SI NGUSHËLLOHET FAMILJARI I TË VDEKURIT

Numri i fetvasë: 262 SI NGUSHËLLOHET FAMILJARI I TË VDEKURIT

Kategoria: DISPOZITA DHE FORMA E NGUSHËLLIMIT

SI NGUSHËLLOHET FAMILJARI I TË VDEKURIT

 Pyetje: SI NGUSHËLLOHET FAMILJARI I TË VDEKURIT

Cila është forma më e mirë me të cilën mund të ngushëllohet një person të cilit i ka ngjarë rast vdekje?

Përgjigjja: SI NGUSHËLLOHET FAMILJARI I TË VDEKURIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Me termin “ngushëllim” në aspektin juridik islam nënkuptohet që “të nxitet personi të cilit i ka ngjarë fatkeqësia që të bëjë durim dhe ta pranojë me zemër të mirë kadanë (vendimin / caktimin) e Allahut të Lartësuar”. Juristët muslimanë theksojnë njëzëri se ngushëllimi i familjarëve të të vdekurit është mustehab1 (vepër e pëlqyeshme) nisur nga qetësimi që u bëhet këtyre të fundit. Për të shprehur ngushëllimin nuk ka ndonjë trajtë të veçantë dhe lejohen të gjitha format e tij nëse plotësohet kushti që shprehjet ngushëlluese të mos përmbajnë ndonjë vërejtje (ndalesë) sheriatike (ligjore islame).2

Lexoni më tepër

SI NGUSHËLLOHET FAMILJARI I TË VDEKURIT Read More »