JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

NAMAZI I TERAVIVE DHE I NATËS

SELAMI PAS ÇDO 4-REKATËSHI NAFILEJE

Numri i fetvasë: 390 SELAMI PAS ÇDO 4-REKATËSHI NAFILEJE

Kategoria: NAMAZI VULLNETAR SISTEMATIK DHE I LIRË

SELAMI PAS ÇDO 4-REKATËSHI NAFILEJE

 Pyetje: SELAMI PAS ÇDO 4-REKATËSHI NAFILEJE

Më pëlqen të ndjek medh’hebin hanefi. Doja të pyesja, se a bën që të falen synetet (nafilet/faljet vullnetare), katër rekate pa shkëputje, apo është e përcaktuar që ato të falen dyshe-dyshe. Unë i kam falur katër pa shkëputje dhe më thanë ku e ke argumentin.

 Përgjigjja: SELAMI PAS ÇDO 4-REKATËSHI NAFILEJE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në lidhje me këtë çështje thuhet sa vijon:

Së pari: Ndjekja e një mendimi të caktuar juridik islam

Lexoni më tepër

SELAMI PAS ÇDO 4-REKATËSHI NAFILEJE Read More »

A FALESHIN TERAVITË NË EPOKËN PROFETIKE

Numri i fetvasë: 152 A FALESHIN TERAVITË NË EPOKËN PROFETIKE

Kategoria: NAMAZI I TERAVIVE DHE I NATËS

A FALESHIN TERAVITË NË EPOKËN PROFETIKE

 Pyetje: A FALESHIN TERAVITË NË EPOKËN PROFETIKE

A janë falur teravitë në kohën e Profetit (Paqja qoftë mbi të!)? Cila është kronologjia (renditja e transmetimeve historike islame) lidhur me ritin e faljes së teravive?

 Përgjigjja: A FALESHIN TERAVITË NË EPOKËN PROFETIKE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Transmetimet autentike faktojnë se Profeti (Paqja qoftë mbi të!) i ka nxitur njerëzit që të falin teravitë apo namazin e natës në Ramazan dhe i ka inkurajuar për këtë gjë, por pa këmbëngulur në lidhje me këtë çështje.

Lexoni më tepër

A FALESHIN TERAVITË NË EPOKËN PROFETIKE Read More »

MË SHUMË REKATE APO KURAN NË TERAVI

Numri i fetvasë: 147 MË SHUMË REKATE APO KURAN NË TERAVI

Kategoria: NAMAZI I TERAVIVE DHE I NATËS

MË SHUMË REKATE APO KURAN NË TERAVI

 Pyetje: MË SHUMË REKATE APO KURAN NË TERAVI

A është më mirë që gjatë teravive të falen më shumë rekate dhe të lexohet pak Kuran (sure të shkurtra), apo të falen më pak rekate dhe të lexohet më shumë Kuran?

 Përgjigjja: MË SHUMË REKATE APO KURAN NË TERAVI

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Leximi i gjatë i Kuranit në pozicionin e qëndrimit në këmbë gjatë namazit, është prej udhëzimit të Muhamedit (Paqja qoftë mbi të!) dhe sahabëve (shokëve të Profetit, Allahu qoftë i kënaqur me të gjithë ata!).

Lexoni më tepër

MË SHUMË REKATE APO KURAN NË TERAVI Read More »

DISPOZITA E FALJES SË TERAVIVE NË SHTËPI

Numri i fetvasë: 146 DISPOZITA E FALJES SË TERAVIVE NË SHTËPI

Kategoria: NAMAZI I TERAVIVE DHE I NATËS

DISPOZITA E FALJES SË TERAVIVE NË SHTËPI

 Pyetje: DISPOZITA E FALJES SË TERAVIVE NË SHTËPI

A është e drejtë që femra muslimane ta falë namazin e teravisë në shtëpi, meqë nuk ka mundësi të shkojë në xhami? Po për burrat, a është më mirë falja e teravive në shtëpi, apo në xhami?

 Përgjigjja: DISPOZITA E FALJES SË TERAVIVE NË SHTËPI

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Së pari është me vend të dimë se namazi i teravisë është sunet i fortë1, si për burrat ashtu edhe për gratë.

Muslimanit/es që fal në vazhdimësi namazin e teravisë (namazin e natës në Ramazan), duke besuar në Allah, duke synuar fitimin e kënaqësisë së Tij, duke qenë i sigurtë se ky namaz afron tek Allahu dhe duke pritur shpërblimin hyjnor të premtuar për të, i falen gjynahet e vogla të mëparshme.

Lexoni më tepër

DISPOZITA E FALJES SË TERAVIVE NË SHTËPI Read More »

NAMAZI ME XHEMAT-IMAM PAS TERAVIVE

Numri i fetvasë: 144 NAMAZI ME XHEMAT-IMAM PAS TERAVIVE

Kategoria: NAMAZI I TERAVIVE DHE I NATËS

NAMAZI ME XHEMAT-IMAM PAS TERAVIVE

 Pyetje: NAMAZI ME XHEMAT-IMAM PAS TERAVIVE

A është e lejuar që namazi i natës pas teravive të falet me xhemat (imam)? Ju lutem na e sqaroni këtë çështje sepse në xhematin tonë është bërë debat rreth kësaj dhe disa thonë se namazi i natës me xhemat në xhami pas teravive nuk lejohet?

 Përgjigjja: NAMAZI ME XHEMAT-IMAM PAS TERAVIVE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Namazi i teravive që falet direkt pas faljes së namazeve sunet të Jacisë, është në vetvete namaz nate.

Lexoni më tepër

NAMAZI ME XHEMAT-IMAM PAS TERAVIVE Read More »

SELAMI PAS ÇDO 4-REKATËSHI TERAVIE

Numri i fetvasë: 142 SELAMI PAS ÇDO 4-REKATËSHI TERAVIE

Kategoria: NAMAZI I TERAVIVE DHE I NATËS

 SELAMI PAS ÇDO 4-REKATËSHI TERAVIE

 Pyetje: SELAMI PAS ÇDO 4-REKATËSHI TERAVIE

A jepet selami në namazin e teravive pas çdo 2 apo çdo 4 rekateve?

 Përgjigjja: SELAMI PAS ÇDO 4-REKATËSHI TERAVIE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Së pari: Transmetimet ku referohet koha në fjalë e dhënies së selamit

Sa i përket faktit nëse selami gjatë namazit të teravive, jepet pas çdo dy rekateve apo mund të jepet edhe pas katër rekateve, çështja referohet tek forma e faljes së namazit të natës që bënte Profeti (Paqja qoftë mbi të!), mbi të cilën janë transmetuar dy hadithe kryesore:

Lexoni më tepër

SELAMI PAS ÇDO 4-REKATËSHI TERAVIE Read More »

NDARJA NGA IMAMI PAS 8 REKATESH TERAVIE

Numri i fetvasë: 141 NDARJA NGA IMAMI PAS 8 REKATESH TERAVIE

Kategoria: NAMAZI I TERAVIVE DHE I NATËS

NDARJA NGA IMAMI PAS 8 REKATESH TERAVIE

 Pyetje: NDARJA NGA IMAMI PAS 8 REKATESH TERAVIE

Cila është këshilla që japin dijetarët për personat që pasi të kenë falur 8 rekate nga namazi i teravisë pas një imami që po i fal teravitë me 20 rekate, ndahen (shkëputen) nga ky imami dhe nuk i falin teravitë deri në fund me të?

 Përgjigjja: NDARJA NGA IMAMI PAS 8 REKATESH TERAVIE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Dijetarit të shquar Ibn El-Uthejminit i është drejtuar pyetja: “Ka disa që falin 11 rekate (teravi) me imamin [i cili po e fal teravinë me 20 rekate] dhe pastaj ndahen (shkëputen) prej imamit, me argumentin se i Dërguari i Allahut (Paqja qoftë mbi të!) nuk ka shtuar në Ramazan dhe as në një muaj tjetër veç tij, mbi 11 rekate?”

Lexoni më tepër

NDARJA NGA IMAMI PAS 8 REKATESH TERAVIE Read More »

TERAVITË FALEN ME 8 APO 20 REKATE

Numri i fetvasë: 140 TERAVITË FALEN ME 8 APO 20 REKATE

Kategoria: NAMAZI I TERAVIVE DHE I NATËS

TERAVITË FALEN ME 8 APO 20 REKATE

 Pyetje: TERAVITË FALEN ME 8 APO 20 REKATE

A falet namazi i teravive me tetë apo me njëzetë rekate?

 Përgjigjja: TERAVITË FALEN ME 8 APO 20 REKATE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Sa i përket numrit të rekateve të namazit të teravive, çështja qëndron si vijon:

Në veprën e tij “El-Istidhker”, Ibn AbdilBer thotë: “Shumica e transmetimeve theksojnë se namazi i tij (Profetit Paqja qoftë mbi të!) [i natës] ishte 11 rekate dhe në disa prej tyre është transmetuar 13 rekate.”1

Lexoni më tepër

TERAVITË FALEN ME 8 APO 20 REKATE Read More »

NJOHURI KYÇE MBI ÇLODHJET E TERAVIVE

Numri i fetvasë: 139 NJOHURI KYÇE MBI ÇLODHJET E TERAVIVE

Kategoria: NAMAZI I TERAVIVE DHE I NATËS

NJOHURI KYÇE MBI ÇLODHJET E TERAVIVE

 Pyetje: NJOHURI KYÇE MBI ÇLODHJET E TERAVIVE

Kur bëhen çlodhjet gjatë faljes së teravive, çfarë thuhet gjatë këtyre çlodhjeve dhe cila është dispozita e çlodhjes pas faljes së 10 rekateve të para të namazit të teravive?

 Përgjigjja: NJOHURI KYÇE MBI ÇLODHJET E TERAVIVE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Kuptimi i teravive është i lidhur me fjalën arabe “TERUIJȞATE”, që ka kuptimin gjuhësor “çlodhje”; pastaj me këtë emërtim u karakterizua terminologjikisht çlodhja që kryhet pas çdo katër rekateve të namazit të teravive, me qëllimin që namazfalësit të rehatohen; teksa më hollësisht lidhur me pyetjen e parashtruar thuhet sa vijon1:

Lexoni më tepër

NJOHURI KYÇE MBI ÇLODHJET E TERAVIVE Read More »

KUPTIMI-DISPOZITA-VLERA E TERAVIVE

Numri i fetvasë: 138 KUPTIMI-DISPOZITA-VLERA E TERAVIVE

Kategoria: NAMAZI I TERAVIVE DHE I NATËS

KUPTIMI-DISPOZITA-VLERA E TERAVIVE

 Pyetje: KUPTIMI-DISPOZITA-VLERA E TERAVIVE

Do donim të na shpjegonit kuptimin dhe dispozitën e namazit të teravive dhe çfarë mirësishë ka për faljen e këtij namazi?

 Përgjigjja: KUPTIMI-DISPOZITA-VLERA E TERAVIVE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Së pari: Kuptimi gjuhësor dhe terminologjik i namazit të teravive

Namazi i teravive i përket sojit të namazit të natës, i cili falet gjatë netëve të muajit të Ramazanit. Kuptimi i teravive është i lidhur me fjalën arabe “TERUIJȞATE”, që ka kuptimin gjuhësor “çlodhje”. Pastaj ky emërtim u përdor në kuptim të figurshëm për “çdo njësi katër-rekatëshe teravie”.

Lexoni më tepër

KUPTIMI-DISPOZITA-VLERA E TERAVIVE Read More »

↓
Scroll to Top