JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

PËRSHKRIMI I NAMAZIT

NUMRI I TESBIHEVE PAS NAMAZIT-TRAJTAT

Numri i fetvasë: 378 NUMRI I TESBIHEVE PAS NAMAZIT-TRAJTAT

Kategoria: DHIKRAT-PËRMENDJET PAS NAMAZIT

NUMRI I TESBIHEVE PAS NAMAZIT-TRAJTAT

 Pyetje: NUMRI I TESBIHEVE PAS NAMAZIT-TRAJTAT

Kam dëgjuar se dhikri i tesbiheve pas namazit bëhet edhe nga 10 herë ose 25 herë, përveç atij 33 herë që praktikohet në përgjithësi. Desha të di a qëndron një gjë e tillë dhe nëse po a mund të na jepni një informacion më të zgjeruar rreth kësaj.

 Përgjigjja: NUMRI I TESBIHEVE PAS NAMAZIT-TRAJTAT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në lidhje me tesbihet1 që numërohen pas namazit të detyruar2, në transmetimet e sakta profetike kanë ardhur katër trajtat në vijim3:

Lexoni më tepër

NUMRI I TESBIHEVE PAS NAMAZIT-TRAJTAT Read More »

EL-ȞAUǨALEH-VLERAT-KUR THUHET

Numri i fetvasë: 291 EL-ȞAUǨALEH-VLERAT-KUR THUHET

Kategoria: VLERA E DHIKRIT DHE LUTJEVE

EL-ȞAUǨALEH-VLERAT-KUR THUHET

 Pyetje: EL-ȞAUǨALEH-VLERAT-KUR THUHET

Cilat janë disa nga vlerat kryesore të thënies “EL-ȞAUǨALEH: LAA ȞAULE UE LAA ǨU-UETE IL-LEE BIL-LAAH” dhe kur thuhet ajo?

 Përgjigjja: EL-ȞAUǨALEH-VLERAT-KUR THUHET

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Thënia LAA ȞAULE UE LAA ǨU-UETE IL-LEE BIL-LAAH / Çdo lëvizje (shndërrim / ndryshim) dhe çdo forcë (fuqi / mundësi) ekziston vetëm me dashjen e Allahut ”, njihet ndryshe me shkurtimin “EL-ȞAUǨALEH” dhe në lidhje me vlerat kryesore të kësaj thënie dhe se kur thuhet ajo, dijetarët muslimanë përmendin sa vijon:

Lexoni më tepër

EL-ȞAUǨALEH-VLERAT-KUR THUHET Read More »

BËRJA E LUTJEVE KURANORE NË SEXHDE

Numri i fetvasë: 246 BËRJA E LUTJEVE KURANORE NË SEXHDE

Kategoria: SEXHDJA DHE NGRITJA PREJ SAJ

BËRJA E LUTJEVE KURANORE NË SEXHDE

 Pyetje: BËRJA E LUTJEVE KURANORE NË SEXHDE

Nëse në namaz, teksa jam në sexhde, them ndonjë ajet kuranor, si p.sh. lutjen e profetit Junus (Paqja qoftë mbi të!)?, a lejohet kjo gjë?,- sepse lexova diku se nuk lejohet që në sexhde të thuash ajete kuranore.

Përgjigjja: BËRJA E LUTJEVE KURANORE NË SEXHDE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Nuk ka dyshim se sexhdja1 (gjunjëzimi) përbën një nga adhurimet më të mëdha në të cilin ligjërohet bërja e duasë (lutjes).

Ndërkaq, sa i përket leximit në sexhde të Kuranit në përgjithësi dhe lutjeve të ardhura në Kuran në veçanti, thuhet4 sa vijon:

Lexoni më tepër

BËRJA E LUTJEVE KURANORE NË SEXHDE Read More »

RRETH MBYLLJES SË SYVE NË NAMAZ

Numri i fetvasë: 245 RRETH MBYLLJES SË SYVE NË NAMAZ

Kategoria: VEPRIMET E PAPËLQYESHME TË NAMAZIT

RRETH MBYLLJES SË SYVE NË NAMAZ

 Pyetje: RRETH MBYLLJES SË SYVE NË NAMAZ

Në namaz në përgjithësi dhe kur jemi në sexhde në veçanti, a bën t’i mbajmë sytë mbyllur apo jo?

Përgjigjja: RRETH MBYLLJES SË SYVE NË NAMAZ

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Dijetarët ndajnë thuajse njëzëri mendimin (që është mbështetur nga medh’hebi hanefi, maliki, hanbeli dhe një pjesë e medh’hebit shafi’i), se mbyllja e panevojshme e syve në namaz, është mekruh1 (e papëlqyeshme); ndër të tjera sepse prej traditës profetike është që shikimi të hidhet në vendin ku bëhet sexhdja, apo edhe për arsyen se çdo gjymtyrë, përfshirë edhe sytë, lipset të ketë hisen e saj në kryerjen e adhurimit.

Lexoni më tepër

RRETH MBYLLJES SË SYVE NË NAMAZ Read More »

GABIMI NË NAMAZ NË SUREN PAS EL-FATIHASË

Numri i fetvasë: 157 GABIMI NË NAMAZ NË SUREN PAS EL-FATIHASË

Kategoria: LEXIMI I FATIHASË DHE NJË SUREJE PAS SAJ

GABIMI NË NAMAZ NË SUREN PAS EL-FATIHASË

 Pyetje: GABIMI NË NAMAZ NË SUREN PAS EL-FATIHASË

Nëse të ndodh që në namaz të gabosh në suren që thuhet pas El-Fatihasë, a prishet namazi, apo duhet bërë sehvi sexhde (sexhde hutie/gabimi)?

 Përgjigjja: GABIMI NË NAMAZ NË SUREN PAS EL-FATIHASË

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Mendimi i shumicës së juristëve muslimanë (medh’hebit hanbeli, shafi’i dhe mendimi parësor/superior në medh’hebin maliki), i cili përbën mendimin më të saktë, është se gabimi pa dashje në namaz, në leximin e Kuranit veç El-Fatiha-së, edhe nëse përbën ndryshim të kuptimit të tekstit kuranor, nuk e prish namazin dhe nuk angazhon përsëritjen e tij, qoftë kur falësi është falur individualisht dhe qoftë kur ai është falur imam apo xhemat.

Lexoni më tepër

GABIMI NË NAMAZ NË SUREN PAS EL-FATIHASË Read More »

MË SHUMË REKATE APO KURAN NË TERAVI

Numri i fetvasë: 147 MË SHUMË REKATE APO KURAN NË TERAVI

Kategoria: NAMAZI I TERAVIVE DHE I NATËS

MË SHUMË REKATE APO KURAN NË TERAVI

 Pyetje: MË SHUMË REKATE APO KURAN NË TERAVI

A është më mirë që gjatë teravive të falen më shumë rekate dhe të lexohet pak Kuran (sure të shkurtra), apo të falen më pak rekate dhe të lexohet më shumë Kuran?

 Përgjigjja: MË SHUMË REKATE APO KURAN NË TERAVI

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Leximi i gjatë i Kuranit në pozicionin e qëndrimit në këmbë gjatë namazit, është prej udhëzimit të Muhamedit (Paqja qoftë mbi të!) dhe sahabëve (shokëve të Profetit, Allahu qoftë i kënaqur me të gjithë ata!).

Lexoni më tepër

MË SHUMË REKATE APO KURAN NË TERAVI Read More »

SEXHDJA ME DOREZA A BALLË MBËSHTJELLË

Numri i fetvasë: 133 SEXHDJA ME DOREZA A BALLË MBËSHTJELLË

Kategoria: SEXHDJA DHE NGRITJA PREJ SAJ

SEXHDJA ME DOREZA A BALLË MBËSHTJELLË

 Pyetje: SEXHDJA ME DOREZA A BALLË MBËSHTJELLË

A duhet patjetër që balli i gruas apo i burrit të jetë i zbuluar kur bie në sexhde? Po duart a duhet të jenë patjetër pa doreza (dorashka)?

 Përgjigjja: SEXHDJA ME DOREZA A BALLË MBËSHTJELLË

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Së pari: Sexhja me ballë të mbështjellë

Të gjithë dijetarët janë të mendimit se, si për gruan ashtu edhe për burrin, më e mira është që në gjendjen e bërjes së sexhdes, balli ta prek drejtpërdrejtë (i zbuluar apo i zhveshur) tokën.

Lexoni më tepër

SEXHDJA ME DOREZA A BALLË MBËSHTJELLË Read More »

RREGULLI I KAPJES SË REKATIT ME IMAMIN

Numri i fetvasë: 49 RREGULLI I KAPJES SË REKATIT ME IMAMIN

Kategoria: RUKUJA DHE NGRITJA PREJ SAJ

RREGULLI I KAPJES SË REKATIT ME IMAMIN

 Pyetje: RREGULLI I KAPJES SË REKATIT ME IMAMIN

Nëse e arrin imamin në xhami në rekatin e fundit dhe më pas ngrihesh dhe fal dhe tre të tjera, a është në rregull (e plotësuar) falja e namazit?

 Përgjigjja: RREGULLI I KAPJES SË REKATIT ME IMAMIN

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Shumica dërrmuese e juristëve muslimanë janë të mendimit se personi që i lidhet imamit në pozicionin e rukusë1, e ka kapur një rekat të plotë nga namazi, nëse:

a. duke qenë në këmbë merr tekbir me qëllimin e hyrjes në namaz, tekbir ky që përbën atë që njihet me termin tekbiratul ihram2 (tekbiri fillestar)3;

Lexoni më tepër

RREGULLI I KAPJES SË REKATIT ME IMAMIN Read More »

LEXOHEN APO JO SURET PAS IMAMIT

Numri i fetvasë: 26 LEXOHEN APO JO SURET PAS IMAMIT

Kategoria:LEXIMI I FATIHASË DHE NJË SUREJE PAS SAJ

LEXOHEN APO JO SURET PAS IMAMIT

 Pyetje: LEXOHEN APO JO SURET PAS IMAMIT

Disa persona thonë se kur falemi me imam nuk duhet t’i këndojmë suret dhe disa të tjerë thonë se duhet t’i këndojmë ato. A duhet apo jo t’i këndojmë suret kur falemi me imam?

 Përgjigjja: LEXOHEN APO JO SURET PAS IMAMIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Juristët muslimanë janë të gjithë të mendimit se xhematit1 që e dëgjon imamin kur lexon Kuran, nuk i lejohet të lexojë as me zë dhe as fshehtazi pjesë tjetër kuranore veç El-Fatihasë.

Lexoni më tepër

LEXOHEN APO JO SURET PAS IMAMIT Read More »

LEXIMI PA ZË I XHEMATIT NË NAMAZ

Numri i fetvasë: 25 LEXIMI PA ZË I XHEMATIT NË NAMAZ

Kategoria:DISPOZITA-NDJEKJA E PËRPIKTË E IMAMIT

LEXIMI PA ZË I XHEMATIT NË NAMAZ

 Pyetje: LEXIMI PA ZË I XHEMATIT NË NAMAZ

Ai që i lidhet hoxhës (imamit) për namazin farz (të detyrueshëm), a i thotë fjalët e namazit me gojë? Çfarë nënkuptohet me leximin pa zë të xhematit?

 Përgjigjja: LEXIMI PA ZË I XHEMATIT NË NAMAZ

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Juristët muslimanë theksojnë se muslimanit që falet, i del si detyrë që t’i lexojë përmendjet dhe lutjet e namazit, si në rastin kur falet imam, ashtu edhe kur falet xhemat1 ose falet i vetëm. Kurse më konkretisht në lidhje me faktin se çfarë nënkuptohet me lexim në namaz dhe mënyrës sesi lexon xhemati, thuhet sa vijon:

Lexoni më tepër

LEXIMI PA ZË I XHEMATIT NË NAMAZ Read More »

↓
Scroll to Top