JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

KUSHTI I MUNDËSISË-HAXHI E UMRA

HAXHI-SIGURIA E RRUGËS-MAHREMI-IDDETI

Numri i fetvasë: 434 HAXHI-SIGURIA E RRUGËS-MAHREMI-IDDETI

Kategoria: KUSHTI I MUNDËSISË-HAXHI E UMRA

HAXHI-SIGURIA E RRUGËS-MAHREMI-IDDETI

yetje: HAXHI-SIGURIA E RRUGËS-MAHREMI-IDDETI

Cili është kuptimi i sigurisë së rrugës, shoqërimit të gruas prej një mahremi (burrit / të ndaluari për martesë) dhe mosqenies së saj në iddet (kohëpritjen para rikurorëzimit); në kuadrin e përmbushjes së aftësisë (mundësisë) si kusht i obligimit të haxhit?

 Përgjigjja: HAXHI-SIGURIA E RRUGËS-MAHREMI-IDDETI

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në kuadrin e kushtit të aftësisë (mundësisë) si kusht që ka të bëjë veçmas me obligimin e haxhit, juristët muslimanë kanë trajtuar çështjen e sigurisë së rrugës, shoqërimit të gruas prej një mahremi (burri / të ndaluari për martesë) dhe mosqenies së saj në iddet (kohëpritjen para rikurorëzimit), si vijon:

Lexoni më tepër

HAXHI-SIGURIA E RRUGËS-MAHREMI-IDDETI Read More »

ÇMIMI MODEL-ZBATIMI I TIJ PËR HAXHIN

Numri i fetvasë: 434 ÇMIMI MODEL-ZBATIMI I TIJ PËR HAXHIN

Kategoria: KUSHTI I MUNDËSISË-HAXHI E UMRA

ÇMIMI MODEL-ZBATIMI I TIJ PËR HAXHIN

yetje: ÇMIMI MODEL-ZBATIMI I TIJ PËR HAXHIN

Cili është koncepti i çmimit model (normal) dhe si mund të zbatohet ky koncept në çështjen e kryerjes së haxhit?

 Përgjigjja: ÇMIMI MODEL-ZBATIMI I TIJ PËR HAXHIN

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në lidhje me konceptin e “çmimit model (normal)” dhe sesi mund të zbatohet ky koncept në çështjen e kryerjes së haxhit, juristët muslimanë janë shprehur si vijon:

Së pari: Kuptimi i konceptit “çmimi model (normal)”
Me †”çmim model (normal)” të diçkaje nënkuptohet: “Vlera e përllogaritur e një sendi, duke marrë parasysh gjithçka që ndikon në këtë, si p.sh.: koha, vendi, vlera, rrallësia etj.”
Në lidhje me këtë fakt, dijetari i shquar musliman Es-Sujuti ka thënë: “[Çmimi model (normal) i diçkaje] Ndryshon sipas vendeve të ndryshme dhe përmbushja e kësaj [norme] është se ky çmim ka të bëjë me veçorinë e kohës së konsiderimit (vlerësimit) ose vendit të tij.”
Juristët muslimanë me termin “çmim (pagim / kompensim) model (normal)” nënkuptojnë çfarë jepet në kompensim të përfitimit të marrë, të vlerësuar dhe përcaktuar nga ekspertët”.

Lexoni më tepër

ÇMIMI MODEL-ZBATIMI I TIJ PËR HAXHIN Read More »

HAXHI-KUSHTI I AFTËSISË FIZIKE-EKONOMIKE

Numri i fetvasë: 433 HAXHI-KUSHTI I AFTËSISË FIZIKE-EKONOMIKE

Kategoria: KUSHTI I MUNDËSISË-HAXHI E UMRA

HAXHI-KUSHTI I AFTËSISË FIZIKE-EKONOMIKE

yetje: HAXHI-KUSHTI I AFTËSISË FIZIKE-EKONOMIKE

Si ndikojnë aftësia fizike dhe ajo ekonomike e një personi të caktuar në kryerjen e ritualit të haxhit?

 Përgjigjja: HAXHI-KUSHTI I AFTËSISË FIZIKE-EKONOMIKE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në kuadrin e kushtit të aftësisë (mundësisë) si kusht që ka të bëjë veçmas me obligimin e haxhit, juristët muslimanë kanë trajtuar shqyrtimin e aftësisë (mundësisë) fizike (trupore) dhe asaj financiare (ekonomike) si vijon:

Lexoni më tepër

HAXHI-KUSHTI I AFTËSISË FIZIKE-EKONOMIKE Read More »

HAXHI-LLOJET DHE KUSHTET E AFTËSISË

Numri i fetvasë: 432 HAXHI-LLOJET DHE KUSHTET E AFTËSISË

Kategoria: KUSHTI I MUNDËSISË-HAXHI E UMRA

 HAXHI-LLOJET DHE KUSHTET E AFTËSISË

yetje: HAXHI-LLOJET DHE KUSHTET E AFTËSISË

Cilat janë llojet dhe kushtet e aftësisë (mundësisë) si kusht i obligimit të haxhit?

 Përgjigjja: HAXHI-LLOJET DHE KUSHTET E AFTËSISË

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në kuadrin e kushtit të aftësisë (mundësisë) si kusht që ka të bëjë veçmas me obligimin e haxhit, juristët muslimanë kanë trajtuar shqyrtimin e llojeve dhe kushteve të aftësisë (mundësisë) si vijon:

Shqyrtimi i parë: Llojet e aftësisë (mundësisë) si kusht i obligimit të haxhit
Klasifikimet e aftësisë për kryerjen e haxhit dhe umres janë katër:
Klasifikimi i parë: Personi të jetë i aftë (i mundshëm) fizikisht dhe financiarisht; mendimi konsensual (i të gjithë) dijetarëve muslimanë është se i këtilli e ka detyrim që ta kryejë vetë haxhin dhe umren.
Klasifikimi i dytë: Personi nuk është i aftë (i mundshëm) fizikisht dhe as financiarisht; mendimi konsensual (i të gjithë) dijetarëve muslimanë është se i këtilli nuk e ka detyrim që ta kryejë haxhin dhe umren (pra për të bie / shfuqizohet ky obligim).
Klasifikimi i tretë: Personi është i aftë (i mundshëm) fizikisht, por jo financiarisht; të gjithë juristët muslimanë pa asnjë diskutim (pa mosmarrëveshje) janë të mendimit se i këtilli nuk është i obliguar ta kryejë haxhin dhe umren, përveç nëse kryerja e tyre nuk varet nga paratë, si p.sh. nëse ky person është nga banorët e Mekës dhe nuk e ka të vështirë të dalë në mashair (vendet e ritualeve përkatëse të haxhit / umres).
Klasifikimi i katërt: Personi është i aftë (i mundshëm) financiarisht, por jo fizikisht, për shkak të një paaftësie që nuk mund të eliminohet; i këtilli (sipas mendimit të medh’hebit shafi’i, hanbeli etj.) e ka për detyrë (obligim) ta kryejë haxhin dhe umren duke dërguar dikë (bedel / zëvendës) në vend të tij.

Lexoni më tepër

HAXHI-LLOJET DHE KUSHTET E AFTËSISË Read More »

HAXHI-PËRKUFIZIMI-DISPOZITA E AFTËSISË

Numri i fetvasë: 431 HAXHI-PËRKUFIZIMI-DISPOZITA E AFTËSISË

Kategoria: KUSHTI I MUNDËSISË-HAXHI E UMRA

HAXHI-PËRKUFIZIMI-DISPOZITA E AFTËSISË

yetje: HAXHI-PËRKUFIZIMI-DISPOZITA E AFTËSISË

Aftësia / Mundësia ka ardhur si kusht që ka të bëjë vetëm me obligimin e haxhit, por cili është përkufizimi dhe cila është dispozita e aftësisë (mundësisë) në këtë kontekst?

 Përgjigjja: HAXHI-PËRKUFIZIMI-DISPOZITA E AFTËSISË

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në kuadrin e kushtit të aftësisë (mundësisë) si kusht që ka të bëjë veçmas me obligimin e haxhit, juristët muslimanë kanë trajtuar shqyrtimin e përkufizimit dhe dispozitës së këtij kushti si vijon:

Lexoni më tepër

HAXHI-PËRKUFIZIMI-DISPOZITA E AFTËSISË Read More »

↓
Scroll to Top