JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

ISLAMI-LIRIA-MENDJA

HAXHI-KUSHTI I LIRISË-PUBERTETIT

Numri i fetvasë: 430 HAXHI-KUSHTI I LIRISË-PUBERTETIT

Kategoria: KUSHTET E OBLIGIMIT-HAXHI E UMRA

 HAXHI-KUSHTI I LIRISË-PUBERTETIT

yetje: HAXHI-KUSHTI I LIRISË-PUBERTETIT

Cilat janë kushtet që haxhi të jetë detyrim (obligim) dhe shlyes (i mjaftueshëm)?

 Përgjigjja: HAXHI-KUSHTI I LIRISË-PUBERTETIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Juristët muslimanë në lidhje me kushtet që haxhi të jetë detyrim (obligim) dhe shlyes (i mjaftueshëm) janë shprehur si vijon:

Shqyrtimi i parë: Liria
Parashtresa e parë: Liria është kusht obligues
Liria është kusht për obligimin e haxhit (pra që haxhi të jetë detyrim), së këtejmi ky i fundit (haxhi) nuk është detyrim për robin. Me këtë mendim janë në pajtim të katër medh’hebet (shkollat / fakultetet juridike): medh’hebi (fakulteti juridik) hanefi, maliki, shafi’i dhe hanbeli, dhe mbi këtë mendim është raportuar se ka konsensus (mendim të njëjtë ndër juristët muslimanë).

Lexoni më tepër

HAXHI-KUSHTI I LIRISË-PUBERTETIT Read More »

HAXHI-KUSHTI I ISLAMIT DHE MENDJES

Numri i fetvasë: 429 HAXHI-KUSHTI I ISLAMIT DHE MENDJES

Kategoria: KUSHTET E OBLIGIMIT-HAXHI E UMRA

 HAXHI-KUSHTI I ISLAMIT DHE MENDJES

yetje: HAXHI-KUSHTET OBLIGUESE-SAKTËSUESE-SHLYESE

Cilat janë kushtet që haxhi të jetë detyrim, i vlefshëm (i saktë) dhe shlyes (i mjaftueshëm)?

 Përgjigjja: HAXHI-KUSHTI I ISLAMIT DHE MENDJES

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Juristët muslimanë në lidhje me kushtet që haxhi të jetë detyrim, i vlefshëm (i saktë) dhe shlyes (i mjaftueshëm) janë shprehur si vijon:

Shqyrtimi i parë: Islami
Parashtresa e parë: Dispozita e haxhit të bërë nga jobesimtari (jomuslimani)
Haxhi i jobesimtarit (jomuslimanit) nuk është i vlefshëm (i saktë) dhe nuk i bëhet detyrim atij (pasi detyrimi i haxhit nuk ka lidhje / nuk ka të bëjë me jobesimtarin). Edhe nëse ndodh (supozohet) që jobesimtari ta kryejë haxhin, ky i fundit nuk i llogaritet atij (nuk i mjafton / nuk e shlyen po qe se bëhet musliman). Ky mendim bazohet në argumentet e padiskutueshme kuranore e profetike, si dhe në mendimin konsensual të (gjithë) juristëve muslimanë, të cilin e kanë transmetuar Ibn Hazmi, Ibn Kudamah dhe El-Shirbiniu, se detyrimi i haxhit ka të bëjë / ka lidhje vetëm me muslimanin/en.

Lexoni më tepër

HAXHI-KUSHTI I ISLAMIT DHE MENDJES Read More »

↓
Scroll to Top