JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

GABIMI NË NAMAZ NË SUREN PAS EL-FATIHASË

Numri i fetvasë: 157 GABIMI NË NAMAZ NË SUREN PAS EL-FATIHASË

Kategoria: LEXIMI I FATIHASË DHE NJË SUREJE PAS SAJ

4 568 shfletues/klikues GABIMI NË NAMAZ NË SUREN PAS EL-FATIHASË


 Pyetje: GABIMI NË NAMAZ NË SUREN PAS EL-FATIHASË


Nëse të ndodh që në namaz të gabosh në suren që thuhet pas El-Fatihasë, a prishet namazi, apo duhet bërë sehvi sexhde (sexhde hutie/gabimi)?


 Përgjigjja: GABIMI NË NAMAZ NË SUREN PAS EL-FATIHASË


Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Mendimi i shumicës së juristëve muslimanë (medh’hebit hanbeli, shafi’i dhe mendimi parësor/superior në medh’hebin maliki), i cili përbën mendimin më të saktë, është se gabimi pa dashje në namaz, në leximin e Kuranit veç El-Fatiha-së, edhe nëse përbën ndryshim të kuptimit të tekstit kuranor, nuk e prish namazin dhe nuk angazhon përsëritjen e tij, qoftë kur falësi është falur individualisht dhe qoftë kur ai është falur imam apo xhemat.

Po kështu mendimi më parësor është se për një gabim të tillë nuk është e nevojshme të bëhet sehvi sexhde (sexhde hutie/gabimi), qoftë nëse ky gabim rregullohet dhe qoftë nëse nuk rregullohet atypëraty, pasi sipas mendimit të shumicës së dijetarëve (i cili është edhe mendimi më parësor) leximi i sures pas El-Fatihasë në namaz është mustehab1 (i pëlqyeshëm) dhe nuk është i detyrueshëm, prandaj lënia e tij (leximit veç El-Fatihasë) në namaz, me ose pa dashje, nuk e prish namazin.

Ndërsa nëse një gabim i tillë (që e ndryshon kuptimin e tekstit kuranor jashtë kontekstit kuranor, sidomos kur ky ndryshim është i pahijshëm), bëhet me vetëdije dhe me dashje, ai e prish namazin.2

Allahu e di më mirë.

Ju ftojmë ta shpërndani këtë postim, që të përhapet dobia e tij dhe së bashku të marrim shpërblimin e publikuesit të fjalës së mirë.

_____ GABIMI NË NAMAZ NË SUREN PAS EL-FATIHASË

GABIMI NË NAMAZ NË SUREN PAS EL-FATIHASË

  1. Mustehab: Veprim i pëlqyeshëm, kryerja e të cilit shpërblehet dhe lënia e tij nuk ndëshkohet.
  2. Shih: islamweb, islamweb, islamweb dhe islamweb.
Shpërndajeni Fjalën e Mirë:
↓
Scroll to Top