JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

DISPOZITA E NAMAZIT TË XHUMASË

LËNIA E XHUMASË PËR ARSYE PUNE

Numri i fetvasë: 179 LËNIA E XHUMASË PËR ARSYE PUNE

Kategoria: JUSTIFIKIMET E XHUMASË-FALJES NË GRUP

LËNIA E XHUMASË PËR ARSYE PUNE

 Pyetje: LËNIA E XHUMASË PËR ARSYE PUNE

Kohët e namazit të drekës dhe ikindisë, EL-ȞAMDU LIL-LAAH (falënderuar qoftë Allahu), m’i ka mundësuar Allahu t’i fal në punë. Por për namazin e xhumasë nuk po mundem të vi në xhami, për shkak se jam në punë deri në orën 16:30. Gjithsesi unë e fal drekën e kësaj xhumaje, por a kam gjynah që nuk mundem ta fal xhumanë në xhami?

 Përgjigjja: LËNIA E XHUMASË PËR ARSYE PUNE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Namazi i xhumasë është obligim për çdo musliman mashkull, mukelef (të ngarkuar juridikisht me të) dhe që gjendet në vendbanimin e tij. Lënia pa arsye ligjore e këtij namazi konsiderohet prej mëkateve madhore.

Lexoni më tepër

LËNIA E XHUMASË PËR ARSYE PUNE Read More »

KUJT I OBLIGOHET NAMAZI I XHUMASË

Numri i fetvasë: 178 KUJT I OBLIGOHET NAMAZI I XHUMASË

Kategoria: DISPOZITA E NAMAZIT TË XHUMASË

KUJT I OBLIGOHET NAMAZI I XHUMASË

 Pyetje: KUJT I OBLIGOHET NAMAZI I XHUMASË

A mund të na sqaroni se cilat janë karakteristikat që duhet të gjenden tek një person, që ai të konsiderohet prej mesit të personave të cilëve u është bërë obligim falja e namazit të xhumasë? Thënë ndryshe: Për kë është oblgimi namazi i xhumasë?

 Përgjigjja: KUJT I OBLIGOHET NAMAZI I XHUMASË

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Namazi i xhumasë është obligim individual për çdo person që ka karakteristikat apo përshkrimet në vijim:

Lexoni më tepër

KUJT I OBLIGOHET NAMAZI I XHUMASË Read More »

NDËSHKIMI PËR LËNIEN E XHUMASË

Numri i fetvasë: 177 NDËSHKIMI PËR LËNIEN E XHUMASË

Kategoria: DISPOZITA E NAMAZIT TË XHUMASË

NDËSHKIMI PËR LËNIEN E XHUMASË

 Pyetje: NDËSHKIMI PËR LËNIEN E XHUMASË

Kemi dëgjuar se lënia e xhumasë tre herë pa arsye (pa justifikim) është shumë gjë e keqe. A mund të na tregoni më konkretisht lidhur me ndëshkimin e lënies së xhumasë pa arsye dhe nëse me këtë nënkuptohet lënia e tre xhumave radhazi (rresht, njëra pas tjetrës) apo edhe jo radhazi?

 Përgjigjja: NDËSHKIMI PËR LËNIEN E XHUMASË

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Së pari: Në lidhje me lënien e xhumasë pa arsye, në tekstet profetike vjen:

Lexoni më tepër

NDËSHKIMI PËR LËNIEN E XHUMASË Read More »

DISPOZITA E HUTBES SË XHUMASË

Numri i fetvasë: 176 DISPOZITA E HUTBES SË XHUMASË

Kategoria: LIGJËRATA DHE NAMAZI I XHUMASË

DISPOZITA E HUTBES SË XHUMASË

 Pyetje: DISPOZITA E HUTBES SË XHUMASË

Kemi parë shpesh sesi shumë persona vijnë në hutben e xhumasë me vonesë, prandaj deshëm të na shpjegoni se cila është dispozita e prezantimit të hutbes (ligjëratës) së xhumasë?

 Përgjigjja: DISPOZITA E HUTBES SË XHUMASË

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Shumica e dijetarëve janë të mendimit se hutbeja është kusht për saktësinë e xhumasë, bazuar në thënien e Allahut të Lartësuar: “Nxitoni për ta përmendur Allahun!” Ata kanë thënë se ajo që synohet këtu me “përmendjen” është hutbeja, kështu që prezantimi i saj (nga fillimi në fund) bëhet i detyrueshëm. Më konkretisht frekuentimi i plotë i hutbes (ligjëratës) së xhumasë, konsiderohet i detyrueshëm bazuar në: (së pari) urdhrin hyjnor të nxitimit për në të dhe (së dyti) sepse Profeti (Paqja qoftë mbi të!) e ka kryer gjithmonë atë (hutben e xhumasë) krahas namazit të xhumasë.1

Lexoni më tepër

DISPOZITA E HUTBES SË XHUMASË Read More »

DISPOZITA E XHUMASË DHE KAPJA E SAJ

Numri i fetvasë: 175 DISPOZITA E XHUMASË DHE KAPJA E SAJ

Kategoria: DISPOZITA E NAMAZIT TË XHUMASË

DISPOZITA E XHUMASË DHE KAPJA E SAJ

 Pyetje: DISPOZITA E XHUMASË DHE KAPJA E SAJ

Cila është dispozita e faljes së xhumasë dhe kur konsiderohet personi se e ka kapur xhumanë?

 Përgjigjja: DISPOZITA E XHUMASË DHE KAPJA E SAJ

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Së pari: Dispozita e namazit të xhumasë

Namazi i xhumasë është farz ajn (obligim personal), bazuar në argumentet e Kuranit, Sunetit (Traditës Profetike) dhe Ixhmasë (konsensusit të juristëve muslimanë).1

Në Kuran theksohet qartë se personi që është i ngarkuar me faljen e xhumasë, duhet t’i përgjigjet thirrjes së nxitimit për në faljen e xhumasë, siç ka thënë Allahu i Madhëruar: “O besimtarë, kur të thirreni për (të falur) namazin (e xhumasë) në ditën e premte, nxitoni për ta përmendur Allahun dhe pezulloni tregtinë! Kjo, që ta dini, është më mirë për ju!”2

Lexoni më tepër

DISPOZITA E XHUMASË DHE KAPJA E SAJ Read More »

↓
Scroll to Top