JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

HYRJA-PARATHËNIA E HAXHIT

HAXHI TEMETU’U-LIRIMI PAS UMRES-NISJA E HAXHIT

Numri i fetvasë: 446 HAXHI TEMETU’U-LIRIMI PAS UMRES-NISJA E HAXHIT

Kategoria: TRE FORMAT RITUALE TË HAXHIT

HAXHI TEMETU’U-LIRIMI PAS UMRES-NISJA E HAXHIT

yetje: HAXHI TEMETU’U-LIRIMI PAS UMRES-NISJA E HAXHIT

A mund të na tregoni në mënyrë të përmbeldhur në lidhje me haxhin e llojit “temetu’u (përfitimin e lirimit nga rituali pas umres deri në nisjen e haxhit)”?

 Përgjigjja: HAXHI TEMETU’U-LIRIMI PAS UMRES-NISJA E HAXHIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!  

Në kuadrin e kryerjes së ritualeve madhështore islame të haxhit dhe të umres, juristët muslimanë kanë trajtuar llojet e ritualeve të haxhit dhe dispozitat e tyre, ku në lidhje me haxhin e llojit “temetu’u” (përfitimin e lirimit nga rituali pas umres deri në nisjen e haxhit), janë shprehur si vijon:  

Lexoni më tepër

HAXHI TEMETU’U-LIRIMI PAS UMRES-NISJA E HAXHIT Read More »

HAXHI KIRAN-IHRAMI NJËHERAZI-UMRE-HAXH

Numri i fetvasë: 445 HAXHI KIRAN-IHRAMI NJËHERAZI-UMRE-HAXH

Kategoria: TRE FORMAT RITUALE TË HAXHIT

HAXHI KIRAN-IHRAMI NJËHERAZI-UMRE-HAXH

yetje: HAXHI KIRAN-IHRAMI NJËHERAZI-UMRE-HAXH

A mund të na tregoni në mënyrë të përmbeldhur në lidhje me haxhin e llojit kiran (ihramin njëherazi për umre dhe haxh)”?

 Përgjigjja: HAXHI KIRAN-IHRAMI NJËHERAZI-UMRE-HAXH

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut! 

Në kuadrin e kryerjes së ritualeve madhështore islame të haxhit dhe të umres, juristët muslimanë kanë trajtuar llojet e ritualeve të haxhit dhe dispozitat e tyre, ku në lidhje me haxhin e llojit “kiran” (ihramin njëherazi për umre dhe haxh), janë shprehur si vijon:  

Lexoni më tepër

HAXHI KIRAN-IHRAMI NJËHERAZI-UMRE-HAXH Read More »

MOSBLLOKIMI SI KUSHT I IHRAMIT-HAXHI VEÇMAS

Numri i fetvasë: 444 MOSBLLOKIMI SI KUSHT I IHRAMIT-HAXHI VEÇMAS

Kategoria: TRE FORMAT RITUALE TË HAXHIT

 MOSBLLOKIMI SI KUSHT I IHRAMIT-HAXHI VEÇMAS

yetje: MOSBLLOKIMI SI KUSHT I IHRAMIT-HAXHI VEÇMAS

Cilat janë dispozitat kryesore të kushtëzimit lirues nga ihrami për haxh/umre nëse bllokohemi dhe disa nga njohuritë bazë mbi haxhin e llojit “ifrad (ihrami vetëm për haxh)”?

 Përgjigjja: MOSBLLOKIMI SI KUSHT I IHRAMIT-HAXHI VEÇMAS

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut! 

Në kuadrin e kryerjes së ritualeve madhështore islame të haxhit dhe të umres, juristët muslimanë kanë trajtuar llojet e ritualeve të haxhit dhe dispozitat e tyre, ku në lidhje me dispozitat kryesore të kushtëzimit lirues nga ihrami për haxh / umre nëse bllokohemi dhe në lidhje me haxhin e llojit “ifrad (ihramit vetëm për haxh)”; janë shprehur si vijon

Lexoni më tepër

MOSBLLOKIMI SI KUSHT I IHRAMIT-HAXHI VEÇMAS Read More »

DISPOZITAT E 3 LLOJEVE TË RITUALEVE HAXH-UMRE

Numri i fetvasë: 443 DISPOZITAT E 3 LLOJEVE TË RITUALEVE HAXH-UMRE

Kategoria: TRE FORMAT RITUALE TË HAXHIT

DISPOZITAT E 3 LLOJEVE TË RITUALEVE HAXH-UMRE

yetje: DISPOZITAT E 3 LLOJEVE TË RITUALEVE HAXH-UMRE

A mund të na tregoni në mënyrë të përmbledhur rreth dispozitave të tre llojeve të ritualeve të haxhit / umres?

 Përgjigjja: DISPOZITAT E 3 LLOJEVE TË RITUALEVE HAXH-UMRE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut! 

Në kuadrin e kryerjes së ritualeve madhështore islame të haxhit dhe të umres, juristët muslimanë kanë trajtuar llojet e ritualeve të haxhit dhe dispozitat e tyre, ku në lidhje me dispozitat e tre llojeve të ritualeve të haxhit / umres; janë shprehur si vijon

Lexoni më tepër

DISPOZITAT E 3 LLOJEVE TË RITUALEVE HAXH-UMRE Read More »

SHTYLLAT-DETYRIMET E HAXHIT-UMRES

Numri i fetvasë: 435 SHTYLLAT-DETYRIMET E HAXHIT-UMRES

Kategoria: SHTYLLAT-DETYRIMET E HAXHIT-UMRES

 SHTYLLAT-DETYRIMET E HAXHIT-UMRES

yetje: SHTYLLAT-DETYRIMET E HAXHIT-UMRES

A mund të na tregoni në mënyrë të përmbledhur se cilat janë shtyllat (ruknet) dhe detyrimet (vaxhibetet) e haxhit dhe umres?

 Përgjigjja: SHTYLLAT-DETYRIMET E HAXHIT-UMRES

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në kuadrin e kryerjes së ritualeve madhështore islame të haxhit dhe të umres, juristët muslimanë kanë trajtuar çështjen e shtyllave dhe detyrimeve të haxhit dhe të umres, si vijon:

Shqyrtimi i parë: Shtyllat dhe detyrimet e haxhit
Parashtresa e parë: Shtyllat e haxhit
Sipas mendimit të shumicës së juristëve muslimanë, haxhi ka katër shtylla:
1. Ihrami (Qëllimi për nisjen e ritualit).
Ihrami, përbën qëllimin për të hyrë në ritualin e haxhit (shumica e juristëve muslimanë e konsiderojnë ihramin / bërjen e qëllimit për nisjen e ritualit të haxhit, shtyllë të haxhit, teksa medh’hebi hanefi e konsideron kusht të tij, porse që të gjithë ata / konsensualisht janë shprehur se haxhi nuk vlen pa të); për ihramin ka kohë të caktuar (cak ritual kohor) që njihet me termin “muajt e haxhit”, si dhe ka vend të caktuar (cak ritual vendor).
2. Qëndrimi në (territorin e quajtur) Arafat (është shtyllë e haxhit konsensualisht).
Koha e këtij qëndrimi fillon në mesditën (zenitin) e ditës 9 Dhul-Hixhe (sipas shumicës së juristëve muslimanë) dhe zgjat deri në agimin e ditës së kurbanit (10 Dhul Hixhe), teksa medh’hebi hanbeli është i mendimit se kjo kohë fillon në agimin e ditës 9 Dhul Hixhe. Kushdo që qëndron në Arafat në këtë kohë, qoftë edhe për një kohë të shkurtër, kudo qoftë në zonën e Arafatit, e ka arritur këtë qëndrim (pra e ka kryer këtë shtyllë).
3. Tavafi (Rrotullimi rreth Qabes) i ifadas.
Tavafi i ifadas (quajtur ndryshe tavafi i vizitës / haxhit) është vlerësuar konsensualisht si shtyllë e domosdoshme e haxhit dhe koha e tij fillon pas qëndrimit në Arafat dhe atij në Muzdelife dhe vijon pa një fund fiks (sipas shumicës së juristëve muslimanë), pra personi që nuk e ka bërë atë mbetet peng i tij ashtu që ky tavaf i mbetet detyrim lënësit të tij për aq kohë sa është gjallë.
4. Ecja ndërmjet (kodrinës së) Safas dhe (kodrinës së) Mervas.
Kjo ecje quhet “seaji i haxhit” dhe është shtyllë e haxhit (sipas shumicës së juristëve muslimanë); koha e kësaj ecje për personin që kryen ritualin e llojit “temetu’u” është pas qëndrimit në Arafat dhe Muzdelife dhe pas tavafit të ifadas; ndërsa sa i përket personit që kryen ritualin e llojit “kiran” dhe “ifrad”, ata e kanë seajin pas tavafit të kudumit (mbërritjes).
– Kësisoj, pa këto katër shtylla (ihramin, qëndrimin në Arafat, tavafin e ifadas dhe seajin ndërmjet Safas dhe Mervas), (pa to) haxhi nuk është i vlefshëm dhe lënia e †çdonjërës prej tyre nuk mund të përforcohet (kompensohet) me anë të therorit (therjes së hedjit / kurbanit në Qabe) apo diçkaje tjetër veç kësaj, porse këto katër shtylla duhet të kryhen patjetër dhe po kështu kryerja e tyre sipas një rendi të caktuar është kusht i domosdoshëm për vlefshmërinë e tyre (më konkretisht ihrami kushtëzohet t’u paraprijë të gjitha të tjerave, pastaj vjen qëndrimi në Arafat që duhet të jetë para tavafit të ifadas dhe krahas kësaj vjen edhe kryerja e seajit pas një tavafi korrekt / të vlefshëm (sipas mendimit të shumicës së juristëve muslimanë).

Lexoni më tepër

SHTYLLAT-DETYRIMET E HAXHIT-UMRES Read More »

HAXHI-LLOJET DHE KUSHTET E AFTËSISË

Numri i fetvasë: 432 HAXHI-LLOJET DHE KUSHTET E AFTËSISË

Kategoria: KUSHTI I MUNDËSISË-HAXHI E UMRA

 HAXHI-LLOJET DHE KUSHTET E AFTËSISË

yetje: HAXHI-LLOJET DHE KUSHTET E AFTËSISË

Cilat janë llojet dhe kushtet e aftësisë (mundësisë) si kusht i obligimit të haxhit?

 Përgjigjja: HAXHI-LLOJET DHE KUSHTET E AFTËSISË

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në kuadrin e kushtit të aftësisë (mundësisë) si kusht që ka të bëjë veçmas me obligimin e haxhit, juristët muslimanë kanë trajtuar shqyrtimin e llojeve dhe kushteve të aftësisë (mundësisë) si vijon:

Shqyrtimi i parë: Llojet e aftësisë (mundësisë) si kusht i obligimit të haxhit
Klasifikimet e aftësisë për kryerjen e haxhit dhe umres janë katër:
Klasifikimi i parë: Personi të jetë i aftë (i mundshëm) fizikisht dhe financiarisht; mendimi konsensual (i të gjithë) dijetarëve muslimanë është se i këtilli e ka detyrim që ta kryejë vetë haxhin dhe umren.
Klasifikimi i dytë: Personi nuk është i aftë (i mundshëm) fizikisht dhe as financiarisht; mendimi konsensual (i të gjithë) dijetarëve muslimanë është se i këtilli nuk e ka detyrim që ta kryejë haxhin dhe umren (pra për të bie / shfuqizohet ky obligim).
Klasifikimi i tretë: Personi është i aftë (i mundshëm) fizikisht, por jo financiarisht; të gjithë juristët muslimanë pa asnjë diskutim (pa mosmarrëveshje) janë të mendimit se i këtilli nuk është i obliguar ta kryejë haxhin dhe umren, përveç nëse kryerja e tyre nuk varet nga paratë, si p.sh. nëse ky person është nga banorët e Mekës dhe nuk e ka të vështirë të dalë në mashair (vendet e ritualeve përkatëse të haxhit / umres).
Klasifikimi i katërt: Personi është i aftë (i mundshëm) financiarisht, por jo fizikisht, për shkak të një paaftësie që nuk mund të eliminohet; i këtilli (sipas mendimit të medh’hebit shafi’i, hanbeli etj.) e ka për detyrë (obligim) ta kryejë haxhin dhe umren duke dërguar dikë (bedel / zëvendës) në vend të tij.

Lexoni më tepër

HAXHI-LLOJET DHE KUSHTET E AFTËSISË Read More »

HAXHI-PËRKUFIZIMI-DISPOZITA E AFTËSISË

Numri i fetvasë: 431 HAXHI-PËRKUFIZIMI-DISPOZITA E AFTËSISË

Kategoria: KUSHTI I MUNDËSISË-HAXHI E UMRA

HAXHI-PËRKUFIZIMI-DISPOZITA E AFTËSISË

yetje: HAXHI-PËRKUFIZIMI-DISPOZITA E AFTËSISË

Aftësia / Mundësia ka ardhur si kusht që ka të bëjë vetëm me obligimin e haxhit, por cili është përkufizimi dhe cila është dispozita e aftësisë (mundësisë) në këtë kontekst?

 Përgjigjja: HAXHI-PËRKUFIZIMI-DISPOZITA E AFTËSISË

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në kuadrin e kushtit të aftësisë (mundësisë) si kusht që ka të bëjë veçmas me obligimin e haxhit, juristët muslimanë kanë trajtuar shqyrtimin e përkufizimit dhe dispozitës së këtij kushti si vijon:

Lexoni më tepër

HAXHI-PËRKUFIZIMI-DISPOZITA E AFTËSISË Read More »

DISPOZITA BAZË TË HAXHIT-UMRES

Numri i fetvasë: 428 DISPOZITA BAZË TË HAXHIT-UMRES

Kategoria: HAXHI E UMRA-PËRKUFIZIMI-DISPOZITA

DISPOZITA BAZË TË HAXHIT-UMRES

yetje: DISPOZITA BAZË TË HAXHIT-UMRES

Cilat janë disa prej dispozitave kryesore të haxhit dhe umres, si p.sh: dispozita e haxhit dhe e mohuesit të tij, dispozita e kryerjes së menjëhershme të haxhit (kur i plotësojmë kushtet) apo vonimit të tij dhe dispozita e umres e përsëritja e saj brenda vitit?

 Përgjigjja: DISPOZITA BAZË TË HAXHIT-UMRES

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Juristët muslimanë në lidhje me dispozitën e haxhit dhe mohuesit të haxhit, kryerjes së menjëhershme të haxhit dhe vonesës së tij dhe dispozitën e umres e përsëritjen e saj brenda vitit janë shprehur si vijon:

Lexoni më tepër

DISPOZITA BAZË TË HAXHIT-UMRES Read More »

URTËSI TË LIGJËSIMIT TË HAXHIT

Numri i fetvasë: 427 URTËSI TË LIGJËSIMIT TË HAXHIT

Kategoria: HYRJA-PARATHËNIA E HAXHIT

 URTËSI TË LIGJËSIMIT TË HAXHIT

yetje: URTËSI TË LIGJËSIMIT TË HAXHIT

Cilat janë disa prej urtësive kryesore të ligjësimit (dhënies fuqi ligjore islame) të haxhit?

 Përgjigjja: URTËSI TË LIGJËSIMIT TË HAXHIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Juristët muslimanë në lidhje me disa prej urtësive kryesore të ligjësimit (dhënies fuqi ligjore sipas ligjit islam) të haxhit janë shprehur si vijon:

1- Arritja e monoteizmit të Allahut të Lartësuar (pra përmbushja e besimit se Allahu është Një, i Vetëm dhe i Pashoq).

Lexoni më tepër

URTËSI TË LIGJËSIMIT TË HAXHIT Read More »

PËRKUFIZIMI-VLERAT E HAXHIT-UMRES

Numri i fetvasë: 426 PËRKUFIZIMI-VLERAT E HAXHIT-UMRES

Kategoria: HAXHI E UMRA-PËRKUFIZIMI-DISPOZITA

PËRKUFIZIMI-VLERAT E HAXHIT-UMRES

yetje: KUPTIMI DHE DISPOZITA E EZANIT

Cili është përkufizimi dhe cilat janë vlerat kryesore të haxhit dhe të umres sipas mendimit të juristëve muslimanë?

 Përgjigjja: PËRKUFIZIMI-VLERAT E HAXHIT-UMRES

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Juristët muslimanë në lidhje me përkufizimin dhe vlerat kryesore të haxhit dhe të umres janë shprehur si vijon:

Shqyrtimi i parë: Përkufizimi i Haxhit
Haxhi, gjuhësisht: përbën synimin.
Haxhi, terminologjikisht: nënkupton pasjen synim të vendeve të shenjta, për kryerjen e ritualeve në vend dhe kohë të caktuar, si adhurim ndaj Allahut të Lartmadhëruar.

Lexoni më tepër

PËRKUFIZIMI-VLERAT E HAXHIT-UMRES Read More »

↓
Scroll to Top