RRETH MBYLLJES SË SYVE NË NAMAZ

Numri i fetvasë: 245 RRETH MBYLLJES SË SYVE NË NAMAZ

Kategoria: VEPRIMET E PAPËLQYESHME TË NAMAZIT

RRETH MBYLLJES SË SYVE NË NAMAZ

 Pyetje: RRETH MBYLLJES SË SYVE NË NAMAZ

Në namaz në përgjithësi dhe kur jemi në sexhde në veçanti, a bën t’i mbajmë sytë mbyllur apo jo?

Përgjigjja: RRETH MBYLLJES SË SYVE NË NAMAZ

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Dijetarët ndajnë thuajse njëzëri mendimin (që është mbështetur nga medh’hebi hanefi, maliki, hanbeli dhe një pjesë e medh’hebit shafi’i), se mbyllja e panevojshme e syve në namaz, është mekruh1 (e papëlqyeshme); ndër të tjera sepse prej traditës profetike është që shikimi të hidhet në vendin ku bëhet sexhdja, apo edhe për arsyen se çdo gjymtyrë, përfshirë edhe sytë, lipset të ketë hisen e saj në kryerjen e adhurimit.

Lexoni më tepër

RRETH MBYLLJES SË SYVE NË NAMAZ Read More »