JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

TERMINOLOGJI TË NDRYSHME

ÇMIMI MODEL-ZBATIMI I TIJ PËR HAXHIN

Numri i fetvasë: 434 ÇMIMI MODEL-ZBATIMI I TIJ PËR HAXHIN

Kategoria: KUSHTI I MUNDËSISË-HAXHI E UMRA

ÇMIMI MODEL-ZBATIMI I TIJ PËR HAXHIN

yetje: ÇMIMI MODEL-ZBATIMI I TIJ PËR HAXHIN

Cili është koncepti i çmimit model (normal) dhe si mund të zbatohet ky koncept në çështjen e kryerjes së haxhit?

 Përgjigjja: ÇMIMI MODEL-ZBATIMI I TIJ PËR HAXHIN

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në lidhje me konceptin e “çmimit model (normal)” dhe sesi mund të zbatohet ky koncept në çështjen e kryerjes së haxhit, juristët muslimanë janë shprehur si vijon:

Së pari: Kuptimi i konceptit “çmimi model (normal)”
Me †”çmim model (normal)” të diçkaje nënkuptohet: “Vlera e përllogaritur e një sendi, duke marrë parasysh gjithçka që ndikon në këtë, si p.sh.: koha, vendi, vlera, rrallësia etj.”
Në lidhje me këtë fakt, dijetari i shquar musliman Es-Sujuti ka thënë: “[Çmimi model (normal) i diçkaje] Ndryshon sipas vendeve të ndryshme dhe përmbushja e kësaj [norme] është se ky çmim ka të bëjë me veçorinë e kohës së konsiderimit (vlerësimit) ose vendit të tij.”
Juristët muslimanë me termin “çmim (pagim / kompensim) model (normal)” nënkuptojnë çfarë jepet në kompensim të përfitimit të marrë, të vlerësuar dhe përcaktuar nga ekspertët”.

Lexoni më tepër

ÇMIMI MODEL-ZBATIMI I TIJ PËR HAXHIN Read More »

NJERIU ZËVENDËS-TRASHËGIMTAR NË TOKË

Numri i fetvasë: 365 NJERIU ZËVENDËS-TRASHËGIMTAR NË TOKË

Kategoria: BESIMI NË PROFETËT

 NJERIU ZËVENDËS-TRASHËGIMTAR NË TOKË

 Pyetje: NJERIU ZËVENDËS-TRASHËGIMTAR NË TOKË

Zëvendës i kujt është njeriu në tokë, zëvendës i Zotit apo zëvendës i xhindeve? Cili është kuptimi i fjalës “zëvendës” në këtë rast?

 Përgjigjja: NJERIU ZËVENDËS-TRASHËGIMTAR NË TOKË

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Sa i përket interpretimeve kryesore lidhur me fragmentin kuranor “një khalifeh (mëkëmbës / zëvendës / trashëgimtar) në tokë”, të ardhur në ajetin kuranor: “Kur Zoti yt u tha engjëjve: ‘Unë do të krijoj një khalifeh (mëkëmbës / zëvendës / trashëgimtar) në tokë’”1; është përmendur sa vijon:

Lexoni më tepër

NJERIU ZËVENDËS-TRASHËGIMTAR NË TOKË Read More »

XHENETI KU BANOI FILLIMISHT ADEMI

Numri i fetvasë: 364 XHENETI KU BANOI FILLIMISHT ADEMI

Kategoria: BESIMI NË PROFETËT

 XHENETI KU BANOI FILLIMISHT ADEMI

 Pyetje: XHENETI KU BANOI FILLIMISHT ADEMI

A mund të na tregoni rreth xhenetit ku banoi fillimisht Ademi (Paqja qoftë mbi të!) me bashkëshorten e tij (Havanë) dhe rreth pemës së ndaluar që ata të dy hëngrën?

 Përgjigjja: XHENETI KU BANOI FILLIMISHT ADEMI

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Rreth xhenetit ku banoi Ademi dhe pemës së ndaluar që ai hëngri, në literaturat islame thuhet sa vijon1:

Së pari: Rreth xhenetit ku banoi Ademi me bashkëshorten e tij

Tekstet islame përmendin se Ademi (Paqja qoftë mbi të!) dhe bashkëshortja e tij kanë banuar fillimisht në xhenet (në një kopsht të bukur të begatë), por nuk citojnë prerazi karakteristikën e këtij xheneti, nëse është Xheneti i përjetësisë (parajsa që u është premtuar besimtarëve në amshim), apo një xhenet (kopsht i bukur i begatë) i veçantë për Ademin dhe bashkëshorten e tij, apo një xhenet (kopsht i bukur i begatë) prej atyre të tokës.

Lexoni më tepër

XHENETI KU BANOI FILLIMISHT ADEMI Read More »

ADEMI NË TOKË MIRËMBAJTËS JO I DËBUAR

Numri i fetvasë: 363 ADEMI NË TOKË MIRËMBAJTËS JO I DËBUAR

Kategoria: BESIMI NË PROFETËT

 ADEMI NË TOKË MIRËMBAJTËS JO I DËBUAR

 Pyetje: ADEMI NË TOKË MIRËMBAJTËS JO I DËBUAR

A është e vërtetë se Ademi dhe gruaja e tij (Havaja) u përzunë nga Xheneti për në tokë ngaqë Allahu u zemëruar me ata kur hëngrën nga pema e ndaluar, përndryshe nuk do dëboheshin nga aty?

 Përgjigjja: ADEMI NË TOKË MIRËMBAJTËS JO I DËBUAR

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në lidhje me këtë çështje thuhet sa vijon1:

Së pari: Ademi u soll në tokë për mirëmbatjen e saj, jo si i përzënë nga Xheneti

Është fakt se Allahu i Lartmadhëruar nuk u zemëruar me Ademin (Paqja qoftë mbi të!), por Ai vetëm sa e qortoi atë lehtësisht, në një formë të tillë që pati rrjedhojë të sigurt pendimin e Ademit që u pranua nga Allahu i Lartmadhëruar dhe u shoqërua me përzgjedhjen hyjnore të Ademit për t’u bërë pjesë e robërve të përzgjedhur e të afërt tek Allahu i Lartësuar.

Lexoni më tepër

ADEMI NË TOKË MIRËMBAJTËS JO I DËBUAR Read More »

GUSLI-LARJA RITUALE E GJITHË TRUPIT

Numri i fetvasë: 321 GUSLI-LARJA RITUALE E GJITHË TRUPIT

Kategoria: GUSLI-LARJA RITUALE TËRËSORE E TRUPIT

 GUSLI-LARJA RITUALE E GJITHË TRUPIT

 Pyetje: GUSLI-LARJA RITUALE E GJITHË TRUPIT

Si kryhet gusli (larja e trupit) pas marrëdhënieve seksuale; merret abdest dhe lahesh komplet, kaq është? Çfarë gjërash të tjera kryesore duhet të kihen parasysh lidhur me guslin?

 Përgjigjja: GUSLI-LARJA RITUALE E GJITHË TRUPIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Së pari: Domethënia dhe dispozita e guslit1

Fjala arabe “gusël” ka kuptimin “larje”, kurse në terminologjinë e jurisprudencës islame me të nënkuptohet “larja e madhe rituale (e gjithë trupit)”.

Lexoni më tepër

GUSLI-LARJA RITUALE E GJITHË TRUPIT Read More »

VËSHTIRËSIA QË TËRHEQ-PËRLIGJ LEHTËSIMIN

Numri i fetvasë: 114 VËSHTIRËSIA QË TËRHEQ-PËRLIGJ LEHTËSIMIN

Kategoria: TERMINOLOGJI LIGJORE ISLAME

 VËSHTIRËSIA QË TËRHEQ-PËRLIGJ LEHTËSIMIN

 Pyetje: VËSHTIRËSIA QË TËRHEQ-PËRLIGJ LEHTËSIMIN

A mund ta sqaroni rregullin juridik islam, “vështirësia tërheq lehtësimin”?

 Përgjigjja: VËSHTIRËSIA QË TËRHEQ-PËRLIGJ LEHTËSIMIN

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Rregulli themelor juridik islam “Vështirësia tërheq (përligj) lehtësimin (thjeshtësimin)”, është një parim konsensual ndër juristët muslimanë.

Së pari: Llojet e nevojës (nevoja e domosdoshme dhe ajo e ngutshme)

Vështirësia (në arabisht “El-Meshekka / EL-MESHEǨ-ǨAH”) ose ngushtimi (në arabisht “El-Haraxh / EL-ȞARAXH”), që tërheqin apo përligjin dispozita lehtësuese në sheriat (ligjin islam), janë dy llojesh:

Lexoni më tepër

VËSHTIRËSIA QË TËRHEQ-PËRLIGJ LEHTËSIMIN Read More »

KRITERET E NEVOJËS LEJUESE TË HARAMIT

Numri i fetvasë: 82 KRITERET E NEVOJËS LEJUESE TË HARAMIT

Kategoria: TERMINOLOGJI LIGJORE ISLAME

KRITERET E NEVOJËS LEJUESE TË HARAMIT

 Pyetje: KRITERET E NEVOJËS LEJUESE TË HARAMIT

Shumë muslimanë bien në gabime (prej të cilëve më i theksuari është ai i blerjes së shtëpive, xhamive madje edhe i makinave a ngjashëm me kamatë), në emër të domodoshmërisë. Cilat janë në fakt kriteret islame për t’u dalluar nevoja që konsiderohet realisht domosdoshmëri, e cila ia bën të lejuar njeriut të kryej një haram të caktuar

 Përgjigjja: KRITERET E NEVOJËS LEJUESE TË HARAMIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lexoni më tepër

KRITERET E NEVOJËS LEJUESE TË HARAMIT Read More »

↓
Scroll to Top