JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

BËRJA E LUTJEVE KURANORE NË SEXHDE

Numri i fetvasë: 246 BËRJA E LUTJEVE KURANORE NË SEXHDE

Kategoria: SEXHDJA DHE NGRITJA PREJ SAJ

7 252 shfletues/klikues BËRJA E LUTJEVE KURANORE NË SEXHDE


 Pyetje: BËRJA E LUTJEVE KURANORE NË SEXHDE


Nëse në namaz, teksa jam në sexhde, them ndonjë ajet kuranor, si p.sh. lutjen e profetit Junus (Paqja qoftë mbi të!)?, a lejohet kjo gjë?,- sepse lexova diku se nuk lejohet që në sexhde të thuash ajete kuranore.


Përgjigjja: BËRJA E LUTJEVE KURANORE NË SEXHDE


Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Nuk ka dyshim se sexhdja1 (gjunjëzimi) përbën një nga adhurimet më të mëdha në të cilin ligjërohet bërja e duasë (lutjes).Lexoni më tepër

Ndërkaq, sa i përket leximit në sexhde të Kuranit në përgjithësi dhe lutjeve të ardhura në Kuran në veçanti, thuhet4 sa vijon:

Së pari: Leximi i Kuranit në ruku5 dhe në sexhde është mekruh6

Juristët muslimanë ndajnë njëzëri mendimin se këndimi i ajeteve kuranore në ruku apo sexhde (por edhe jashtë gjendjes së kijamit / qëndrimit në këmbë në namaz7 në përgjithësi, me nijetin e këndimit të Kuranit, është mekruh (i papëlqyeshëm), me kuptimin që ky veprim nuk e prish namazin dhe lënia e tij është e shpërblyeshme.Lexoni më tepër

Së dyti: Lejohet leximi në sexhde i lutjeve të ardhura në Kuran

Sa i përket thënies në sexhde të ajeteve kuranor që janë lutje në vetvete, nëse ato thuhen në sexhde me nijetin (qëllimin) e lutjes dhe jo atë të leximit të Kuranit, e tillë gjë nuk përbën aspak problem, pasi  ndalimi ka ardhur vetëm për leximin e Kuranit (siç u sqarua më sipër).

Së treti: Lejohet bërja në sexhde e lutjes së profetit JunusLexoni më tepër

Duke qenë se lutja e profetit Junus (Paqja qoftë mbi të!), bën pjesë tek lutjet kuranore dhe profeti Muhamed (Paqja qoftë mbi të!) ka nxitur për bërjen e kësaj lutje në përgjithësi, ka preferuar lutjet lakonike (përmbledhëse) në përgjithësi (ku hyjnë edhe lutjet e të gjthë profetëve, Paqja qoftë mbi të gjithë ata!) dhe ka nxitur bërjen e lutjeve në sexhde në veçanti; së këtejmi bërja e lutjes në fjalë të profetit Junus (Paqja qoftë mbi të!) në sexhde është e lejuar (siç u cek edhe në pikën e dytë të këtij shqyrtimi).10

Gjithsesi, duhet bërë kujdes të mos mjaftohemi që në krejt sexhden të bëjmë vetëm këtë lutje (apo ngjashëm me të prej lutjeve të ardhura në Kuran), porse duhet ditur se në sexhde bëhen së pari përmendjet (tesbihet) përkatëse të sexhdes dhe pas tyre mund të bëhen edhe lutjet në fjalë.Lexoni më tepër

Allahu e di më mirë. BËRJA E LUTJEVE KURANORE NË SEXHDE

Ju ftojmë ta shpërndani këtë postim, që të përhapet dobia e tij dhe së bashku të marrim shpërblimin e publikuesit të fjalës së mirë.

_____ BËRJA E LUTJEVE KURANORE NË SEXHDE

BËRJA E LUTJEVE KURANORE NË SEXHDE

  1. Sexhde: Gjunjëzimi në namaz, pozicioni i njohur i faljes së namazit, në të cilin vendosen përdhe shtatë gjymtyrët kyçe të trupit: balli e hunda, dy duart, dy gjunjët dhe dy majat e këmbëve (gishtat e tyre).
  2. Muslimi 482.
  3. Muslimi 479.
  4. Shih: islamweb, islamweb dhe islamqa.
  5. Ruku: Përkulja në namaz, pozicion i njohur i faljes së namazit, në të cilin pas qëndrimit në këmbë falësi i namazit përkulet duke e mbajtur gjysmën e sipërme të trupit paralel me tokën dhe pastaj e drejton atë sërish.
  6. Mekruh: Veprim lënia e të cilit shpërblehet dhe kryerja e tij nuk ndëshkohet.
  7. Kijami: Qëndrimi në këmbë, pozicioni i njohur i faljes së namazit, që fillon me tekbirin (thënien “ALL-LLAAHU EKBER / Allahu është më i Madhi) fillestar (tekbirin e hyrjes në namaz) dhe mbaron me leximin e Kuranit.
  8. Muslimi 479.
  9. Muslimi 480.
  10. Shih: elmeshkat dhe alshareaf.
Shpërndajeni Fjalën e Mirë:
↓
Scroll to Top