JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

BASHKIMI I NAMAZEVE

SHKAQET E BASHKIMIT TË NAMAZEVE FARZ

Numri i fetvasë: 238 SHKAQET E BASHKIMIT TË NAMAZEVE FARZ

Kategoria: BASHKIMI I NAMAZEVE

 SHKAQET E BASHKIMIT TË NAMAZEVE FARZ

 Pyetje: SHKAQET E BASHKIMIT TË NAMAZEVE FARZ

Cilat janë shkaqet apo rrethanat në të cilat lejohet bashkimi mes dy namazeve ditore farz (të detyrueshme)?

Përgjigjja: SHKAQET E BASHKIMIT TË NAMAZEVE FARZ

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Mendimi parësor është se bashkimi i namazeve ditore të detyrueshme konsiderohet tolerancë e sheriatit (ligjit islam), por më e mira është që çdo namaz të falet në kohën e vet; ndërkaq dijetarë të tjerë janë të mendimit se bashkimi në fjalë është sunet i fortë (traditë profetike sistematike e shpërblyeshme që lipset të kryhet në vazhdimësi).1

Lexoni më tepër

SHKAQET E BASHKIMIT TË NAMAZEVE FARZ Read More »

NJOHURI KYÇE MBI BASHKIMIN E NAMAZEVE

Numri i fetvasë: 237 NJOHURI KYÇE MBI BASHKIMIN E NAMAZEVE

Kategoria: BASHKIMI I NAMAZEVE

 NJOHURI KYÇE MBI BASHKIMIN E NAMAZEVE

 Pyetje: NJOHURI KYÇE MBI BASHKIMIN E NAMAZEVE

Kur je udhëtar a është obligim bashkimi i namazeve dhe cilat janë format e bashkimit mes dy namazeve?

Përgjigjja: NJOHURI KYÇE MBI BASHKIMIN E NAMAZEVE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Bashkimi i namazeve farz (të detyrueshme) ditore dhe shkurtimi i tyre janë dy çështje të ndryshme nga njërat-tjetra.

Kurse më tej lidhur me pyetjen thuhet1 sa vijon:

Së pari: Përkufizimi i bashkimit mes namazeve farz

Me bashkim të namazeve farz synohet që namazfalësi, në prani të shkaqeve (justifikimeve) ligjore islame përkatëse (si udhëtimi etj.), të bashkojë namazin e drekës me atë të ikindisë dhe namazin e akshamit me atë të jacisë.

Lexoni më tepër

NJOHURI KYÇE MBI BASHKIMIN E NAMAZEVE Read More »

↓
Scroll to Top