JETA E VËRTETË

HAXHI DHE UMRA

HAXHI I VOGËL DHE AI I MADH-KUPTIMI

Numri i fetvasë: 410 HAXHI I VOGËL DHE AI I MADH-KUPTIMI

Kategoria: HYRJA-PARATHËNIA E HAXHIT

 HAXHI I VOGËL DHE AI I MADH-KUPTIMI

 Pyetje: HAXHI I VOGËL DHE AI I MADH-KUPTIMI

 

A ekziston emërtimi haxhi i madh dhe haxh i vogël dhe nëse po cili është kuptimi për çdonjërin prej tyre? Çfarë nënkuptohet me ditën e haxhit të madh?

 Përgjigjja: HAXHI I VOGËL DHE AI I MADH-KUPTIMI

 

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Fillimisht duhet ditur se nuk ka haxh më të madh se haxhi, kurse në lidhje me konceptet “haxh i vogël” dhe “haxh i madh” thuhet sa vijon:

Së pari: Çfarë synohet me “haxhi i vogël”

Lexoni më tepër

HAXHI I VOGËL DHE AI I MADH-KUPTIMI Read More »

KUR DITA E ARAFATIT BIE TË PREMTEN-VLERA

Numri i fetvasë: 409 KUR DITA E ARAFATIT BIE TË PREMTEN-VLERA

Kategoria: HAXHI DHE UMRA

 KUR DITA E ARAFATIT BIE TË PREMTEN-VLERA

 Pyetje: KUR DITA E ARAFATIT BIE TË PREMTEN-VLERA

A ka ndonjë vlerë apo veçori lidhur me ardhjen e (ditës së) Arafatit në ditën e premte (xhuma)? A është e vërtetë se nëse dita e Arafatit është (bie) ditën e xhuma dhe kësisoj qëllon për namazin e xhumasë, haxhi i këtillë është i barasvlershëm me shumë haxhe?

 Përgjigjja: KUR DITA E ARAFATIT BIE TË PREMTEN-VLERA

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në lidhje me vlerën (dobinë) e ardhjes së ditës së Arafatit në ditën e xhuma, juristët muslimanë thonë:

Lexoni më tepër

KUR DITA E ARAFATIT BIE TË PREMTEN-VLERA Read More »

KURBANI PËR TË VDEKURIN MUSLIMAN

Numri i fetvasë: 400 KURBANI PËR TË VDEKURIN MUSLIMAN

Kategoria: DISPOZITA PËR KURBANËT

 KURBANI PËR TË VDEKURIN MUSLIMAN

 Pyetje: KURBANI PËR TË VDEKURIN MUSLIMAN

Babai im ka vdekur para pak kohësh dhe tani jemi pranë Kurban Bajramit e deshim të dimë a ta therim bagëtinë e Kurban Bajramit si kurban prej babait tonë dhe mamanë tonë (që është gjallë) bashkë me ne të tjerët ta bëjmë nijet që të përfshihemi në shpërblim apo si të veprojmë?

 Përgjigjja: KURBANI PËR TË VDEKURIN MUSLIMAN

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Siç përmendet edhe në fjalorin e gjuhës shqipe, kuptimi bazë i fjalës kurban është “bagëti që theret për bajram a për ditë fetare të shënuara të myslimanëve (pra në Kurban Bajram dhe tre ditët pas tij”. Po kështu kuptimi i fjalës “kurban” është “afrim” dhe me të synohet rituali afrues tek Allahu, që si i tillë është obligim t’i përmbahet argumenteve hyjnore përkatës, ku më konkretisht lidhur me pyetjen tuaj thuhet sa vijon:

Lexoni më tepër

KURBANI PËR TË VDEKURIN MUSLIMAN Read More »

TË BËJ KURBAN A TA JAP ÇMIMIN E TIJ SADAKA

Numri i fetvasë: 399 TË BËJ KURBAN A TA JAP ÇMIMIN E TIJ SADAKA

Kategoria: DISPOZITA PËR KURBANËT

TË BËJ KURBAN A TA JAP ÇMIMIN E TIJ SADAKA

 Pyetje: TË BËJ KURBAN A TA JAP ÇMIMIN E TIJ SADAKA

Si është më mirë, të bëj kurban apo ta jap çmimin e bagëtisë së kurbanit për sadaka (lëmoshë), sidomos për rastin kur kjo sadaka do të shkojë për mbarëvajtjen e xhamisë sonë dhe projekteve të rëndësishme islame.

 Përgjigjja: TË BËJ KURBAN A TA JAP ÇMIMIN E TIJ SADAKA

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në lidhje me këtë çështje thuhet sa vijon:

Së pari: Tradita sistematike profetike, e kalifëve dhë me gjerë, ishte bërja e kurbanit

Lexoni më tepër

TË BËJ KURBAN A TA JAP ÇMIMIN E TIJ SADAKA Read More »

KUPTIMI-VLERA E BËRJES SË KURBANIT

Numri i fetvasë: 398 KUPTIMI-VLERA E BËRJES SË KURBANIT

Kategoria: DISPOZITA PËR KURBANËT

KUPTIMI-VLERA E BËRJES SË KURBANIT

 Pyetje: KUPTIMI-VLERA E BËRJES SË KURBANIT

Cili është kuptimi gjuhësor dhe ai terminologjik i kurbanit dhe cila është vlera e bërjes së tij?

 Përgjigjja: KUPTIMI-VLERA E BËRJES SË KURBANIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në lidhje me çështjen e parashtruar, thuhet sa vijon:

Së pari: Kuptimi gjuhësor dhe terminologjik islam i kurbanit

Kuptimi gjuhësor i fjalës “kurban” që përdorim në shqip është: afrim dhe me të synohet bagëtia që therret në ditët e Festës së Kurban Bajramit (10 – 13 Dhul Hixhe). Ky theror në arabisht quhet “Ud’hijeh” me kuptimin “shfaqje” apo “ekspozim para diellit”, ngase ai fillon të kryhet vetëm në kohën kur lind dhe shfaqet dielli, ndaj është quajtur në përputhje me emërtimin e kohës së paradites (në arabisht Ed-Duha).

Lexoni më tepër

KUPTIMI-VLERA E BËRJES SË KURBANIT Read More »

QËLLIMI-NIJETI I BËRJES SË KURBANIT

Numri i fetvasë: 397 QËLLIMI-NIJETI I BËRJES SË KURBANIT

Kategoria: DISPOZITA PËR KURBANËT

QËLLIMI-NIJETI I BËRJES SË KURBANIT

 Pyetje: QËLLIMI-NIJETI I BËRJES SË KURBANIT

Si bëhet qëllimi (nijeti) i kurbanit dhe si duhet vepruar në rastin kur kurbani bëhet nga dikush tjetër pa lejen apo pa përmendjen e pronarit të këtij kurbani?

 Përgjigjja: QËLLIMI-NIJETI I BËRJES SË KURBANIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në lidhje me çështjen e parashtruar, thuhet sa vijon:

Së pari: Si bëhet qëllimi (nijeti) i kurbanit

Dijetarët muslimanë përmendin se nijeti (qëllimi) i kurbanit, bëhet duke thënë (teksa bëhemi gati ta presim bagëtinë): “BISMIL-LAAH, ALL-LLAAHU EKBER / Me emrin e Allahut, Allahu është më i Madhi. O Allah, ky (kurban) është (furnizim) prej Teje dhe është për Ty (të kushtohet vetëm Ty). Ky është kurbani im (pranoje prej meje)”; dhe nëse do përfshin në shpërblimin e këtij kurbani edhe familjarët e tij, duke thënë: “Ky është kurbani im; (pranoje atë prej meje e familjarëve të mi, shpëblemë për të mua dhe ata)”. Sa në fjalë vlen kur është vetë personi ai që e pret kurbanin për veten e tij; ndërsa nëse kurbanin e tij e pret dikush tjetër, ky i fundit thotë: “…Ky është kurbani i filanit (pranoje prej tij)”, duke përmendur emrin e tij. Detyrë këtu është të thuhet (nga therësi) besmelja (Thënia “BISMIL-LAAH / (E filloj kurbanin) Me emrin e Allahut (duke kërkuar ndihmën dhe bekimin e Tij)”), kurse të tjerat janë mustehab (veprime të pëlqyeshme).

Lexoni më tepër

QËLLIMI-NIJETI I BËRJES SË KURBANIT Read More »

DITËT E TESHRIKUT PAS DITËS SË BAJRAMIT

Numri i fetvasë: 267 DITËT E TESHRIKUT PAS DITËS SË BAJRAMIT

Kategoria: DITËT E TESHRIKUT 11-13 DHUL HIXHE

DITËT E TESHRIKUT PAS DITËS SË BAJRAMIT

 Pyetje: DITËT E TESHRIKUT PAS DITËS SË BAJRAMIT

Kam hasur në shumë literatura islame termin Ditët e Teshrikut (EJ-JEEMU ET-TESHRIIǨ). A mund të na flisni rreth këtyre ditëve, se cili është kuptimi, koha dhe vlera e tyre, si dhe cila është dispozita e agjërimit të tyre?

 Përgjigjja: DITËT E TESHRIKUT PAS DITËS SË BAJRAMIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Së pari: Kuptimi, koha dhe vlera e Ditëve të Teshrikut1

Çështja e parë: Domethënia e Ditëve të Teshrikut

Lexoni më tepër

DITËT E TESHRIKUT PAS DITËS SË BAJRAMIT Read More »

FALJA-HEDHJA E LËKURËS SË KURBANIT

Numri i fetvasë: 218 FALJA-HEDHJA E LËKURËS SË KURBANIT

Kategoria: DISPOZITA PËR KURBANËT

FALJA-HEDHJA E LËKURËS SË KURBANIT

 Pyetje: FALJA-HEDHJA E LËKURËS SË KURBANIT

A quhet mëkat lënia e lëkurës së kurbanit tek blegtori që e shet bagëtinë ose kasapi që e ther atë? Po hedhja e saj në koshin e plehrave, në qoftëse këta të parët nuk e marrin me arsyetimin se nuk ka ç’u duhet dhe po kështu nuk gjendet dikush tjetër që ta marr atë si dhuratë? Nga ana tjetër edhe ne vetë nuk mund ta mbajmë atë sepse nuk kemi kushte se ku dhe as dimë ta përpunojmë?

 Përgjigjja: FALJA-HEDHJA E LËKURËS SË KURBANIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lexoni më tepër

FALJA-HEDHJA E LËKURËS SË KURBANIT Read More »

BËRJA E AKIKËS ME NIJETIN E KURBANIT

Numri i fetvasë: 217 BËRJA E AKIKËS ME NIJETIN E KURBANIT

Kategoria: DISPOZITA PËR KURBANËT

BËRJA E AKIKËS ME NIJETIN E KURBANIT

 Pyetje: BËRJA E AKIKËS ME NIJETIN E KURBANIT

Një person ka vendosur të bëj akika (të ther një bagëti me rastin e lindjes së fëmijës) dhe ka zgjedhur që këtë ta bëj në ditën e kurbanit dhe krahas nijetit (qëllimit) të kurbanit. A lejohet që kur ta bëj therjen e bagëtisë së kurbanit të Bajramit, ta bëj nijetin njëherazi edhe për kurban edhe për akika?

 Përgjigjja: BËRJA E AKIKËS ME NIJETIN E KURBANIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Akika quhet bagëtia e imët (prej dhenve apo dhive, meshkuj ose femra) që bëhet sakrificë (theret) nga ana e kujdestarit të fëmijës në dobi të fëmijës, si falënderim ndaj Allahut të Madhëruar për mirësinë e furnizimit me fëmijë.1

Lexoni më tepër

BËRJA E AKIKËS ME NIJETIN E KURBANIT Read More »

KURBANI I KUJT NUK FAL NAMAZIN

Numri i fetvasë: 216 KURBANI I KUJT NUK FAL NAMAZIN

Kategoria: DISPOZITA PËR KURBANËT

KURBANI I KUJT NUK FAL NAMAZIN

 Pyetje: KURBANI I KUJT NUK FAL NAMAZIN

A i vlen bërja e kurbanit personit që nuk fal namazin?

 Përgjigjja: KURBANI I KUJT NUK FAL NAMAZIN

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Personi që nuk i fal pesë namazet e detyrueshme ditore, nëse e bën këtë nga dembelizmi dhe shkujdesja, por nuk e mohon faktin se falja e pesë namazeve ditore është urdhër (obligim) hyjnor dhe se mosfalja e tyre përbën një mëkat shumë të madh e të rrezikshëm, për më tepër nëse ky person ka vendosur në zemrën e tij se një ditë prej ditëve do të falet, i këtilli nuk konsiderohet jobesimtar dhe as se ka rënë në felëshim (pra nuk shpallet renegat / tradhtar i fesë islame); sa në fjalë përbën mendimin e shumicës së juristëve muslimanë (përfshirë medh’hebin hanefi, maliki dhe shafi’i) dhe referuar në këtë konsideratë, rituali i bërjes së kurbanit nga personi në fjalë është i saktë (i vlefshëm) dhe i shpërblyeshëm.

Lexoni më tepër

KURBANI I KUJT NUK FAL NAMAZIN Read More »

↓
Scroll to Top