XHENAZEJA

FALJA E XHENAZES PA PRANINË E TRUPIT

Numri i fetvasë: 385 FALJA E XHENAZES PA PRANINË E TRUPIT

Kategoria: FALJA E XHENAZES PA PRANINË E TRUPIT

FALJA E XHENAZES PA PRANINË E TRUPIT

 Pyetje: FALJA E XHENAZES PA PRANINË E TRUPIT

Cilët janë argumentet e faljes së namazit të xhenazes në mungesë (prej së largu); a lejohet apo jo? Përveç rastit të Nexhashiut, a ka ndonjë argument tjetër?

 Përgjigjja: FALJA E XHENAZES PA PRANINË E TRUPIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Juristët muslimanë kanë mendime të ndryshme nëse lejohet ose jo të falet namazi i xhenazes së një të vdekuri musliman kur trupi i këtij të vdekuri nuk është i pranishëm por është larg, si vijon:

Lexoni më tepër

LUTJE TË ZGJEDHURA PËR TË VDEKURIN

Numri i fetvasë: 380 LUTJE TË ZGJEDHURA PËR TË VDEKURIN

Kategoria: VEPRAT E MIRA DHURUAR TË VDEKURVE

 LUTJE TË ZGJEDHURA PËR TË VDEKURIN

 Pyetje: LUTJE TË ZGJEDHURA PËR TË VDEKURIN

Një dashamir i imi ka ndërruar jetë prej disa kohësh dhe dua të bëjë mirë për të pas vdekjes së tij, dua të lutem për të sa më shpesh. Në çfarë trajte mund të kërkoj falje për të dhe cilat janë lutjet që mund të bëj për të, mundësisht desha të më tregoni disa nga lutjet profetike që mund të bëj për këtë rast?

 Përgjigjja: LUTJE TË ZGJEDHURA PËR TË VDEKURIN

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Të gjithë juristët muslimanë janë të një mendimi se është shumë mirë që t’i bëjmë lutje (për mirë) dhe t’i kërkojmë falje Allahut për muslimanin që ka ndërruar jetë.

Lexoni më tepër

SADAKAJA PËR TË VDEKURIN-VLERA-FORMA

Numri i fetvasë: 344 SADAKAJA PËR TË VDEKURIN-VLERA-FORMA

Kategoria: VEPRAT E MIRA DHURUAR TË VDEKURVE

SADAKAJA PËR TË VDEKURIN-VLERA-FORMA

 Pyetje: SADAKAJA PËR TË VDEKURIN-VLERA-FORMA

Xhaxhai im do që të çelë një bunar (pus) uji në Afrikë, në emër të nënës, e cila ka dy muaj që ka ndërruar jetë. A është kjo sadaka e bërë për familjarin e vdekur prej më të mirave dhe a bën që familjari ta bëj atë direkt në emër të të vdekurit apo ta bën atë në emër të vet dhe pastaj e bën nijetin (qëllimin) që ta japë si sadaka (lëmoshë) për të vdekurin; si është më mirë?

 Përgjigjja: SADAKAJA PËR TË VDEKURIN-VLERA-FORMA

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lexoni më tepër

URTËSIA DHE VLERA E NAMAZIT TË XHENAZES

Numri i fetvasë: 316 URTËSIA DHE VLERA E NAMAZIT TË XHENAZES

Kategoria: DISPOZITA E PËRSHKRIMI-NAMAZI I XHENAZES

URTËSIA DHE VLERA E NAMAZIT TË XHENAZES

 Pyetje: URTËSIA DHE VLERA E NAMAZIT TË XHENAZES

Pse falet namazi i xhenazes dhe cila është vlera që përfitohet nga ky namaz?

 Përgjigjja: URTËSIA DHE VLERA E NAMAZIT TË XHENAZES

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Parimisht duhet ditur se muslimani/ja lipset të udhëhiqet nga urdhëresat dhe dispozitat hyjnore dhe t’u dorëzohet atyre edhe nëse nuk arrin ta mësojë urtësinë e tyre, pasi jo për çdo urdhëresë sheriatike (ligjore islame) mund të shpjegohet aryseja dhe të kapet urtësia e saj nga mendjet njerëzore, si dhe sepse disa herë ndodh që arsyetimet e bëra në këtë kontekst të pësojnë kusure (mangësi) që konkluzionin e nxjerrë e bëjnë objekt debatesh; kështu që qëndrimi parësor që duhet të mbajë muslimani është arsyetimi i dispozitave ligjore islame me rregullin “Është kështu pse kështu ka vendosur ligji hyjnor”1.

Lexoni më tepër

EXTENSIONI ME FLOKË NJERIU-DISPOZITA

Numri i fetvasë: 299 EXTENSIONI ME FLOKË NJERIU-DISPOZITA

Kategoria: DISPOZITAT E STOLISJES

EXTENSIONI ME FLOKË NJERIU-DISPOZITA

 Pyetje: EXTENSIONI ME FLOKË NJERIU-DISPOZITA

A lejohet zgjatimi i flokëve (i njohur si extension) që bëhet me flokë origjinal të njeriut?

 Përgjigjja: EXTENSIONI ME FLOKË NJERIU-DISPOZITA

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Së pari: Transmetimet profetike bazë mbi extension-in (zgjatimin) e flokëve

Transmetimi i parë: “Allahu e ka mallkuar [përzënë nga mëshira dhe mirësia e Tij] kë lidh flokët [i bën extension apo zgjatje të flokut me flok dikujt tjetër] dhe kë urdhëron t’i lidhen (zgjaten) flokët; si dhe kë bën tatuazh [i bën tatuazh dikujt tjetër] dhe kë urdhëron t’i bëhet tatuazh.”1

Lexoni më tepër

SI NGUSHËLLOHET FAMILJARI I TË VDEKURIT

Numri i fetvasë: 262 SI NGUSHËLLOHET FAMILJARI I TË VDEKURIT

Kategoria: DISPOZITA DHE FORMA E NGUSHËLLIMIT

SI NGUSHËLLOHET FAMILJARI I TË VDEKURIT

 Pyetje: SI NGUSHËLLOHET FAMILJARI I TË VDEKURIT

Cila është forma më e mirë me të cilën mund të ngushëllohet një person të cilit i ka ngjarë rast vdekje?

Përgjigjja: SI NGUSHËLLOHET FAMILJARI I TË VDEKURIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Me termin “ngushëllim” në aspektin juridik islam nënkuptohet që “të nxitet personi të cilit i ka ngjarë fatkeqësia që të bëjë durim dhe ta pranojë me zemër të mirë kadanë (vendimin / caktimin) e Allahut të Lartësuar”. Juristët muslimanë theksojnë njëzëri se ngushëllimi i familjarëve të të vdekurit është mustehab1 (vepër e pëlqyeshme) nisur nga qetësimi që u bëhet këtyre të fundit. Për të shprehur ngushëllimin nuk ka ndonjë trajtë të veçantë dhe lejohen të gjitha format e tij nëse plotësohet kushti që shprehjet ngushëlluese të mos përmbajnë ndonjë vërejtje (ndalesë) sheriatike (ligjore islame).2

Lexoni më tepër

RRËMIMI I VARRIT-VARROSJA KOLEKTIVE

Numri i fetvasë: 258 RRËMIMI I VARRIT-VARROSJA KOLEKTIVE

Kategoria: ABUZIMI ME VARREZAT DHE CENIMI I TYRE

RRËMIMI I VARRIT-VARROSJA KOLEKTIVE

 Pyetje: RRËMIMI I VARRIT-VARROSJA KOLEKTIVE

A lejohet varrosja e dy personave në një varr të vetëm, pra a lejohet te futen dy veta në një varr të vetëm të përbashkët si në rastin p.sh. kur një person ka vdekur vite më parë dhe pastaj vdes një person tjetër prej të afërmve të tij; a lejohet në këtë rast që ata të futen në të njëjtin varr?

Përgjigjja: RRËMIMI I VARRIT-VARROSJA KOLEKTIVE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Së pari: Rrëmimi i varrit

Dijetarët muslimanë theksojnë se i vdekur nuk duhet cenuar, ashtu si në gjallërinë e tij, dhe se si rregull nuk lejohet rrëmimi (gërmimi) i varrit mbi të cilin është hedhur dheu, pasi ai konsiderohet vakëf (objekt i patundshëm / i patjetërsueshëm) i të varrosurit në të (musliman apo jumusliman qoftë ai1), deri sa të mbetet prej tij mish ose eshtër, përveçse për arsye të lejuar sheriatikisht (sipas ligjit islam), pasi rrëmimi i varrit është konsideruar nga dijetarët muslimanë prej mëkatit të ndëshkueshëm të gjymtimit. Kurse nëse është e sigurt se trupi i të vdekurit është tretur tërësisht dhe shndërruar në dhe (nuk ka mbetur prej të vdekurit asnjë gjurmë eshtre etj.), në këtë rast nuk ka problem që ky vend të shfrytëzohet për të varrosur të tjerë persona ose për një qëllim tjetër (për bujqësi apo mbarë format e tjera të shfrytëzimit).2

Lexoni më tepër

VAJTJA NË VARRIM-NGUSHËLLIM TE JOMUSLIMANI

Numri i fetvasë: 252 VAJTJA NË VARRIM-NGUSHËLLIM TE JOMUSLIMANI

Kategoria: BARTJA DHE KORTEZHI I XHENAZES

VAJTJA NË VARRIM-NGUSHËLLIM TE JOMUSLIMANI

 Pyetje: VAJTJA NË VARRIM-NGUSHËLLIM TE JOMUSLIMANI

A lejohet të shkohet në varrimin e një të afërmi katolik, me qëllim që të mos ndërpriten lidhjet farefisnore?

Përgjigjja: VAJTJA NË VARRIM-NGUSHËLLIM TE JOMUSLIMANI

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Juristët muslimanë kanë mospërputhje mendimesh mbi dispozitën e përcjelljes (kortezhit) për në varreza të xhenazes (trupit të pajetë) të jomuslimanit dhe më konkretisht, dy mendimet kryesore1 lidhur me këtë çështje janë:

Lexoni më tepër

VARROSJA E TË VDEKURIT ME TESBIHËT E TIJ

Numri i fetvasë: 89 VARROSJA E TË VDEKURIT ME TESBIHËT E TIJ

Kategoria: DISPOZITAT E VARRIMIT

VARROSJA E TË VDEKURIT ME TESBIHËT E TIJ

 Pyetje: VARROSJA E TË VDEKURIT ME TESBIHËT E TIJ

Nëna ime ka thënë Teuhidin 72 mijë herë, duke i numëruar thëniet me guralecë. Disa hoxhallarë i kanë thënë se kur ajo të vdes, është mirë që këta guralecë t’i vendosen në krahun e djathtë të trupit të saj. Ajo ma ka lënë amanet mua që t’ia vendos. Si duhet të veproj në këtë rast?

 Përgjigjja: VARROSJA E TË VDEKURIT ME TESBIHËT E TIJ

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në lidhje me dispozitën e bërjes së Kelimetu Teuhidit, mund të klikonin në linkun në vijim: DISPOZITA E BËRJES SË KELIMETI TEUHIDIT

Lexoni më tepër

DISPOZITA E BËRJES SË KELIMETI TEUHIDIT

Numri i fetvasë: 88 DISPOZITA E BËRJES SË KELIMETI TEUHIDIT

Kategoria: VEPRAT E MIRA DHURUAR TË VDEKURVE

DISPOZITA E BËRJES SË KELIMETI TEUHIDIT

 Pyetje: DISPOZITA E BËRJES SË KELIMETI TEUHIDIT

A lejohet bërja/thënia e Kelimeti Teuhidit (të thuash 72 mijë herë “LA ILAAHE IL-LALL-LLAAH / Nuk ka të adhuruar të meritueshëm përveç Allahut”)?

 Përgjigjja: DISPOZITA E BËRJES SË KELIMETI TEUHIDIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Dijetarët muslimanë theksojnë se nuk lejohet në asnjë mënyrë që një dhikër (përmendje e Allahut) të bëhet me një numër të caktuar apo të thuhet se për të ka një shpërblim të caktuar, po qe se nuk ka argumente të sakta sheriatike mbështetëse për këtë.

Lexoni më tepër