur thuhet ajo, dijetarët muslimanë përmendin sa vijon:

Lexoni më tepër

EL-ȞAUǨALEH-VLERAT-KUR THUHET Read More »

THËNIA ȞASBIJ-MË MJAFTON ALL-LLAHU

Numri i fetvasë: 244 THËNIA ȞASBIJ-MË MJAFTON ALL-LLAHU

Kategoria: PËRMENDJET E ÇËSHTJEVE QË NDESHIM

 THËNIA ȞASBIJ-MË MJAFTON ALL-LLAHU

 Pyetje: THËNIA ȞASBIJ-MË MJAFTON ALL-LLAHU

A thuhet “ȞASBIJ ALL-LLAAHU UE NIĂMEL UEKIIL” apo “ȞASBUN ALL-LLAAHU UE NIĂMEL UEKIIL” dhe cila është vlera e kësaj thënie?

Përgjigjja: THËNIA ȞASBIJ-MË MJAFTON ALL-LLAHU

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Kuptimi i kësaj përmendje1 është: “Na mjafton Allahu e Ai është Përkujdesësi më i mirë të Cilit i autorizohet/lihet në dorë çështja dhe tek i Cili mbështetet personi në lidhje me çështjen e vet.”2

Lexoni më tepër

THËNIA ȞASBIJ-MË MJAFTON ALL-LLAHU Read More »

LUTJA E PRANUESHME E PROFETIT JUNUS

Numri i fetvasë: 242 LUTJA E PRANUESHME E PROFETIT JUNUS

Kategoria: VLERA E DHIKRIT DHE LUTJEVE

 LUTJA E PRANUESHME E PROFETIT JUNUS

 Pyetje: LUTJA E PRANUESHME E PROFETIT JUNUS

Kam dëgjuar në një ligjëratë të hoxhallarëve tanë për lutjen që zgjidh çdo gjë, të bërë nga Profeti Junus (Paqja qoftë mbi të!), për të cilën Profeti Muhamed (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë se nuk ka musliman që ta lus me të Zotin e tij për diçka, përveçse Ai do t’i përgjigjet. Cila është kjo lutje dhe cili është shpjegimi i saj?

Përgjigjja: LUTJA E PRANUESHME E PROFETIT JUNUS

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lexoni më tepër

LUTJA E PRANUESHME E PROFETIT JUNUS Read More »

RËNDËSIA E DHIKRIT-LLOJET E PËRKUJTUESVE

Numri i fetvasë: 224 RËNDËSIA E DHIKRIT-LLOJET E PËRKUJTUESVE

Kategoria: ETIKA E DHIKRIT DHE LUTJEVE

 RËNDËSIA E DHIKRIT-LLOJET E PËRKUJTUESVE

 Pyetje: RËNDËSIA E DHIKRIT-LLOJET E PËRKUJTUESVE

Shpesh herë e gjejmë veten duke bërë dhikër me gojën tonë, teksa mendja dhe zemra jonë kushedi ku gjenden. Si mund të bashkërendojmë mes dhikrit të gojës dhe atij të zemrës?

 Përgjigjja: RËNDËSIA E DHIKRIT-LLOJET E PËRKUJTUESVE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Dhikri (Përmendja) e Zotit është gjëja më e nderuar që zë vend në mendjen, zemrën dhe gjuhën e njeriut.1

Së pari: Kuptimi dhe llojet e dhikrit

Lexoni më tepër

RËNDËSIA E DHIKRIT-LLOJET E PËRKUJTUESVE Read More »

KUPTIMI-LLOJET E DHIKRIT TË ZOTIT

Numri i fetvasë: 223 KUPTIMI-LLOJET E DHIKRIT TË ZOTIT

Kategoria: ETIKA E DHIKRIT DHE LUTJEVE

 KUPTIMI-LLOJET E DHIKRIT TË ZOTIT

 Pyetje: KUPTIMI-LLOJET E DHIKRIT TË ZOTIT

A mund të na sqaronit se cili është kuptimi gjuhësor dhe terminologjik i “dhikrit” të Zotit dhe cilat janë llojet kryesore të tij?

 Përgjigjja: KUPTIMI-LLOJET E DHIKRIT TË ZOTIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Së pari: Kuptimi gjuhësor dhe terminologjik i dhikrit1

Kuptimi gjuhësor: Fjala arabe “dhikër” është e prejardhur nga folja arabe “DHEKERA / përmend apo zë në gojë”.

Kuptimi terminologjik: Kuptimi terminologjik (islam) i dhikrit është “përmendja e Allahut dhe përlëvdimi i Tij”.

Lexoni më tepër

KUPTIMI-LLOJET E DHIKRIT TË ZOTIT Read More »

MBROJTJA E PASURISË NGA KEQBËRËSIT

Numri i fetvasë: 169 MBROJTJA E PASURISË NGA KEQBËRËSIT

Kategoria: VLERA E DHIKRIT DHE LUTJEVE

MBROJTJA E PASURISË NGA KEQBËRËSIT

 Pyetje: MBROJTJA E PASURISË NGA KEQBËRËSIT

A bën të këndohen Ajetul Kursij, suret (kaptinat kuranore) Ikhlas, El-Felek dhe En-Nas, si dhe ajete të veçanta kuranore, për të fituar mbrojtjen hyjnore nga hajdutët dhe keqbërësit; d.m.th. të bëhen për shtëpinë (kur mbyllim derën e shtëpisë) ose të bëhen për ndonjë mall me vlerë?

 Përgjigjja: MBROJTJA E PASURISË NGA KEQBËRËSIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Sa i përket, mbrotjes së pronave dhe kapitaleve prej vjedhjes dhe dëmtimit, nuk dihet të ketë ndonjë hadith të saktë të veçantë. Por, sa në fjalë mbrohet me lutje drejtuar Allahut të Madhëruar; me mbështetjen vetëm tek Ai në mbrojtjen prej dëmeve të këtilla dhe në tërë çështjet tona si muslimanë; si dhe me pastrimin e vendit që synohet të mbrohet nga të gjitha llojet e mëkateve, duke qenë se mëkatet që bëhen në këto vende apo ambiente, tërheqin shejtanët dhe largojnë engjëjt, duke e lënë kapitalin ku bëhen këto mëkate (shtëpinë dhe banorët e saj, etj.) të zhveshur nga mbrojtja e ruajtja hyjnore dhe automatikisht nën shenjestrën e shejtanit dhe planeve djallëzore.1

Lexoni më tepër

MBROJTJA E PASURISË NGA KEQBËRËSIT Read More »

CILA ËSHTË LUTJA E PROVIMEVE

Numri i fetvasë: 123 CILA ËSHTË LUTJA E PROVIMEVE

Kategoria: VLERA E DHIKRIT DHE LUTJEVE

CILA ËSHTË LUTJA E PROVIMEVE

 Pyetje: CILA ËSHTË LUTJA E PROVIMEVE

A mund të na tregoni duanë (lutjen) e provimeve, pasi kam dëgjuar se ka një të tillë.

 Përgjigjja: CILA ËSHTË LUTJA E PROVIMEVE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Juristët muslimanë theksojnë se nuk ka ndonjë dua (lutje) të veçantë që të bëhet për provim, por ata thonë se përderisa studenti/nxënësi është në një rrethanë në të cilën ka nevojë për mbarësi dhe lehtësim, së këtejmi ai mundet të përdorë lutjet1 e përshtatshme për të këtillë rrethanë, si për shembull:

Lexoni më tepër

CILA ËSHTË LUTJA E PROVIMEVE Read More »

↓
Scroll to Top