JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

TRE FORMAT RITUALE TË HAXHIT

HAXHI TEMETU’U-LIRIMI PAS UMRES-NISJA E HAXHIT

Numri i fetvasë: 446 HAXHI TEMETU’U-LIRIMI PAS UMRES-NISJA E HAXHIT

Kategoria: TRE FORMAT RITUALE TË HAXHIT

HAXHI TEMETU’U-LIRIMI PAS UMRES-NISJA E HAXHIT

yetje: HAXHI TEMETU’U-LIRIMI PAS UMRES-NISJA E HAXHIT

A mund të na tregoni në mënyrë të përmbeldhur në lidhje me haxhin e llojit “temetu’u (përfitimin e lirimit nga rituali pas umres deri në nisjen e haxhit)”?

 Përgjigjja: HAXHI TEMETU’U-LIRIMI PAS UMRES-NISJA E HAXHIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!  

Në kuadrin e kryerjes së ritualeve madhështore islame të haxhit dhe të umres, juristët muslimanë kanë trajtuar llojet e ritualeve të haxhit dhe dispozitat e tyre, ku në lidhje me haxhin e llojit “temetu’u” (përfitimin e lirimit nga rituali pas umres deri në nisjen e haxhit), janë shprehur si vijon:  

Lexoni më tepër

HAXHI TEMETU’U-LIRIMI PAS UMRES-NISJA E HAXHIT Read More »

HAXHI KIRAN-IHRAMI NJËHERAZI-UMRE-HAXH

Numri i fetvasë: 445 HAXHI KIRAN-IHRAMI NJËHERAZI-UMRE-HAXH

Kategoria: TRE FORMAT RITUALE TË HAXHIT

HAXHI KIRAN-IHRAMI NJËHERAZI-UMRE-HAXH

yetje: HAXHI KIRAN-IHRAMI NJËHERAZI-UMRE-HAXH

A mund të na tregoni në mënyrë të përmbeldhur në lidhje me haxhin e llojit kiran (ihramin njëherazi për umre dhe haxh)”?

 Përgjigjja: HAXHI KIRAN-IHRAMI NJËHERAZI-UMRE-HAXH

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut! 

Në kuadrin e kryerjes së ritualeve madhështore islame të haxhit dhe të umres, juristët muslimanë kanë trajtuar llojet e ritualeve të haxhit dhe dispozitat e tyre, ku në lidhje me haxhin e llojit “kiran” (ihramin njëherazi për umre dhe haxh), janë shprehur si vijon:  

Lexoni më tepër

HAXHI KIRAN-IHRAMI NJËHERAZI-UMRE-HAXH Read More »

MOSBLLOKIMI SI KUSHT I IHRAMIT-HAXHI VEÇMAS

Numri i fetvasë: 444 MOSBLLOKIMI SI KUSHT I IHRAMIT-HAXHI VEÇMAS

Kategoria: TRE FORMAT RITUALE TË HAXHIT

 MOSBLLOKIMI SI KUSHT I IHRAMIT-HAXHI VEÇMAS

yetje: MOSBLLOKIMI SI KUSHT I IHRAMIT-HAXHI VEÇMAS

Cilat janë dispozitat kryesore të kushtëzimit lirues nga ihrami për haxh/umre nëse bllokohemi dhe disa nga njohuritë bazë mbi haxhin e llojit “ifrad (ihrami vetëm për haxh)”?

 Përgjigjja: MOSBLLOKIMI SI KUSHT I IHRAMIT-HAXHI VEÇMAS

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut! 

Në kuadrin e kryerjes së ritualeve madhështore islame të haxhit dhe të umres, juristët muslimanë kanë trajtuar llojet e ritualeve të haxhit dhe dispozitat e tyre, ku në lidhje me dispozitat kryesore të kushtëzimit lirues nga ihrami për haxh / umre nëse bllokohemi dhe në lidhje me haxhin e llojit “ifrad (ihramit vetëm për haxh)”; janë shprehur si vijon

Lexoni më tepër

MOSBLLOKIMI SI KUSHT I IHRAMIT-HAXHI VEÇMAS Read More »

DISPOZITAT E 3 LLOJEVE TË RITUALEVE HAXH-UMRE

Numri i fetvasë: 443 DISPOZITAT E 3 LLOJEVE TË RITUALEVE HAXH-UMRE

Kategoria: TRE FORMAT RITUALE TË HAXHIT

DISPOZITAT E 3 LLOJEVE TË RITUALEVE HAXH-UMRE

yetje: DISPOZITAT E 3 LLOJEVE TË RITUALEVE HAXH-UMRE

A mund të na tregoni në mënyrë të përmbledhur rreth dispozitave të tre llojeve të ritualeve të haxhit / umres?

 Përgjigjja: DISPOZITAT E 3 LLOJEVE TË RITUALEVE HAXH-UMRE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut! 

Në kuadrin e kryerjes së ritualeve madhështore islame të haxhit dhe të umres, juristët muslimanë kanë trajtuar llojet e ritualeve të haxhit dhe dispozitat e tyre, ku në lidhje me dispozitat e tre llojeve të ritualeve të haxhit / umres; janë shprehur si vijon

Lexoni më tepër

DISPOZITAT E 3 LLOJEVE TË RITUALEVE HAXH-UMRE Read More »

DITËT E TESHRIKUT PAS DITËS SË BAJRAMIT

Numri i fetvasë: 267 DITËT E TESHRIKUT PAS DITËS SË BAJRAMIT

Kategoria: DITËT E TESHRIKUT 11-13 DHUL HIXHE

DITËT E TESHRIKUT PAS DITËS SË BAJRAMIT

 Pyetje: DITËT E TESHRIKUT PAS DITËS SË BAJRAMIT

Kam hasur në shumë literatura islame termin Ditët e Teshrikut (EJ-JEEMU ET-TESHRIIǨ). A mund të na flisni rreth këtyre ditëve, se cili është kuptimi, koha dhe vlera e tyre, si dhe cila është dispozita e agjërimit të tyre?

 Përgjigjja: DITËT E TESHRIKUT PAS DITËS SË BAJRAMIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Së pari: Kuptimi, koha dhe vlera e Ditëve të Teshrikut1

Çështja e parë: Domethënia e Ditëve të Teshrikut

Lexoni më tepër

DITËT E TESHRIKUT PAS DITËS SË BAJRAMIT Read More »

↓
Scroll to Top