JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

KUSH NUK E KA OBLIGIM AGJËRIMIN

DISPOZITA E VAKSINIMIT-AGJËRUESHËM

Numri i fetvasë: 387 DISPOZITA E VAKSINIMIT-AGJËRUESHËM

Kategoria: PIKATORET-INJEKSIONET-POMPAT

 DISPOZITA E VAKSINIMIT-AGJËRUESHËM

 Pyetje: DISPOZITA E VAKSINIMIT-AGJËRUESHËM

Cila është dispozita e vaksinimit në përgjithësi dhe ajo e bërjes së vaksinës kundër koronas në veçanti, dhe nëse lejohet a është në rregull që kjo e fundit të bëhet agjërueshëm?

 Përgjigjja: DISPOZITA E VAKSINIMIT-AGJËRUESHËM

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në lidhje me pyetjen e parashtruar thuhet sa vijon:

Së pari: Dispozita e përgjithshme e vaksinimit

Parimisht vaksinimi lejohet dhe mund të jetë edhe i pëlqyeshëm. Në fakt nuk ka asgjë të keqe të vaksinohemi kundër një sëmundje që kemi frikë se mund të përhapet, pasi në realitet nuk ka ndryshim midis vaksinimit nga frika e një sëmundjeje të pritshme dhe trajtimit kurativ të një sëmundje që na bie; gjë që bazohet në tekstet autentike profetike ku ka ardhur lejueshmëria e shmangies së gjërave të urryera para se të na bien, ku hyn edhe vaksinimi dhe masat e tjera preventive veç tij. Madje në disa raste nevojitet që vaksinimi të bëhet i detyrueshëm, si rasti kur atë e obligon qeverisësi për një interes të paraparë prej anëve kompetente shtetërore ose sepse mendimi më i fuqishëm i kompetentëve për vende, situata apo persona të caktuar, është se në rastin e mosbërjes së vaksinës së caktuar, të pavaksinuarit rrezikojnë humbjen e jetës.

Lexoni më tepër

DISPOZITA E VAKSINIMIT-AGJËRUESHËM Read More »

AGJËRIMI I TË SËMURIT ME ANEMI-PAGJAKËSI

Numri i fetvasë: 356 AGJËRIMI I TË SËMURIT ME ANEMI-PAGJAKËSI

Kategoria: I SËMURI-SËMUNDJA DHE AGJËRIMI

 AGJËRIMI I TË SËMURIT ME ANEMI-PAGJAKËSI

 Pyetje: AGJËRIMI I TË SËMURIT ME ANEMI-PAGJAKËSI

A duhet të agjërojë i sëmuri nga anemia (pagjakësia)?

 Përgjigjja: AGJËRIMI I TË SËMURIT ME ANEMI-PAGJAKËSI

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Së pari: Agjërimi i të sëmurit nga anemia ose luhatja e tensionit

Edhe për sëmundjen e anemisë1 (pakësimit të rruazave të kuqe të gjakut) dhe luhatjes së tensionit (shtypjes) të gjakut2, vlen rregulli juridik islam se ajo është liruese nga agjërimi nëse vërtetohet (bazuar në fjalën e mjekut specialist të besueshëm ose në eksperiencën e të sëmurit) se kjo sëmundje është në një nivel të tillë që mundet ta vendos personin agjërues në një vështirësi të zorshme (të rëndë) për t’u përballuar, ose nëse ushqehet frika e bazuar se agjërimi e acaron (shton) këtë sëmundje ose e vonon shërimin e saj3.

Lexoni më tepër

AGJËRIMI I TË SËMURIT ME ANEMI-PAGJAKËSI Read More »

ZAKONET-LEHONIA PENGOJNË AGJËRIMIN

Numri i fetvasë: 346 ZAKONET-LEHONIA PENGOJNË AGJËRIMIN

Kategoria: MENSTRUACIONET-LEHONIA DHE AGJËRIMI

ZAKONET-LEHONIA PENGOJNË AGJËRIMIN

 Pyetje: ZAKONET-LEHONIA PENGOJNË AGJËRIMIN

A mund të na shpjegoni se si ndikojnë zakonet dhe lehonia femërore tek agjërimi i Ramazanit?

 Përgjigjja: ZAKONET-LEHONIA PENGOJNË AGJËRIMIN

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Agjërimi i muajit të Ramazanit i obligohet gruas së paprekur nga gjërat që e pengojnë agjërimin. Më konkretisht prej këtyre penguesve janë zakonet dhe lehonia femërore, prandaj gruas së cilës i vijnë menstruacionet ose lehonia gjatë ditës së agjërimit, nuk i lejohet të agjërojë, por nëse pastrohet para agimit ajo e ka obligim ta agjërojë ditën e Ramazanit.

Lexoni më tepër

ZAKONET-LEHONIA PENGOJNË AGJËRIMIN Read More »

SHTATZËNA-GJIDHËNËSJA A AGJËROJNË

Numri i fetvasë: 192 SHTATZËNA-GJIDHËNËSJA A AGJËROJNË

Kategoria: SHTATZËNA-MËNDESHA DHE AGJËRIMI

 SHTATZËNA-GJIDHËNËSJA A AGJËROJNË

 Pyetje: SHTATZËNA-GJIDHËNËSJA A AGJËROJNË

Në shumë fletushka që flasin për agjërimin e Ramazanit, jepen njohuri të përgjithshme lidhur me agjërimin e nënës shtazënë dhe asaj që ushqen fëmijë me gji. A mund të na sqaroni në mënyrë të qartë dhe të argumentuar, se kur e kanë dhe kur jo të lejuar shtatzëna dhe gjidhënësja prishjen e agjërimit të Ramazanit?

 Përgjigjja: SHTATZËNA-GJIDHËNËSJA A AGJËROJNË

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në lidhje me këtë çështje, Profeti (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Allahu i Lartmadhëruar e ka hequr nga udhëtari gjysmën e namazit dhe agjërimin (e Ramazanit), e edhe nga shtatzëna dhe gjidhënësja [agjërimin e Ramazanit].”1

Lexoni më tepër

SHTATZËNA-GJIDHËNËSJA A AGJËROJNË Read More »

SHËRBIMI I USHQIMIT DITËN NË RAMAZAN

Numri i fetvasë: 136 SHËRBIMI I USHQIMIT DITËN NË RAMAZAN

Kategoria: ETIKA E AGJËRIMIT

SHËRBIMI I USHQIMIT DITËN NË RAMAZAN

 Pyetje: SHËRBIMI I USHQIMIT DITËN NË RAMAZAN

A lejohet që gjatë ditëve të agjërimit të muajit të Ramazanit të gatuaj a shërbejë për të ngrënë dhe pirë?

 Përgjigjja: SHËRBIMI I USHQIMIT DITËN NË RAMAZAN

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Së pari: Lejohet të shërbehet ushqim për ata që nuk agjërojnë me arsye1

Lejohet t’u përgatitet a shërbehet ushqim (për të ngrënë dhe pirë) personave që kanë arsye sheriatike (ligjore islame) për të mos agjëruar, apo kur ky ushqim do të shitet jashtë kohës së agjërimit, apo kur dihet se ushqimi në fjalë nuk do të përdoret gjatë agjërimit. Kurse nëse çështja është e pështjelluar ose kur mendimi më parësor është se ushqimi apo pija që shërbehet do të përdoret në mënyrë të palejuar, me siguri që në këtë rast më parësore është që ushqimi të mos shërbehet.

Lexoni më tepër

SHËRBIMI I USHQIMIT DITËN NË RAMAZAN Read More »

PRISHJA E AGJËRIMIT PREJ PUNËS SË RËNDË

Numri i fetvasë: 135 PRISHJA E AGJËRIMIT PREJ PUNËS SË RËNDË

Kategoria: DISPOZITA TË TJERA-PRISHËSIT E AGJËRIMIT

PRISHJA E AGJËRIMIT PREJ PUNËS SË RËNDË

 Pyetje: PRISHJA E AGJËRIMIT PREJ PUNËS SË RËNDË

Punoj në një punë të rëndë dhe desha të di se çfarë tolerimesh (lehtësirash) ka për mua në lidhje me agjërimin e Ramazanit?

 Përgjigjja: PRISHJA E AGJËRIMIT PREJ PUNËS SË RËNDË

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Muslimanit nuk i lejohet që të veprojë asnjë nga prishësit e agjërimit pa justifikim sheriatik (ligjor islam), si: sëmundja, udhëtimi a ngjashëm. Është e mundur dhe e natyrshme që gjatë agjërimit muslimani/a të vuaj dhe mundohet, por në këtë rast detyra jonë si muslimanë të përkushtuar e do që të bëhet sa më shumë durim duke u mbështetur fuqishëm tek Allahu i Madhëruar.

Lexoni më tepër

PRISHJA E AGJËRIMIT PREJ PUNËS SË RËNDË Read More »

KRITERI I SËMUNDJES LIRUESE NGA AGJËRIMI

Numri i fetvasë: 115 KRITERI I SËMUNDJES LIRUESE NGA AGJËRIMI

Kategoria: I SËMURI-SËMUNDJA DHE AGJËRIMI

KRITERI I SËMUNDJES LIRUESE NGA AGJËRIMI

 Pyetje: KRITERI I SËMUNDJES LIRUESE NGA AGJËRIMI

Kur quhet një sëmundje e rëndë, e tillë që të sëmurit i lejohet të mos agjërojë?

 Përgjigjja: KRITERI I SËMUNDJES LIRUESE NGA AGJËRIMI

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Shumica e juristëve muslimanë (përfshirë katër medh’hebet), janë të mendimit se prishja e Ramazanit lejohet vetëm në rastin e një sëmundje të rëndë.

Po kështu, shumica e juristëve muslimanë, janë të mendimit se kriteri (rregulli / parimi normativ) i sëmundjes së rëndë, liruese apo lejuese për lënien (prishjen) e agjërimit të Ramazanit, është që të ushqehet frika e bazuar se nëse agjërohet: (së pari) kjo sëmundje shtohet ose shërimi i saj vonohet dhe (së dyti) bihet në një vështirësi që është e rëndë për t’u përballuar, edhe nëse sëmundja nuk komplikohet dhe shërimi i saj nuk vonohet.

Lexoni më tepër

KRITERI I SËMUNDJES LIRUESE NGA AGJËRIMI Read More »

KUJT I OBLIGOHET RAMAZANI E KUJT JO

Numri i fetvasë: 78 KUJT I OBLIGOHET RAMAZANI E KUJT JO

Kategoria:  OBLIGIMI I AGJËRIMIT-KUSHTET

KUJT I OBLIGOHET RAMAZANI E KUJT JO

 Pyetje: KUJT I OBLIGOHET RAMAZANI E KUJT JO

Cila është domethënia e agjërimit? Kush e ka obligim agjërimin dhe kush nuk e ka obligim atë?

 Përgjigjja: KUJT I OBLIGOHET RAMAZANI E KUJT JO

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Me termin islam agjërim kuptohet lënia e ushqimeve, pijeve dhe marrëdhënieve seksuale, nga momenti i agimit të ditës deri në perëndim të diellit, si adhurim ndaj Allahut. Qëllimi i vetëm i agjërimit të muslimanit është fitimi i kënaqësisë së Allahut, edhe pse përfitimet fiziko-shpirtërore të agjërimit janë të panumërta.

Lexoni më tepër

KUJT I OBLIGOHET RAMAZANI E KUJT JO Read More »

AGJËRIMI I PERSONIT QË NUK FAL NAMAZIN

Numri i fetvasë: 74 AGJËRIMI I PERSONIT QË NUK FAL NAMAZIN

Kategoria: HYRJA-PARATHËNIA E AGJËRIMIT

 AGJËRIMI I PERSONIT QË NUK FAL NAMAZIN

 Pyetje: AGJËRIMI I PERSONIT QË NUK FAL NAMAZIN

A pranohet agjërimi i atij personi që nuk fal namaz?

 Përgjigjja: AGJËRIMI I PERSONIT QË NUK FAL NAMAZIN

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lidhur me agjëruesin që pohon se namazi është detyrim hyjnor, por nuk e fal namazin nga dembelizmi, juristët muslimanë kanë mendimet kryesore1 në vijim:

Mendimi i parë: Shumica e juristëve muslimanë (përfshirë medh’hebin hanefi, maliki dhe shafi’i), janë të mendimit se personi që pohon se namazi është detyrim (obligim) hyjnor dhe nuk e fal atë nga dembelizmi, nuk bie në felëshim (nuk shpallet renegat / tradhtar i fesë islame) dhe rrjedhimisht nuk i asgjësohen veprat e tij. Sipas këtij mendimi, agjërimi i këtij personi është i saktë (i vlefshëm) dhe i shpërblyeshëm.

Lexoni më tepër

AGJËRIMI I PERSONIT QË NUK FAL NAMAZIN Read More »

AGJËRIMI DUKE NDALUAR ZAKONET ME ILAÇE

Numri i fetvasë: 73 AGJËRIMI DUKE NDALUAR ZAKONET ME ILAÇE

Kategoria: MENSTRUACIONET-LEHONIA DHE AGJËRIMI

AGJËRIMI DUKE NDALUAR ZAKONET ME ILAÇE

 Pyetje: AGJËRIMI DUKE NDALUAR ZAKONET ME ILAÇE

A bën të pihen ilaçe për ndalimin e zakoneve (menstruacioneve) gjatë Ramazanit, sidomos në rastin kur këto të fundit zgjasin shumë ditë, me qëllimin që të kryhet agjërimi i plotë i ditëve të Ramazanit?

 Përgjigjja: AGJËRIMI DUKE NDALUAR ZAKONET ME ILAÇE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Shumë dijetarë  janë të mendimit se përdorimi i kokrrave për shtyrjen e ciklit menstrual ose përshpejtimin e tij, nëse gruas i lind një nevojë e tillë, nuk përbën problem. Ky qëndrim i tyre bazohet mbi rregullin juridik: “Origjina e çështjeve është lejimi, përderisa nuk ka argument kategorik ndalues”.

Lexoni më tepër

AGJËRIMI DUKE NDALUAR ZAKONET ME ILAÇE Read More »

↓
Scroll to Top