JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

SEXHDJA DHE NGRITJA PREJ SAJ

BËRJA E LUTJEVE KURANORE NË SEXHDE

Numri i fetvasë: 246 BËRJA E LUTJEVE KURANORE NË SEXHDE

Kategoria: SEXHDJA DHE NGRITJA PREJ SAJ

BËRJA E LUTJEVE KURANORE NË SEXHDE

 Pyetje: BËRJA E LUTJEVE KURANORE NË SEXHDE

Nëse në namaz, teksa jam në sexhde, them ndonjë ajet kuranor, si p.sh. lutjen e profetit Junus (Paqja qoftë mbi të!)?, a lejohet kjo gjë?,- sepse lexova diku se nuk lejohet që në sexhde të thuash ajete kuranore.

Përgjigjja: BËRJA E LUTJEVE KURANORE NË SEXHDE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Nuk ka dyshim se sexhdja1 (gjunjëzimi) përbën një nga adhurimet më të mëdha në të cilin ligjërohet bërja e duasë (lutjes).

Ndërkaq, sa i përket leximit në sexhde të Kuranit në përgjithësi dhe lutjeve të ardhura në Kuran në veçanti, thuhet4 sa vijon:

Lexoni më tepër

BËRJA E LUTJEVE KURANORE NË SEXHDE Read More »

SEXHDJA ME DOREZA A BALLË MBËSHTJELLË

Numri i fetvasë: 133 SEXHDJA ME DOREZA A BALLË MBËSHTJELLË

Kategoria: SEXHDJA DHE NGRITJA PREJ SAJ

SEXHDJA ME DOREZA A BALLË MBËSHTJELLË

 Pyetje: SEXHDJA ME DOREZA A BALLË MBËSHTJELLË

A duhet patjetër që balli i gruas apo i burrit të jetë i zbuluar kur bie në sexhde? Po duart a duhet të jenë patjetër pa doreza (dorashka)?

 Përgjigjja: SEXHDJA ME DOREZA A BALLË MBËSHTJELLË

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Së pari: Sexhja me ballë të mbështjellë

Të gjithë dijetarët janë të mendimit se, si për gruan ashtu edhe për burrin, më e mira është që në gjendjen e bërjes së sexhdes, balli ta prek drejtpërdrejtë (i zbuluar apo i zhveshur) tokën.

Lexoni më tepër

SEXHDJA ME DOREZA A BALLË MBËSHTJELLË Read More »

↓
Scroll to Top