JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

VLERA E HAXHIT DHE UMRAS

URTËSI TË LIGJËSIMIT TË HAXHIT

Numri i fetvasë: 427 URTËSI TË LIGJËSIMIT TË HAXHIT

Kategoria: HYRJA-PARATHËNIA E HAXHIT

 URTËSI TË LIGJËSIMIT TË HAXHIT

yetje: URTËSI TË LIGJËSIMIT TË HAXHIT

Cilat janë disa prej urtësive kryesore të ligjësimit (dhënies fuqi ligjore islame) të haxhit?

 Përgjigjja: URTËSI TË LIGJËSIMIT TË HAXHIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Juristët muslimanë në lidhje me disa prej urtësive kryesore të ligjësimit (dhënies fuqi ligjore sipas ligjit islam) të haxhit janë shprehur si vijon:

1- Arritja e monoteizmit të Allahut të Lartësuar (pra përmbushja e besimit se Allahu është Një, i Vetëm dhe i Pashoq).

Lexoni më tepër

URTËSI TË LIGJËSIMIT TË HAXHIT Read More »

PËRKUFIZIMI-VLERAT E HAXHIT-UMRES

Numri i fetvasë: 426 PËRKUFIZIMI-VLERAT E HAXHIT-UMRES

Kategoria: HAXHI E UMRA-PËRKUFIZIMI-DISPOZITA

PËRKUFIZIMI-VLERAT E HAXHIT-UMRES

yetje: KUPTIMI DHE DISPOZITA E EZANIT

Cili është përkufizimi dhe cilat janë vlerat kryesore të haxhit dhe të umres sipas mendimit të juristëve muslimanë?

 Përgjigjja: PËRKUFIZIMI-VLERAT E HAXHIT-UMRES

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Juristët muslimanë në lidhje me përkufizimin dhe vlerat kryesore të haxhit dhe të umres janë shprehur si vijon:

Shqyrtimi i parë: Përkufizimi i Haxhit
Haxhi, gjuhësisht: përbën synimin.
Haxhi, terminologjikisht: nënkupton pasjen synim të vendeve të shenjta, për kryerjen e ritualeve në vend dhe kohë të caktuar, si adhurim ndaj Allahut të Lartmadhëruar.

Lexoni më tepër

PËRKUFIZIMI-VLERAT E HAXHIT-UMRES Read More »

↓
Scroll to Top