JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

NAMAZI I UDHËTARIT

SHKAQET E BASHKIMIT TË NAMAZEVE FARZ

Numri i fetvasë: 238 SHKAQET E BASHKIMIT TË NAMAZEVE FARZ

Kategoria: BASHKIMI I NAMAZEVE

 SHKAQET E BASHKIMIT TË NAMAZEVE FARZ

 Pyetje: SHKAQET E BASHKIMIT TË NAMAZEVE FARZ

Cilat janë shkaqet apo rrethanat në të cilat lejohet bashkimi mes dy namazeve ditore farz (të detyrueshme)?

Përgjigjja: SHKAQET E BASHKIMIT TË NAMAZEVE FARZ

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Mendimi parësor është se bashkimi i namazeve ditore të detyrueshme konsiderohet tolerancë e sheriatit (ligjit islam), por më e mira është që çdo namaz të falet në kohën e vet; ndërkaq dijetarë të tjerë janë të mendimit se bashkimi në fjalë është sunet i fortë (traditë profetike sistematike e shpërblyeshme që lipset të kryhet në vazhdimësi).1

Lexoni më tepër

SHKAQET E BASHKIMIT TË NAMAZEVE FARZ Read More »

NJOHURI KYÇE MBI BASHKIMIN E NAMAZEVE

Numri i fetvasë: 237 NJOHURI KYÇE MBI BASHKIMIN E NAMAZEVE

Kategoria: BASHKIMI I NAMAZEVE

 NJOHURI KYÇE MBI BASHKIMIN E NAMAZEVE

 Pyetje: NJOHURI KYÇE MBI BASHKIMIN E NAMAZEVE

Kur je udhëtar a është obligim bashkimi i namazeve dhe cilat janë format e bashkimit mes dy namazeve?

Përgjigjja: NJOHURI KYÇE MBI BASHKIMIN E NAMAZEVE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Bashkimi i namazeve farz (të detyrueshme) ditore dhe shkurtimi i tyre janë dy çështje të ndryshme nga njërat-tjetra.

Kurse më tej lidhur me pyetjen thuhet1 sa vijon:

Së pari: Përkufizimi i bashkimit mes namazeve farz

Me bashkim të namazeve farz synohet që namazfalësi, në prani të shkaqeve (justifikimeve) ligjore islame përkatëse (si udhëtimi etj.), të bashkojë namazin e drekës me atë të ikindisë dhe namazin e akshamit me atë të jacisë.

Lexoni më tepër

NJOHURI KYÇE MBI BASHKIMIN E NAMAZEVE Read More »

NJOHURI KYÇE MBI SHKURTIMIN E NAMAZIT

Numri i fetvasë: 236 NJOHURI KYÇE MBI SHKURTIMIN E NAMAZIT

Kategoria: NAMAZI I UDHËTARIT

 NJOHURI KYÇE MBI SHKURTIMIN E NAMAZIT

 Pyetje: NJOHURI KYÇE MBI SHKURTIMIN E NAMAZIT

Kur je udhëtar a është obligim shkurtimi i namazeve kur falesh vetëm? Po kur falesh pas një imami që nuk është udhëtar?

Përgjigjja: NJOHURI KYÇE MBI SHKURTIMIN E NAMAZIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Më konkretisht, në lidhje me shkurtimin e namazeve farz (të detyrueshme) ditore1, dijetarët muslimanë ndajnë njëzëri (konsensualisht) mendimin se për udhëtarin është e ligjëruar që ai t’i shkurtojë ato.

Kurse më tej, mbi shkurtimin e namazeve farz (të detyrueshme) thuhet2 sa vijon:

Lexoni më tepër

NJOHURI KYÇE MBI SHKURTIMIN E NAMAZIT Read More »

KUJT I OBLIGOHET NAMAZI I XHUMASË

Numri i fetvasë: 178 KUJT I OBLIGOHET NAMAZI I XHUMASË

Kategoria: DISPOZITA E NAMAZIT TË XHUMASË

KUJT I OBLIGOHET NAMAZI I XHUMASË

 Pyetje: KUJT I OBLIGOHET NAMAZI I XHUMASË

A mund të na sqaroni se cilat janë karakteristikat që duhet të gjenden tek një person, që ai të konsiderohet prej mesit të personave të cilëve u është bërë obligim falja e namazit të xhumasë? Thënë ndryshe: Për kë është oblgimi namazi i xhumasë?

 Përgjigjja: KUJT I OBLIGOHET NAMAZI I XHUMASË

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Namazi i xhumasë është obligim individual për çdo person që ka karakteristikat apo përshkrimet në vijim:

Lexoni më tepër

KUJT I OBLIGOHET NAMAZI I XHUMASË Read More »

DISTANCA PËR KONSIDERIMIN UDHËTAR

Numri i fetvasë: 7 DISTANCA PËR KONSIDERIMIN UDHËTAR

Kategoria: NAMAZI I UDHËTARIT

DISTANCA PËR KONSIDERIMIN UDHËTAR

 Pyetje: DISTANCA PËR KONSIDERIMIN UDHËTAR

Çfarë distance duhet të përshkosh larg shtëpisë që ta kryesh namazin si udhëtar?

 Përgjigjja: DISTANCA PËR KONSIDERIMIN UDHËTAR

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Çështja e distancës që duhet përshkuar larg shtëpisë për t’u konsideruar udhëtar, është një çështje jo e prerë për të cilën dijetarët kanë dhënë një sërë mendimesh, ku dy më kryesorët janë:

Mendimi i parë: Pjesa dërrmuese e dijetarëve janë të mendimit se distanca e rrugëtimit (udhëtimit) duhet të jetë rreth 80 km e sipër, ku llogaritet vetëm vajtja pa ardhjen. Shumë dijetarë janë të mendimit se distanca në fjalë nuk është se përcaktohet në mënyrë të hollësishme, por ajo i përket kapitullit të përllogaritjeve të përafërta. Ky është edhe mendimi më i rezervuar dhe më parësor.

Lexoni më tepër

DISTANCA PËR KONSIDERIMIN UDHËTAR Read More »

↓
Scroll to Top