JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

MIKATET E HAXHIT DHE UMRAS

IHRAMI-QËLLIMI PËR NISJEN E HAXHIT-UMRES

Numri i fetvasë: 440 IHRAMI-QËLLIMI PËR NISJEN E HAXHIT-UMRES

Kategoria: DISPOZITA TË IȞRAMIT

IHRAMI-QËLLIMI PËR NISJEN E HAXHIT-UMRES

yetje: IHRAMI-QËLLIMI PËR NISJEN E HAXHIT-UMRES

Cili është përkufizimi i ihramit si pjesë e ritualit që duhet të bëjë personi që kryen haxhin / umren dhe cila është dispozita dhe urtësia e ihramit?

 Përgjigjja: IHRAMI-QËLLIMI PËR NISJEN E HAXHIT-UMRES

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut! 

Në kuadrin e kryerjes së ritualeve madhështore islame të haxhit dhe të umres, juristët muslimanë kanë trajtuar përkufizimin e ihramit (qëllimit për nisjen e ritualit), dispozitën dhe urtësinë e tij, si vijon:

Lexoni më tepër

IHRAMI-QËLLIMI PËR NISJEN E HAXHIT-UMRES Read More »

MIKATI-CAKU RITUAL VENDOR 3-HAXH-UMRE

Numri i fetvasë: 439 MIKATI-CAKU RITUAL VENDOR 3-HAXH-UMRE

Kategoria: MIKATET VENDORE-HAXHI E UMRA

MIKATI-CAKU RITUAL VENDOR 3-HAXH-UMRE

yetje: MIKATI-CAKU RITUAL VENDOR 3-HAXH-UMRE

A mund të na tregoni se si vepron personi muhrim (që synon të bëj haxhin / umren) i cili banon ose po qëndron (përkohësisht) në zonën e mikatit (cakut ritual) vendor apo në Mekë dhe haremin (territorin e paprekshëm) e saj?

 Përgjigjja: MIKATI-CAKU RITUAL VENDOR 3-HAXH-UMR

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut! 

Në kuadrin e kryerjes së ritualeve madhështore islame të haxhit dhe të umres, juristët muslimanë kanë trajtuar meuakitet (caqet rituale) vendore të haxhit dhe umres, ku në lidhje me mikatin (cakun ritual) vendor të personit që banon / qëndron në mikat dhe kujt banon / qëndron në Mekë dhe haremin (territorin e paprekshëm) mekas, janë shprehur si vijon: 

Lexoni më tepër

MIKATI-CAKU RITUAL VENDOR 3-HAXH-UMRE Read More »

MIKATI-CAKU RITUAL VENDOR 2-HAXH-UMRE

Numri i fetvasë: 438 MIKATI-CAKU RITUAL VENDOR 2-HAXH-UMRE

Kategoria: MIKATET VENDORE-HAXHI E UMRA

MIKATI-CAKU RITUAL VENDOR 2-HAXH-UMRE

yetje: MIKATI-CAKU RITUAL VENDOR 2-HAXH-UMRE

A mund të na tregoni se si vepron personi muhrim (që synon të bëj haxhin / umren) i cili e tejkalon mikatin (cakun ritual) vendor pa hyrë në ihram (pa bërë qëllimin e nisjes së ritualit)?

 Përgjigjja: MIKATI-CAKU RITUAL VENDOR 2-HAXH-UMRE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut! 

Në kuadrin e kryerjes së ritualeve madhështore islame të haxhit dhe të umres, juristët muslimanë kanë trajtuar meuakitet (caqet rituale) vendore të haxhit dhe umres, ku në lidhje me dispozitat për një person muhrim (që synon të bëj haxhin / umren) i cili e tejkalon mikatin (cakun ritual) vendor pa hyrë në ihram (pa bërë qëllimin e nisjes së ritualit), janë shprehur si vijon: 

Lexoni më tepër

MIKATI-CAKU RITUAL VENDOR 2-HAXH-UMRE Read More »

MIKATI-CAKU RITUAL VENDOR 1-HAXH-UMRE

Numri i fetvasë: 437 MIKATI-CAKU RITUAL VENDOR 1-HAXH-UMRE

Kategoria: MIKATET VENDORE-HAXHI E UMRA

 MIKATI-CAKU RITUAL VENDOR 1-HAXH-UMRE

yetje: MIKATI-CAKU RITUAL VENDOR 1-HAXH-UMRE

A mund të na tregoni në mënyrë të përmbledhur se cilat janë meuakite-t (caqet rituale) vendore të haxhit dhe umres për personin që vjen nga përtej territoreve të meuakite-ve dhe Mekës?

 Përgjigjja: MIKATI-CAKU RITUAL VENDOR 1-HAXH-UMRE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut! 

Në kuadrin e kryerjes së ritualeve madhështore islame të haxhit dhe të umres, juristët muslimanë kanë trajtuar meuakite-t (caqet rituale) vendore të haxhit dhe umres, ku në lidhje me mikatin (cakun ritual) vendor të personit efakij (të tutjemë / të largët) dhe dispozitat e tij, janë shprehur si vijon: 

Lexoni më tepër

MIKATI-CAKU RITUAL VENDOR 1-HAXH-UMRE Read More »

MIKATI-CAKU RITUAL KOHOR-HAXH-UMRE

Numri i fetvasë: 436 MIKATI-CAKU RITUAL KOHOR-HAXH-UMRE

Kategoria: MIKATET E HAXHIT DHE UMRAS

 MIKATI-CAKU RITUAL KOHOR-HAXH-UMRE

yetje: MIKATI-CAKU RITUAL KOHOR-HAXH-UMRE

Cili është kuptimi dhe përkufizimi i fjalës “mikat / meuakite” dhe cilat janë meuakitet kohore dhe vendore të haxhit dhe umres?

 Përgjigjja: MIKATI-CAKU RITUAL KOHOR-HAXH-UMRE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në kuadrin e kryerjes së ritualeve madhështore islame të haxhit dhe të umres, juristët muslimanë kanë trajtuar meuakitet (caqet rituale) kohore të haxhit dhe umres, si vijon:

Shqyrtimi i parë: Përkufizimi i “meuakite-ve”
Kuptimi gjuhësor: “Meuakite” është shumësi i fjalës arabe “mikat”, që ka kuptimin caku që i përcaktohet veprimit dhe vendit, pastaj është huazuar (në përdorim) për vendin dhe prej këtij huazimi janë meuakitet (caqet rituale vendore) të haxhit të përcaktuara tek vendet e ihramit (nisjes së qëllimtë të ritualit); ashtu që thuhet se “ky është mikati (caku ritual vendor) i banorëve të Shamit (Siria, Jordani, Libani dhe Palestina e sotme)” për vendin ku ata hyjnë në ihram.
Kuptimi terminologjik: Me termin “meuakite” nënkuptohet koha e ritualit (të haxhit / umres) dhe vendi i ihramit (nisjes së qëllimtë të ritualit) për (të kryer) haxhin / umren.

Lexoni më tepër

MIKATI-CAKU RITUAL KOHOR-HAXH-UMRE Read More »

↓
Scroll to Top