JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

Author name: Altin Torba

IHRAMI-NDALIMET E REHATISË-ZHDËMTIMET

Numri i fetvasë: 448 IHRAMI-NDALIMET E REHATISË-ZHDËMTIMET

Kategoria: VEPRIMET E NDALUARA GJATË IȞRAMIT

IHRAMI-NDALIMET E REHATISË-ZHDËMTIMET

yetje: IHRAMI-NDALIMET E REHATISË-ZHDËMTIMET

A mund të na tregoni në mënyrë të përmbledhur në lidhje me llojet e ndalimeve të rehatisë për personin në ihram dhe çfarë kërkohet (zhdëmtohet) në rastin e tyre?

 Përgjigjja: IHRAMI-NDALIMET E REHATISË-ZHDËMTIMET

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!  

Në kuadrin e kryerjes së ritualeve madhështore islame të haxhit dhe të umres, juristët muslimanë kanë trajtuar ndalimet e ihramit që duhen zhdëmtuar (ndalimet e rehatisë), ku në lidhje me llojet e ndalimeve të rehatisë dhe çfarë kërkohet në rastin e tyre,  janë shprehur si vijon

Lexoni më tepër

IHRAMI-NDALIMET E REHATISË-ZHDËMTIMET Read More »

NDALIMET-SHPËRBLESA E IHRAMIT-LLOJET-KUPTIMI

Numri i fetvasë: 447 NDALIMET-SHPËRBLESA E IHRAMIT-LLOJET-KUPTIMI

Kategoria: VEPRIMET E NDALUARA GJATË IȞRAMIT

NDALIMET-SHPËRBLESA E IHRAMIT-LLOJET-KUPTIMI

yetje: NDALIMET-SHPËRBLESA E IHRAMIT-LLOJET-KUPTIMI

A mund të na tregoni në mënyrë të përmbledhur në lidhje me domethënien e ndalimeve dhe shpërblesës së ihramit dhe llojeve të tyre?

 Përgjigjja: NDALIMET-SHPËRBLESA E IHRAMIT-LLOJET-KUPTIMI

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!  

Në kuadrin e kryerjes së ritualeve madhështore islame të haxhit dhe të umres, juristët muslimanë kanë trajtuar ndalimet e ihramit, detyrimet e tij dhe shpërblesën për lënien e tyre, ku në lidhje me domethënien e ndalimeve dhe shpërblesës së ihramit dhe llojeve të tyre, janë shprehur si vijon: 

Lexoni më tepër

NDALIMET-SHPËRBLESA E IHRAMIT-LLOJET-KUPTIMI Read More »

HAXHI TEMETU’U-LIRIMI PAS UMRES-NISJA E HAXHIT

Numri i fetvasë: 446 HAXHI TEMETU’U-LIRIMI PAS UMRES-NISJA E HAXHIT

Kategoria: TRE FORMAT RITUALE TË HAXHIT

HAXHI TEMETU’U-LIRIMI PAS UMRES-NISJA E HAXHIT

yetje: HAXHI TEMETU’U-LIRIMI PAS UMRES-NISJA E HAXHIT

A mund të na tregoni në mënyrë të përmbeldhur në lidhje me haxhin e llojit “temetu’u (përfitimin e lirimit nga rituali pas umres deri në nisjen e haxhit)”?

 Përgjigjja: HAXHI TEMETU’U-LIRIMI PAS UMRES-NISJA E HAXHIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!  

Në kuadrin e kryerjes së ritualeve madhështore islame të haxhit dhe të umres, juristët muslimanë kanë trajtuar llojet e ritualeve të haxhit dhe dispozitat e tyre, ku në lidhje me haxhin e llojit “temetu’u” (përfitimin e lirimit nga rituali pas umres deri në nisjen e haxhit), janë shprehur si vijon:  

Lexoni më tepër

HAXHI TEMETU’U-LIRIMI PAS UMRES-NISJA E HAXHIT Read More »

HAXHI KIRAN-IHRAMI NJËHERAZI-UMRE-HAXH

Numri i fetvasë: 445 HAXHI KIRAN-IHRAMI NJËHERAZI-UMRE-HAXH

Kategoria: TRE FORMAT RITUALE TË HAXHIT

HAXHI KIRAN-IHRAMI NJËHERAZI-UMRE-HAXH

yetje: HAXHI KIRAN-IHRAMI NJËHERAZI-UMRE-HAXH

A mund të na tregoni në mënyrë të përmbeldhur në lidhje me haxhin e llojit kiran (ihramin njëherazi për umre dhe haxh)”?

 Përgjigjja: HAXHI KIRAN-IHRAMI NJËHERAZI-UMRE-HAXH

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut! 

Në kuadrin e kryerjes së ritualeve madhështore islame të haxhit dhe të umres, juristët muslimanë kanë trajtuar llojet e ritualeve të haxhit dhe dispozitat e tyre, ku në lidhje me haxhin e llojit “kiran” (ihramin njëherazi për umre dhe haxh), janë shprehur si vijon:  

Lexoni më tepër

HAXHI KIRAN-IHRAMI NJËHERAZI-UMRE-HAXH Read More »

MOSBLLOKIMI SI KUSHT I IHRAMIT-HAXHI VEÇMAS

Numri i fetvasë: 444 MOSBLLOKIMI SI KUSHT I IHRAMIT-HAXHI VEÇMAS

Kategoria: TRE FORMAT RITUALE TË HAXHIT

 MOSBLLOKIMI SI KUSHT I IHRAMIT-HAXHI VEÇMAS

yetje: MOSBLLOKIMI SI KUSHT I IHRAMIT-HAXHI VEÇMAS

Cilat janë dispozitat kryesore të kushtëzimit lirues nga ihrami për haxh/umre nëse bllokohemi dhe disa nga njohuritë bazë mbi haxhin e llojit “ifrad (ihrami vetëm për haxh)”?

 Përgjigjja: MOSBLLOKIMI SI KUSHT I IHRAMIT-HAXHI VEÇMAS

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut! 

Në kuadrin e kryerjes së ritualeve madhështore islame të haxhit dhe të umres, juristët muslimanë kanë trajtuar llojet e ritualeve të haxhit dhe dispozitat e tyre, ku në lidhje me dispozitat kryesore të kushtëzimit lirues nga ihrami për haxh / umre nëse bllokohemi dhe në lidhje me haxhin e llojit “ifrad (ihramit vetëm për haxh)”; janë shprehur si vijon

Lexoni më tepër

MOSBLLOKIMI SI KUSHT I IHRAMIT-HAXHI VEÇMAS Read More »

DISPOZITAT E 3 LLOJEVE TË RITUALEVE HAXH-UMRE

Numri i fetvasë: 443 DISPOZITAT E 3 LLOJEVE TË RITUALEVE HAXH-UMRE

Kategoria: TRE FORMAT RITUALE TË HAXHIT

DISPOZITAT E 3 LLOJEVE TË RITUALEVE HAXH-UMRE

yetje: DISPOZITAT E 3 LLOJEVE TË RITUALEVE HAXH-UMRE

A mund të na tregoni në mënyrë të përmbledhur rreth dispozitave të tre llojeve të ritualeve të haxhit / umres?

 Përgjigjja: DISPOZITAT E 3 LLOJEVE TË RITUALEVE HAXH-UMRE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut! 

Në kuadrin e kryerjes së ritualeve madhështore islame të haxhit dhe të umres, juristët muslimanë kanë trajtuar llojet e ritualeve të haxhit dhe dispozitat e tyre, ku në lidhje me dispozitat e tre llojeve të ritualeve të haxhit / umres; janë shprehur si vijon

Lexoni më tepër

DISPOZITAT E 3 LLOJEVE TË RITUALEVE HAXH-UMRE Read More »

IHRAMI-NISJA E HAXHIT-UMRES-TË PËLQYERAT 2

Numri i fetvasë: 442 IHRAMI-NISJA E HAXHIT-UMRES-TË PËLQYERAT 2

Kategoria: DISPOZITA TË IȞRAMIT

IHRAMI-NISJA E HAXHIT-UMRES-TË PËLQYERAT 2

yetje: IHRAMI-NISJA E HAXHIT-UMRES-TË PËLQYERAT 2

A mund të na tregoni në mënyrë të përmbledhur rreth namazit që falet para ihramit (para bërjes së qëllimit për nisjen e ritualit), a është ky një namaz i veçantë për ihramin dhe mbi njohuritë kryesore rreth telbije-s?

 Përgjigjja: IHRAMI-NISJA E HAXHIT-UMRES-TË PËLQYERAT 2

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut! 

Në kuadrin e kryerjes së ritualeve madhështore islame të haxhit dhe të umres, juristët muslimanë kanë trajtuar se cilat janë sunetet (veprimet e pëlqyeshme) që kryhen gjatë ihramit (bërjes së qëllimit për nisjen e ritualit të haxhit / umres), ku në lidhje me ihramin (qëllimin për nisjen e ritualit) pasi të falet një namaz /  a ka ihrami një namaz të veçantë për të dhe telbije-n (thënien: “LEB-BEJKELL-LLAAHUM-ME …”); janë shprehur si vijon

Lexoni më tepër

IHRAMI-NISJA E HAXHIT-UMRES-TË PËLQYERAT 2 Read More »

IHRAMI-NISJA E HAXHIT-UMRES-TË PËLQYERAT 1

Numri i fetvasë: 441 IHRAMI-NISJA E HAXHIT-UMRES-TË PËLQYERAT 1

Kategoria: DISPOZITA TË IȞRAMIT

IHRAMI-NISJA E HAXHIT-UMRES-TË PËLQYERAT 1

yetje: IHRAMI-NISJA E HAXHIT-UMRES-TË PËLQYERAT 1

A mund të na tregoni në mënyrë të përmbledhur rreth guslit, veshjes specifike për meshkujt dhe parfumimit, në kuadrin e suneteve (veprimeve të pëlqyeshme) që kryhen gjatë ihramit (bërjes së qëllimit për nisjen e ritualit të haxhit ose umres)?

 Përgjigjja: IHRAMI-NISJA E HAXHIT-UMRES-TË PËLQYERAT 1

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut! 

Në kuadrin e kryerjes së ritualeve madhështore islame të haxhit dhe të umres, juristët muslimanë kanë trajtuar se cilat janë sunetet (veprimet e pëlqyeshme) që kryhen gjatë ihramit (bërjes së qëllimit për nisjen e ritualit të haxhit / umres), ku në lidhje me guslin (larjen rituale të gjithë trupit), me hyrjen e mashkullit në ihram (nisjen e ritualit) shoqëruar me veshjen e izarit (copë si peshqir a ngjashëm që vishet nga brezi e poshtë) dhe ridau-t (copë si pelerinë), dhe në lidhje me parfumimin; janë shprehur si vijon

Lexoni më tepër

IHRAMI-NISJA E HAXHIT-UMRES-TË PËLQYERAT 1 Read More »

IHRAMI-QËLLIMI PËR NISJEN E HAXHIT-UMRES

Numri i fetvasë: 440 IHRAMI-QËLLIMI PËR NISJEN E HAXHIT-UMRES

Kategoria: DISPOZITA TË IȞRAMIT

IHRAMI-QËLLIMI PËR NISJEN E HAXHIT-UMRES

yetje: IHRAMI-QËLLIMI PËR NISJEN E HAXHIT-UMRES

Cili është përkufizimi i ihramit si pjesë e ritualit që duhet të bëjë personi që kryen haxhin / umren dhe cila është dispozita dhe urtësia e ihramit?

 Përgjigjja: IHRAMI-QËLLIMI PËR NISJEN E HAXHIT-UMRES

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut! 

Në kuadrin e kryerjes së ritualeve madhështore islame të haxhit dhe të umres, juristët muslimanë kanë trajtuar përkufizimin e ihramit (qëllimit për nisjen e ritualit), dispozitën dhe urtësinë e tij, si vijon:

Lexoni më tepër

IHRAMI-QËLLIMI PËR NISJEN E HAXHIT-UMRES Read More »

MIKATI-CAKU RITUAL VENDOR 3-HAXH-UMRE

Numri i fetvasë: 439 MIKATI-CAKU RITUAL VENDOR 3-HAXH-UMRE

Kategoria: MIKATET VENDORE-HAXHI E UMRA

MIKATI-CAKU RITUAL VENDOR 3-HAXH-UMRE

yetje: MIKATI-CAKU RITUAL VENDOR 3-HAXH-UMRE

A mund të na tregoni se si vepron personi muhrim (që synon të bëj haxhin / umren) i cili banon ose po qëndron (përkohësisht) në zonën e mikatit (cakut ritual) vendor apo në Mekë dhe haremin (territorin e paprekshëm) e saj?

 Përgjigjja: MIKATI-CAKU RITUAL VENDOR 3-HAXH-UMR

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut! 

Në kuadrin e kryerjes së ritualeve madhështore islame të haxhit dhe të umres, juristët muslimanë kanë trajtuar meuakitet (caqet rituale) vendore të haxhit dhe umres, ku në lidhje me mikatin (cakun ritual) vendor të personit që banon / qëndron në mikat dhe kujt banon / qëndron në Mekë dhe haremin (territorin e paprekshëm) mekas, janë shprehur si vijon: 

Lexoni më tepër

MIKATI-CAKU RITUAL VENDOR 3-HAXH-UMRE Read More »

↓
Scroll to Top