JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

HYRJA-PARATHËNIA E AGJËRIMIT

AGJËRIMI I RAMAZANIT SIPAS KOMUNITETIT

Numri i fetvasë: 161 AGJËRIMI I RAMAZANIT SIPAS KOMUNITETIT

Kategoria: VËRTETIMI I HYRJES SË RAMAZANIT

 AGJËRIMI I RAMAZANIT SIPAS KOMUNITETIT

 Pyetje: AGJËRIMI I RAMAZANIT SIPAS KOMUNITETIT

Cili është mendimi i juristëve muslimanë për agjërimin dhe përfundimin e agjërimit të Ramazanit sipas insititucionit fetar islam që drejton komunitetin e muslimanëve në vend, që bazohet në caktimin e kalendarit hënor, sipas përllogaritjeve paraprake astronomike? Po kur Ramazani është caktuar nga insititucioni fetar musliman në vend me 29-të ditë, por disa muslimanë e kanë agjëruar atë me 30-të ditë (bazuar në caktimin e Ramazanit në vende të tjera islame kompetente) dhe disa me 29-të ditë, a duhet që kush ka agjëruar 29-të ditë, ta plotësojë (agjërojë) edhe ditën e 30-të (në fjalë) që s’e ka agjëruar?

Lexoni më tepër

AGJËRIMI I RAMAZANIT SIPAS KOMUNITETIT Read More »

LLOGARITJA E RAMAZANIT ASTRONOMIKISHT

Numri i fetvasë: 160 LLOGARITJA E RAMAZANIT ASTRONOMIKISHT

Kategoria: VËRTETIMI I HYRJES SË RAMAZANIT

LLOGARITJA E RAMAZANIT ASTRONOMIKISHT

 Pyetje: LLOGARITJA E RAMAZANIT ASTRONOMIKISHT

Nëse hëna e re nuk shihet me sy të lirë, a lejohet që ajo të llogaritet (caktohet) bazuar në përllogaritjet astronomike, pra a lejohet që në këtë rast hyrja dhe dalja e Ramazanit në veçanti dhe e muajve të tjerë hënorë në përgjithësi, të llogaritet bazuar në këto përllogaritje astronomike? Po për kalendarët vjetorë hënorë në qarkullim, të cilët bazuar në përllogaritjet astronomike nxirren shumë kohë para shikimit të hënës së re të muajit pararendës hënor dhe ndonjëherë një vit apo më shumë përpara kohës reale, cila është dispozita që japin juristët muslimanë?

Lexoni më tepër

LLOGARITJA E RAMAZANIT ASTRONOMIKISHT Read More »

SI CAKTOHET RAMAZANI PO NUK U PA HËNA

Numri i fetvasë: 159 SI CAKTOHET RAMAZANI PO NUK U PA HËNA

Kategoria: VËRTETIMI I HYRJES SË RAMAZANIT

SI CAKTOHET RAMAZANI PO NUK U PA HËNA

 Pyetje: SI CAKTOHET RAMAZANI PO NUK U PA HËNA

Dihet fakti konsensual islam se muaji i ri hënor (përfshirë Ramazanin) duhet të caktohet përmes shikimit të hënës së re me sy të lirë. Po nëse hëna e re nuk shihet me sy të lirë, si përllogaritet (caktohet) hëna e re për hyrjen (fillimin) e muajit të ri hënor (përfshirë Ramazanin)?

 Përgjigjja: SI CAKTOHET RAMAZANI PO NUK U PA HËNA

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Dispozita juridike islame se muaji i ri hënor është obligim të caktohet përmes shikimit të hënës së re me sy të lirë (kur një gjë e tillë është e mundur), është një fakt thuajse konsensual në mesin e juristëve muslimanë.

Lexoni më tepër

SI CAKTOHET RAMAZANI PO NUK U PA HËNA Read More »

CAKTIMI I RAMAZANIT ME SHIKIMIN E HËNËS

Numri i fetvasë: 158 CAKTIMI I RAMAZANIT ME SHIKIMIN E HËNËS

Kategoria: VËRTETIMI I HYRJES SË RAMAZANIT

CAKTIMI I RAMAZANIT ME SHIKIMIN E HËNËS

 Pyetje: CAKTIMI I RAMAZANIT ME SHIKIMIN E HËNËS

A mund të na shpjegoni rregullin juridik islam të “përllogaritjes (caktimit) të çdo muaji hënor (përfshirë Ramazanin), përmes pamjes së hënës së re me sy të lirë”?

 Përgjigjja: CAKTIMI I RAMAZANIT ME SHIKIMIN E HËNËS

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Bazuar në thënien profetike: “Nëse e shikoni atë (hënën e re) atëherë agjëroni dhe nëse e shikoni [përsëri] ndërpriteni agjërimin1, konsensusi i tre gjeneratave të para muslimane dhe shumica thuajse konsensuale e juristëve muslimanë – madje janë të shumtë dijetarët që përmendin se në këtë çështje ka ixhma2 (konsensus) të juristëve muslimanë3 – janë të mendimit se fillimi i muajit hënor realizohet kategorikisht kur pas perëndimit të diellit të ditës së 29-të të muajit ekzistues hënor, shikohet me sy të lirë hëna e re (e muajit të ri) nga së paku dy dëshmitarë të drejtë (dëshmitarë të besueshëm, të cilët nuk bëjnë mëkate madhore), teksa shikimi i hënës së re të Ramazanit, sipas mendimit më parësor, mjafton të jetë parë nga një dëshmitar i drejtë4. Në këtë rast muaji [ekzistues që po mbaron] hënor (përfshirë edhe Ramazanin) fiksohet në 29 ditë.5

Lexoni më tepër

CAKTIMI I RAMAZANIT ME SHIKIMIN E HËNËS Read More »

ETIMOLOGJIA DHE MIRËSITË E RAMAZANIT

Numri i fetvasë: 137 ETIMOLOGJIA DHE MIRËSITË E RAMAZANIT

Kategoria: ETIKA E AGJËRIMIT

 ETIMOLOGJIA DHE MIRËSITË E RAMAZANIT

 Pyetje: ETIMOLOGJIA DHE MIRËSITË E RAMAZANIT

Çfarë kuptimi ka fjala “ramazan” me të cilën emërtohet muaji i Ramazanit dhe a mund të na përmendni disa nga mirësitë (vlerat) e muajit të Ramazanit, të referuara në burimet e tyre autentike hyjnore të transmetimit?

 Përgjigjja: ETIMOLOGJIA DHE MIRËSITË E RAMAZANIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Së pari: Kuptimi i fjalës “Ramazan”

Fjala “Ramazan / Ramadan” vjen prej fjalës arabe “RAMAĎUN / shkrumbim” i brendisë së agjëruesit, kur brendia e tij nxehet prej etjes së madhe që përjeton dhe vjen prej fjalës arabe “RAMĎAA / vapë e madhe”.1

Lexoni më tepër

ETIMOLOGJIA DHE MIRËSITË E RAMAZANIT Read More »

BËRJA E NIJETIT-QËLLIMIT TË AGJËRIMIT

Numri i fetvasë: 116 BËRJA E NIJETIT-QËLLIMIT TË AGJËRIMIT

Kategoria: QËLLIMI-NIJETI PËR TË AGJËRUAR

BËRJA E NIJETIT-QËLLIMIT TË AGJËRIMIT

 Pyetje: BËRJA E NIJETIT-QËLLIMIT TË AGJËRIMIT

Dje isha e sëmurë dhe nuk e dija do të mundesha apo jo të agjëroja, sepse mendova që do të rëndohesha. Deshi Allahu që agjërimin e plotësova, por harrova të bëj nijetin para se të filloja agjërimin dhe për këtë gjë jam kujtuar sot. A duhet ta plotësoj këtë ditë apo agjërimi i saj konsiderohet i rregullt?

 Përgjigjja: BËRJA E NIJETIT-QËLLIMIT TË AGJËRIMIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Nijeti (qëllimi) që bëhet për agjërimin e obliguar (si ai i Ramazanit, i shlyerjes së ditëve të Ramazanit apo i rastit kur personi betohet ose zotohet se nëse i realizohet një çështje e caktuar ai do të agjërojë një numër të caktuar ditësh), duhet të jetë i sigurt dhe i paluhatur. Ai duhet të bëhet qysh natën që vjen para se të hyjë dita e agjërimit. P.sh. nëse agjërimi i detyrueshëm do të jetë me 1 Korrik, atëherë duhet që nijeti të bëhet nga koha kur hyn akshami (falja e namazit të akshamit) i datës 30 Qershor deri para se të hyjë agimi (koha e faljes së sabahut) i datës 1 Korrik.

Lexoni më tepër

BËRJA E NIJETIT-QËLLIMIT TË AGJËRIMIT Read More »

GJËRAT QË NUK E PRISHIN AGJËRIMIN

Numri i fetvasë: 80 GJËRAT QË NUK E PRISHIN AGJËRIMIN

Kategoria: ÇFARË NUK E PRISH AGJËRIMIN

 GJËRAT QË NUK E PRISHIN AGJËRIMIN

 Pyetje: GJËRAT QË NUK E PRISHIN AGJËRIMIN

A mund të na tregoni në mënyrë të përmbledhur se cilat janë ato gjëra që nuk e prishin agjërimin?

 Përgjigjja: GJËRAT QË NUK E PRISHIN AGJËRIMIN

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

– Thënë në mënyrë të përmbledhur, gjërat që nuk e prishin agjërimin janë1:

a. Ngrënia dhe pirja nga harresa, ose me mendimin / dyshimin se s‘ka gdhirë apo kur mendimi më i fuqishëm është se dielli ka perënduar2.

b. Vjellja pa dashje, kapërdirja e ujit pa dashje gjatë abdesit dhe kapërdirja e pështymës a gëlbazës përbrenda gojës.

Lexoni më tepër

GJËRAT QË NUK E PRISHIN AGJËRIMIN Read More »

KUJT I OBLIGOHET RAMAZANI E KUJT JO

Numri i fetvasë: 78 KUJT I OBLIGOHET RAMAZANI E KUJT JO

Kategoria:  OBLIGIMI I AGJËRIMIT-KUSHTET

KUJT I OBLIGOHET RAMAZANI E KUJT JO

 Pyetje: KUJT I OBLIGOHET RAMAZANI E KUJT JO

Cila është domethënia e agjërimit? Kush e ka obligim agjërimin dhe kush nuk e ka obligim atë?

 Përgjigjja: KUJT I OBLIGOHET RAMAZANI E KUJT JO

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Me termin islam agjërim kuptohet lënia e ushqimeve, pijeve dhe marrëdhënieve seksuale, nga momenti i agimit të ditës deri në perëndim të diellit, si adhurim ndaj Allahut. Qëllimi i vetëm i agjërimit të muslimanit është fitimi i kënaqësisë së Allahut, edhe pse përfitimet fiziko-shpirtërore të agjërimit janë të panumërta.

Lexoni më tepër

KUJT I OBLIGOHET RAMAZANI E KUJT JO Read More »

KEFARATI SHLYES I AGJËRIMIT TË RAMAZANIT

Numri i fetvasë: 77 KEFARATI SHLYES I AGJËRIMIT TË RAMAZANIT

Kategoria: DISPOZITAT E KEFARATIT-SHLYERJES

KEFARATI SHLYES I AGJËRIMIT TË RAMAZANIT

 Pyetje: KEFARATI SHLYES I AGJËRIMIT TË RAMAZANIT

Kam dëgjuar se kefarati (shlyerja) e agjërimit të Ramazanit ndryshon në varësi të mënyrës së prishjes së tij apo vonimit të kryerjes së agjërimit të mbartur (kaza) pas hyrjes së Ramazanit të ardhshëm. A mund të na sqaroni në lidhje me këtë?

 Përgjigjja: KEFARATI SHLYES I AGJËRIMIT TË RAMAZANIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Llojet e kefarateve (shlyerjeve) në lëmin e sheriatit (ligjit islam) janë të shumta, por në këtë trajtesë do shpjegojmë kefaratin (shlyerjen) e dhunimit të shenjtërisë (pacenueshmërisë) së ditës së Ramazanit (konkretisht prishjen pa arsye të agjërimit të obliguar të ditës së Ramazanit), sipas tre konsideratave në vijim1:

Lexoni më tepër

KEFARATI SHLYES I AGJËRIMIT TË RAMAZANIT Read More »

SI E KOMPENSON I PENDUARI RAMAZANIN

Numri i fetvasë: 76 SI E KOMPENSON I PENDUARI RAMAZANIN

Kategoria: AGJËRIMI KAZA DHE KEFARATI-SHLYERJA

SI E KOMPENSON I PENDUARI RAMAZANIN

 Pyetje: SI E KOMPENSON I PENDUARI RAMAZANIN

Muslimani që e ka lënë pa agjëruar me dashje Ramazanin, a e ka për detyrë që ta kompensojë (kryej kaza) agjërimin e pakryer pasi të pendohet? Nëse po, si vepron?

 Përgjigjja: SI E KOMPENSON I PENDUARI RAMAZANIN

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Muslimani që e ka lënë pa agjëruar me dashje (pa arsye) muajin e Ramazanit dhe më pas është penduar, i takon njërës prej dy situatave në vijim dhe pikërisht në varësi të çdonjërës prej tyre, vijnë edhe mendimet në vijim të dijetarëve lidhur me kryerjen e agjërimit të mbartur nga personi në fjalë:

Lexoni më tepër

SI E KOMPENSON I PENDUARI RAMAZANIN Read More »

↓
Scroll to Top