JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

SHTATZËNA-MËNDESHA DHE AGJËRIMI

SHTATZËNA-GJIDHËNËSJA A AGJËROJNË

Numri i fetvasë: 192 SHTATZËNA-GJIDHËNËSJA A AGJËROJNË

Kategoria: SHTATZËNA-MËNDESHA DHE AGJËRIMI

 SHTATZËNA-GJIDHËNËSJA A AGJËROJNË

 Pyetje: SHTATZËNA-GJIDHËNËSJA A AGJËROJNË

Në shumë fletushka që flasin për agjërimin e Ramazanit, jepen njohuri të përgjithshme lidhur me agjërimin e nënës shtazënë dhe asaj që ushqen fëmijë me gji. A mund të na sqaroni në mënyrë të qartë dhe të argumentuar, se kur e kanë dhe kur jo të lejuar shtatzëna dhe gjidhënësja prishjen e agjërimit të Ramazanit?

 Përgjigjja: SHTATZËNA-GJIDHËNËSJA A AGJËROJNË

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në lidhje me këtë çështje, Profeti (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Allahu i Lartmadhëruar e ka hequr nga udhëtari gjysmën e namazit dhe agjërimin (e Ramazanit), e edhe nga shtatzëna dhe gjidhënësja [agjërimin e Ramazanit].”1

Lexoni më tepër

SHTATZËNA-GJIDHËNËSJA A AGJËROJNË Read More »

PLOTËSIMI-ZËVENDËSIMI I AGJËRIMIT

Numri i fetvasë: 3 PLOTËSIMI-ZËVENDËSIMI I AGJËRIMIT

Kategoria: AGJËRIMI KAZA DHE KEFARATI-SHLYERJA

PLOTËSIMI-ZËVENDËSIMI I AGJËRIMIT

 Pyetje: PLOTËSIMI-ZËVENDËSIMI I AGJËRIMIT

A ka ndonjë gjendje e cila e bën jo të detyrueshëm plotësimin ose zëvendësimin e agjërimit (si për shembull shtatzënia, lehonia, gjidhënia etj.)?

 Përgjigjja: PLOTËSIMI-ZËVENDËSIMI I AGJËRIMIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Personat që për arsye të lejuara e kanë çelur agjërimin e Ramazanit, duhet ta kompensojnë atë kaza1 deri në Ramazanin e ardhshëm2.

Përjashtim këtu bëjnë vetëm personat e sëmurë rëndë me sëmundje të pashërueshme dhe pleqtë e thyer në moshë që e kanë të pamundur përballimin e agjërimit. Në këtë rast për ta nxirret fidje3 (shpagim), që është ushqimi i një të varfri çdo ditë të muajit të Ramazanit, i tillë që nëse ushqimi është i pagatuar, ai duhet të jetë më së paku 750 gr dhe më e mira është që të jetë 1.5 kg oriz apo ngjashëm nga ushqimet e vendit (nëse kjo shoqërohet me mish apo ngjashëm, atëherë është edhe më mirë), ndërsa nëse është i gatuar, ushqimi duhet të jetë një vakt ushqimi i mjaftueshëm për ta ngopur të varfrin.

Lexoni më tepër

PLOTËSIMI-ZËVENDËSIMI I AGJËRIMIT Read More »

KUSH NUK E KA DETYRIM AGJËRIMIN

Numri i fetvasë: 2 KUSH NUK E KA DETYRIM AGJËRIMIN

Kategoria: KUSH NUK E KA OBLIGIM AGJËRIMIN

KUSH NUK E KA DETYRIM AGJËRIMIN

 Pyetje: KUSH NUK E KA DETYRIM AGJËRIMIN

Kush janë ata persona për të cilët nuk është i detyrueshëm agjërimi i Ramazanit?

 Përgjigjja: KUSH NUK E KA DETYRIM AGJËRIMIN

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Kjo pyetje ka nevojë për një shtjellim të gjatë, por në mënyrë të përmbledhur mundet që përgjigjja rreth saj të jepet sipas gjendjeve të mëposhtme1:

1. Besimi: 

Jomuslimani nuk gëzon të drejtën që të agjërojë, por nëse bëhet musliman në Ramazan, atëherë ai e agjëron Ramazanin vetëm nga dita që është bërë mysliman e në vijim.

Lexoni më tepër

KUSH NUK E KA DETYRIM AGJËRIMIN Read More »

↓
Scroll to Top