JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

RUKUJA DHE NGRITJA PREJ SAJ

RREGULLI I KAPJES SË REKATIT ME IMAMIN

Numri i fetvasë: 49 RREGULLI I KAPJES SË REKATIT ME IMAMIN

Kategoria: RUKUJA DHE NGRITJA PREJ SAJ

RREGULLI I KAPJES SË REKATIT ME IMAMIN

 Pyetje: RREGULLI I KAPJES SË REKATIT ME IMAMIN

Nëse e arrin imamin në xhami në rekatin e fundit dhe më pas ngrihesh dhe fal dhe tre të tjera, a është në rregull (e plotësuar) falja e namazit?

 Përgjigjja: RREGULLI I KAPJES SË REKATIT ME IMAMIN

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Shumica dërrmuese e juristëve muslimanë janë të mendimit se personi që i lidhet imamit në pozicionin e rukusë1, e ka kapur një rekat të plotë nga namazi, nëse:

a. duke qenë në këmbë merr tekbir me qëllimin e hyrjes në namaz, tekbir ky që përbën atë që njihet me termin tekbiratul ihram2 (tekbiri fillestar)3;

Lexoni më tepër

RREGULLI I KAPJES SË REKATIT ME IMAMIN Read More »

NGRITJA E DUARVE GJATË RUKUSË

Numri i fetvasë: 10 NGRITJA E DUARVE GJATË RUKUSË

Kategoria: RUKUJA DHE NGRITJA PREJ SAJ

NGRITJA E DUARVE GJATË RUKUSË

 Pyetje: NGRITJA E DUARVE GJATË RUKUSË

Kur biem në ruku duke thënë Allahu Ekber, a i ngrejmë duart si në fillim të namazit?

 Përgjigjja: NGRITJA E DUARVE GJATË RUKUSË

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Pikë së pari duhet të dimë se të gjithë juristët muslimanë janë të mendimit se ngritja e duarve në namaz është një veprim mustehab1 (qoftë edhe në tekbirin fillestar2), lënia e të cilit nuk e dëmton namazin.

Për ngritjen e duarve paralel me supet: kur marrim tekbirin fillestar, kur biem në ruku3 dhe ngrihemi prej saj, si dhe kur ngrihemi nga teshehudi (ulja) e parë e namazeve me më shumë se dy rekate4; ka hadithe (transmetime profetike) të shumta autentike (të vërteta)5.

Lexoni më tepër

NGRITJA E DUARVE GJATË RUKUSË Read More »

↓
Scroll to Top