MOSBLLOKIMI SI KUSHT I IHRAMIT-HAXHI VEÇMAS

Numri i fetvasë: 444 MOSBLLOKIMI SI KUSHT I IHRAMIT-HAXHI VEÇMAS

Kategoria: TRE FORMAT RITUALE TË HAXHIT

 MOSBLLOKIMI SI KUSHT I IHRAMIT-HAXHI VEÇMAS

yetje: MOSBLLOKIMI SI KUSHT I IHRAMIT-HAXHI VEÇMAS

Cilat janë dispozitat kryesore të kushtëzimit lirues nga ihrami për haxh/umre nëse bllokohemi dhe disa nga njohuritë bazë mbi haxhin e llojit “ifrad (ihrami vetëm për haxh)”?

 Përgjigjja: MOSBLLOKIMI SI KUSHT I IHRAMIT-HAXHI VEÇMAS

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut! 

Në kuadrin e kryerjes së ritualeve madhështore islame të haxhit dhe të umres, juristët muslimanë kanë trajtuar llojet e ritualeve të haxhit dhe dispozitat e tyre, ku në lidhje me dispozitat kryesore të kushtëzimit lirues nga ihrami për haxh / umre nëse bllokohemi dhe në lidhje me haxhin e llojit “ifrad (ihramit vetëm për haxh)”; janë shprehur si vijon

Lexoni më tepër

MOSBLLOKIMI SI KUSHT I IHRAMIT-HAXHI VEÇMAS Read More »