JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

NAMAZI

LEXOHEN APO JO SURET PAS IMAMIT

Numri i fetvasë: 26 LEXOHEN APO JO SURET PAS IMAMIT

Kategoria:LEXIMI I FATIHASË DHE NJË SUREJE PAS SAJ

LEXOHEN APO JO SURET PAS IMAMIT

 Pyetje: LEXOHEN APO JO SURET PAS IMAMIT

Disa persona thonë se kur falemi me imam nuk duhet t’i këndojmë suret dhe disa të tjerë thonë se duhet t’i këndojmë ato. A duhet apo jo t’i këndojmë suret kur falemi me imam?

 Përgjigjja: LEXOHEN APO JO SURET PAS IMAMIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Juristët muslimanë janë të gjithë të mendimit se xhematit1 që e dëgjon imamin kur lexon Kuran, nuk i lejohet të lexojë as me zë dhe as fshehtazi pjesë tjetër kuranore veç El-Fatihasë.

Lexoni më tepër

LEXOHEN APO JO SURET PAS IMAMIT Read More »

LEXIMI PA ZË I XHEMATIT NË NAMAZ

Numri i fetvasë: 25 LEXIMI PA ZË I XHEMATIT NË NAMAZ

Kategoria:DISPOZITA-NDJEKJA E PËRPIKTË E IMAMIT

LEXIMI PA ZË I XHEMATIT NË NAMAZ

 Pyetje: LEXIMI PA ZË I XHEMATIT NË NAMAZ

Ai që i lidhet hoxhës (imamit) për namazin farz (të detyrueshëm), a i thotë fjalët e namazit me gojë? Çfarë nënkuptohet me leximin pa zë të xhematit?

 Përgjigjja: LEXIMI PA ZË I XHEMATIT NË NAMAZ

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Juristët muslimanë theksojnë se muslimanit që falet, i del si detyrë që t’i lexojë përmendjet dhe lutjet e namazit, si në rastin kur falet imam, ashtu edhe kur falet xhemat1 ose falet i vetëm. Kurse më konkretisht në lidhje me faktin se çfarë nënkuptohet me lexim në namaz dhe mënyrës sesi lexon xhemati, thuhet sa vijon:

Lexoni më tepër

LEXIMI PA ZË I XHEMATIT NË NAMAZ Read More »

DËSHMIA ME GISHT NË ULJET E NAMAZIT

Numri i fetvasë: 11 DËSHMIA ME GISHT NË ULJET E NAMAZIT

Kategoria: THËNIA E TESHEHUDIT-DHËNIA E SELAMIT

DËSHMIA ME GISHT NË ULJET E NAMAZIT

 Pyetje: DËSHMIA ME GISHT NË ULJET E NAMAZIT

Kur themi teshehudin dhe salavatet a duhet të lëvizet gishti tregues?

 Përgjigjja: DËSHMIA ME GISHT NË ULJET E NAMAZIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Të katër medh’hebet janë të mendimit se bërja (dëshmia) me gisht tregues gjatë teshehudit1, është nga sunetet2 e namazit, bazuar në transmetime profetike autentike (të vërteta). Mospajtim mes tyre ka vetëm se kur dëshmohet me gishtin tregues dhe a lëvizet apo jo ai vazhdimisht, si vijon:

Lexoni më tepër

DËSHMIA ME GISHT NË ULJET E NAMAZIT Read More »

NGRITJA E DUARVE GJATË RUKUSË

Numri i fetvasë: 10 NGRITJA E DUARVE GJATË RUKUSË

Kategoria: RUKUJA DHE NGRITJA PREJ SAJ

NGRITJA E DUARVE GJATË RUKUSË

 Pyetje: NGRITJA E DUARVE GJATË RUKUSË

Kur biem në ruku duke thënë Allahu Ekber, a i ngrejmë duart si në fillim të namazit?

 Përgjigjja: NGRITJA E DUARVE GJATË RUKUSË

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Pikë së pari duhet të dimë se të gjithë juristët muslimanë janë të mendimit se ngritja e duarve në namaz është një veprim mustehab1 (qoftë edhe në tekbirin fillestar2), lënia e të cilit nuk e dëmton namazin.

Për ngritjen e duarve paralel me supet: kur marrim tekbirin fillestar, kur biem në ruku3 dhe ngrihemi prej saj, si dhe kur ngrihemi nga teshehudi (ulja) e parë e namazeve me më shumë se dy rekate4; ka hadithe (transmetime profetike) të shumta autentike (të vërteta)5.

Lexoni më tepër

NGRITJA E DUARVE GJATË RUKUSË Read More »

DUA TË FALEM-A KA NDONJË LUTJE

Numri i fetvasë: 9 DUA TË FALEM-A KA NDONJË LUTJE

Kategoria:  ETIKA E DHIKRIT DHE LUTJEVE

DUA TË FALEM-A KA NDONJË LUTJE

 Pyetje: DUA TË FALEM-A KA NDONJË LUTJE

Kam dëshire të filloj të falem. Dua të di se a ka ndonjë dua (lutje) të veçantë për fillestarët?

 Përgjigjja: DUA TË FALEM-A KA NDONJË LUTJE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Ju siguroj që vendimi juaj për t’u falur, është vendimi më i rëndësishëm dhe më i çmuar i jetës suaj.

Çdo fillim, që të jetë sa më i mirë dhe sa më i qëndrueshëm, kërkon të njohësh nga njëra anë disfatat a humbjet që të presin në rastin e mosarritjes së destinacionit apo finishit të kërkuar dhe nga ana tjetër trofetë a përfitimet që të presin në rastin e arritjes në destinacion. Prandaj duhet që të njiheni sa më shumë me disfatat që e presin mosfalësin e namazit dhe trofetë  që e presin falësin e tij.

Lexoni më tepër

DUA TË FALEM-A KA NDONJË LUTJE Read More »

SHLYERJA E NAMAZIT TË DETYRUESHËM

Numri i fetvasë: 8 SHLYERJA E NAMAZIT TË DETYRUESHËM

Kategoria: FALJA E NAMAZIT PAS KOHËS SË TIJ-KAZA

SHLYERJA E NAMAZIT TË DETYRUESHËM

 Pyetje: SHLYERJA E NAMAZIT TË DETYRUESHËM

A mund t’i falim namazet farz që na kanë kaluar, në namazin pasardhës (kaza)?

 Përgjigjja: SHLYERJA E NAMAZIT TË DETYRUESHËM

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Falja e namazit farz1 në kohën e tij është detyrim. Dijetarët kanë theksuar se kur namazi farz nuk falet në kohën e vet, për ndonjë arsye të konsideruar apo pranuar fetarisht- si për shembull nga harresa, mbetja në gjumë pasi janë marrë të gjitha masat e zgjimit etj.,- atëherë koha e faljes së tij është sapo të kujtohemi.

Lexoni më tepër

SHLYERJA E NAMAZIT TË DETYRUESHËM Read More »

DISTANCA PËR KONSIDERIMIN UDHËTAR

Numri i fetvasë: 7 DISTANCA PËR KONSIDERIMIN UDHËTAR

Kategoria: NAMAZI I UDHËTARIT

DISTANCA PËR KONSIDERIMIN UDHËTAR

 Pyetje: DISTANCA PËR KONSIDERIMIN UDHËTAR

Çfarë distance duhet të përshkosh larg shtëpisë që ta kryesh namazin si udhëtar?

 Përgjigjja: DISTANCA PËR KONSIDERIMIN UDHËTAR

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Çështja e distancës që duhet përshkuar larg shtëpisë për t’u konsideruar udhëtar, është një çështje jo e prerë për të cilën dijetarët kanë dhënë një sërë mendimesh, ku dy më kryesorët janë:

Mendimi i parë: Pjesa dërrmuese e dijetarëve janë të mendimit se distanca e rrugëtimit (udhëtimit) duhet të jetë rreth 80 km e sipër, ku llogaritet vetëm vajtja pa ardhjen. Shumë dijetarë janë të mendimit se distanca në fjalë nuk është se përcaktohet në mënyrë të hollësishme, por ajo i përket kapitullit të përllogaritjeve të përafërta. Ky është edhe mendimi më i rezervuar dhe më parësor.

Lexoni më tepër

DISTANCA PËR KONSIDERIMIN UDHËTAR Read More »

VLERA E NAMAZIT TË DUHASË-PARADITES

Numri i fetvasë: 6 VLERA E NAMAZIT TË DUHASË-PARADITES

Kategoria: NAMAZI I PARADITES-ĎUȞAJA

 VLERA E NAMAZIT TË DUHASË-PARADITES

 Pyetje: VLERA E NAMAZIT TË DUHASË-PARADITES

Cilat janë vlerat dhe mirësitë e namazit të duhasë?

 Përgjigjja: VLERA E NAMAZIT TË DUHASË-PARADITES

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Namazi i Duhasë (Paradites) është një namaz vullnetar shumë i pëlqyeshëm dhe ka një vlerë vërtet të madhe.

Namazi i Duhasë konsiderohet sadaka ditore shlyese e falënderimit mbi mirësinë hyjnore të pajisjes së njeriut me kyçet dhe organet e tij trupore dhe shlyes i shumë përmendjeve e adhurimeve hyjnore (përfshirë: bërjen tesbih, tehmid, tehlil, tekbir, urdhërimin në të mirë dhe ndalimin nga e keqja etj.); është porosi e çmuar profetike; është namaz që dëshmohet dhe prezantohet nga engjëjt; është namazi i njerëzve që i kthehen, pendohen dhe i drejtohen Zotit rishtas; është namazi që garanton mbarësinë e Zotit për pjesën e mbetur të ditës (pas faljes së tij) dhe nëse falet në trajtën e Namazit të Ishrakut / Ndriçimit1 pasohet me një shpërblim madhështor si ai i haxhit të plotë dhe umres së plotë; siç vjen në transmetimet profetike në vijim2:

Lexoni më tepër

VLERA E NAMAZIT TË DUHASË-PARADITES Read More »

↓
Scroll to Top