JETA E VËRTETË

LEXIMI I FATIHASË DHE NJË SUREJE PAS SAJ

GABIMI NË NAMAZ NË SUREN PAS EL-FATIHASË

Numri i fetvasë: 157 GABIMI NË NAMAZ NË SUREN PAS EL-FATIHASË

Kategoria: LEXIMI I FATIHASË DHE NJË SUREJE PAS SAJ

GABIMI NË NAMAZ NË SUREN PAS EL-FATIHASË

 Pyetje: GABIMI NË NAMAZ NË SUREN PAS EL-FATIHASË

Nëse të ndodh që në namaz të gabosh në suren që thuhet pas El-Fatihasë, a prishet namazi, apo duhet bërë sehvi sexhde (sexhde hutie/gabimi)?

 Përgjigjja: GABIMI NË NAMAZ NË SUREN PAS EL-FATIHASË

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Mendimi i shumicës së juristëve muslimanë (medh’hebit hanbeli, shafi’i dhe mendimi parësor/superior në medh’hebin maliki), i cili përbën mendimin më të saktë, është se gabimi pa dashje në namaz, në leximin e Kuranit veç El-Fatiha-së, edhe nëse përbën ndryshim të kuptimit të tekstit kuranor, nuk e prish namazin dhe nuk angazhon përsëritjen e tij, qoftë kur falësi është falur individualisht dhe qoftë kur ai është falur imam apo xhemat.

Lexoni më tepër

LEXOHEN APO JO SURET PAS IMAMIT

Numri i fetvasë: 26 LEXOHEN APO JO SURET PAS IMAMIT

Kategoria:LEXIMI I FATIHASË DHE NJË SUREJE PAS SAJ

LEXOHEN APO JO SURET PAS IMAMIT

 Pyetje: LEXOHEN APO JO SURET PAS IMAMIT

Disa persona thonë se kur falemi me imam nuk duhet t’i këndojmë suret dhe disa të tjerë thonë se duhet t’i këndojmë ato. A duhet apo jo t’i këndojmë suret kur falemi me imam?

 Përgjigjja: LEXOHEN APO JO SURET PAS IMAMIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Juristët muslimanë janë të gjithë të mendimit se xhematit1 që e dëgjon imamin kur lexon Kuran, nuk i lejohet të lexojë as me zë dhe as fshehtazi pjesë tjetër kuranore veç El-Fatihasë.

Lexoni më tepër

LEXIMI PA ZË I XHEMATIT NË NAMAZ

Numri i fetvasë: 25 LEXIMI PA ZË I XHEMATIT NË NAMAZ

Kategoria:DISPOZITA-NDJEKJA E PËRPIKTË E IMAMIT

LEXIMI PA ZË I XHEMATIT NË NAMAZ

 Pyetje: LEXIMI PA ZË I XHEMATIT NË NAMAZ

Ai që i lidhet hoxhës (imamit) për namazin farz (të detyrueshëm), a i thotë fjalët e namazit me gojë? Çfarë nënkuptohet me leximin pa zë të xhematit?

 Përgjigjja: LEXIMI PA ZË I XHEMATIT NË NAMAZ

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Juristët muslimanë theksojnë se muslimanit që falet, i del si detyrë që t’i lexojë përmendjet dhe lutjet e namazit, si në rastin kur falet imam, ashtu edhe kur falet xhemat1 ose falet i vetëm. Kurse më konkretisht në lidhje me faktin se çfarë nënkuptohet me lexim në namaz dhe mënyrës sesi lexon xhemati, thuhet sa vijon:

Lexoni më tepër
↓
Scroll to Top