JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

HAXHI E UMRA-PËRKUFIZIMI-DISPOZITA

HAXHI-PËRKUFIZIMI-DISPOZITA E AFTËSISË

Numri i fetvasë: 431 HAXHI-PËRKUFIZIMI-DISPOZITA E AFTËSISË

Kategoria: KUSHTI I MUNDËSISË-HAXHI E UMRA

HAXHI-PËRKUFIZIMI-DISPOZITA E AFTËSISË

yetje: HAXHI-PËRKUFIZIMI-DISPOZITA E AFTËSISË

Aftësia / Mundësia ka ardhur si kusht që ka të bëjë vetëm me obligimin e haxhit, por cili është përkufizimi dhe cila është dispozita e aftësisë (mundësisë) në këtë kontekst?

 Përgjigjja: HAXHI-PËRKUFIZIMI-DISPOZITA E AFTËSISË

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në kuadrin e kushtit të aftësisë (mundësisë) si kusht që ka të bëjë veçmas me obligimin e haxhit, juristët muslimanë kanë trajtuar shqyrtimin e përkufizimit dhe dispozitës së këtij kushti si vijon:

Lexoni më tepër

HAXHI-PËRKUFIZIMI-DISPOZITA E AFTËSISË Read More »

DISPOZITA BAZË TË HAXHIT-UMRES

Numri i fetvasë: 428 DISPOZITA BAZË TË HAXHIT-UMRES

Kategoria: HAXHI E UMRA-PËRKUFIZIMI-DISPOZITA

DISPOZITA BAZË TË HAXHIT-UMRES

yetje: DISPOZITA BAZË TË HAXHIT-UMRES

Cilat janë disa prej dispozitave kryesore të haxhit dhe umres, si p.sh: dispozita e haxhit dhe e mohuesit të tij, dispozita e kryerjes së menjëhershme të haxhit (kur i plotësojmë kushtet) apo vonimit të tij dhe dispozita e umres e përsëritja e saj brenda vitit?

 Përgjigjja: DISPOZITA BAZË TË HAXHIT-UMRES

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Juristët muslimanë në lidhje me dispozitën e haxhit dhe mohuesit të haxhit, kryerjes së menjëhershme të haxhit dhe vonesës së tij dhe dispozitën e umres e përsëritjen e saj brenda vitit janë shprehur si vijon:

Lexoni më tepër

DISPOZITA BAZË TË HAXHIT-UMRES Read More »

PËRKUFIZIMI-VLERAT E HAXHIT-UMRES

Numri i fetvasë: 426 PËRKUFIZIMI-VLERAT E HAXHIT-UMRES

Kategoria: HAXHI E UMRA-PËRKUFIZIMI-DISPOZITA

PËRKUFIZIMI-VLERAT E HAXHIT-UMRES

yetje: KUPTIMI DHE DISPOZITA E EZANIT

Cili është përkufizimi dhe cilat janë vlerat kryesore të haxhit dhe të umres sipas mendimit të juristëve muslimanë?

 Përgjigjja: PËRKUFIZIMI-VLERAT E HAXHIT-UMRES

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Juristët muslimanë në lidhje me përkufizimin dhe vlerat kryesore të haxhit dhe të umres janë shprehur si vijon:

Shqyrtimi i parë: Përkufizimi i Haxhit
Haxhi, gjuhësisht: përbën synimin.
Haxhi, terminologjikisht: nënkupton pasjen synim të vendeve të shenjta, për kryerjen e ritualeve në vend dhe kohë të caktuar, si adhurim ndaj Allahut të Lartmadhëruar.

Lexoni më tepër

PËRKUFIZIMI-VLERAT E HAXHIT-UMRES Read More »

↓
Scroll to Top