JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

PLOTËSIMI-ZËVENDËSIMI I AGJËRIMIT

Numri i fetvasë: 3 PLOTËSIMI-ZËVENDËSIMI I AGJËRIMIT

Kategoria: AGJËRIMI KAZA DHE KEFARATI-SHLYERJA

10 904 shfletues/klikues PLOTËSIMI-ZËVENDËSIMI I AGJËRIMIT


 Pyetje: PLOTËSIMI-ZËVENDËSIMI I AGJËRIMIT


A ka ndonjë gjendje e cila e bën jo të detyrueshëm plotësimin ose zëvendësimin e agjërimit (si për shembull shtatzënia, lehonia, gjidhënia etj.)?


 Përgjigjja: PLOTËSIMI-ZËVENDËSIMI I AGJËRIMIT


Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Personat që për arsye të lejuara e kanë çelur agjërimin e Ramazanit, duhet ta kompensojnë atë kaza1 deri në Ramazanin e ardhshëm2.Lexoni më tepër

Përjashtim këtu bëjnë vetëm personat e sëmurë rëndë me sëmundje të pashërueshme dhe pleqtë e thyer në moshë që e kanë të pamundur përballimin e agjërimit. Në këtë rast për ta nxirret fidje3 (shpagim), që është ushqimi i një të varfri çdo ditë të muajit të Ramazanit, i tillë që nëse ushqimi është i pagatuar, ai duhet të jetë më së paku 750 gr dhe më e mira është që të jetë 1.5 kg oriz apo ngjashëm nga ushqimet e vendit (nëse kjo shoqërohet me mish apo ngjashëm, atëherë është edhe më mirë), ndërsa nëse është i gatuar, ushqimi duhet të jetë një vakt ushqimi i mjaftueshëm për ta ngopur të varfrin.Lexoni më tepër

Ndërsa për gruan që nuk agjëron sepse ka frikë për fëmijën e saj të gjirit se mos i sëmuret apo ligështohet, ndaj vazhdon ushqimin e tij me gji, fjala më e saktë është se ajo në momentin kur nuk e ka më këtë frikë, e ka detyrim që të agjërojë ditët e mbetura nga agjërimi i saj i Ramazanit, para se të hyjë Ramazani i ardhshëm. E njëjta gjë vlen edhe për gruan shtatzënë që nuk agjëron sepse ka frikë se agjërimi mund ta dëmtojë atë apo fëmijën e saj në bark, pra edhe ajo duhet ta kompensojë agjërimin e ditëve të mbetura paagjëruar nga Ramazani, para se të hyjë Ramazani i ardhshëm.Lexoni më tepër

Epërsi ka mendimi se rasti i nënës shtatzënë ose gjidhënëse (mëkuese), sidoqoftë kur ka frikë për gjendjen e fëmijës apo gjendjen e vet, është i përngjashëm me atë të njeriut të sëmurë me sëmundje të shërueshme. Pra, këtyre të dyjave (në rast se kanë frikë për gjendjen e fëmijës apo gjendjen e vet), u lejohet të mos agjërojnë dhe u ngelet ta shlyejnë më vonë agjërimin, duke ditur se i Dërguari i Allahut, Muhamedi (Paqja qoftë mbi të!), në lidhje me këtë fakt ka thënë: “Allahu i Lartmadhëruar e ka hequr nga udhëtari gjysmën e namazit dhe agjërimin (e Ramazanit), e nga shtatzëna dhe gjidhënësja agjërimin (e Ramazanit).”4

Kurse sa i përket gruas me të përmuajshmet ose lehone, ajo e ka detyrim që në ditët e ciklit të të përmuajshmeve apo në ditët e lehonisë, të mos agjërojë, porse këto ditë t’i kompensojë para se të hyjë Ramazani i ardhshëm.5Lexoni më tepër

Allahu e di më mirë. PLOTËSIMI-ZËVENDËSIMI I AGJËRIMIT

Ju ftojmë ta shpërndani këtë postim, që të përhapet dobia e tij dhe së bashku të marrim shpërblimin e publikuesit të fjalës së mirë.

_____ PLOTËSIMI-ZËVENDËSIMI I AGJËRIMIT

PLOTËSIMI-ZËVENDËSIMI I AGJËRIMIT

  1. Kaza: Jashtë kohës përkatëse.
  2. Shih: islamweb, islamweb, islamweb, islamweb dhe islamweb.
  3. Fidje: Shpagim.
  4. Ebu Daudi 2408, Et-Tirmidhi 715, En-Nesai 2315 dhe Ibn Maxhe 1667; Albani (në Sahihu Ebi Daud) ka thënë se ky hadith është sahih / i vërtetë.
  5. Shih: islamweb, islamweb dhe islamqa.
Shpërndajeni Fjalën e Mirë:
↓
Scroll to Top