SHTYLLAT-DETYRIMET E HAXHIT-UMRES

Numri i fetvasë: 435 SHTYLLAT-DETYRIMET E HAXHIT-UMRES

Kategoria: SHTYLLAT-DETYRIMET E HAXHIT-UMRES

 SHTYLLAT-DETYRIMET E HAXHIT-UMRES

yetje: SHTYLLAT-DETYRIMET E HAXHIT-UMRES

A mund të na tregoni në mënyrë të përmbledhur se cilat janë shtyllat (ruknet) dhe detyrimet (vaxhibetet) e haxhit dhe umres?

 Përgjigjja: SHTYLLAT-DETYRIMET E HAXHIT-UMRES

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në kuadrin e kryerjes së ritualeve madhështore islame të haxhit dhe të umres, juristët muslimanë kanë trajtuar çështjen e shtyllave dhe detyrimeve të haxhit dhe të umres, si vijon:

Shqyrtimi i parë: Shtyllat dhe detyrimet e haxhit
Parashtresa e parë: Shtyllat e haxhit
1. Ihrami (Qëllimi për nisjen e ritualit).
2. Qëndrimi në (territorin e quajtur) Arafat.
3. Tavafi (Rrotullimi rreth Qabes).
4. Ecja ndërmjet (kodrinës së) Safas dhe (kodrinës së) Mervas.

Lexoni më tepër

SHTYLLAT-DETYRIMET E HAXHIT-UMRES Read More »