JETA E VËRTETË

TERMINOLOGJI LIGJORE ISLAME

GUSLI-LARJA RITUALE E GJITHË TRUPIT

Numri i fetvasë: 321 GUSLI-LARJA RITUALE E GJITHË TRUPIT

Kategoria: GUSLI-LARJA RITUALE TËRËSORE E TRUPIT

 GUSLI-LARJA RITUALE E GJITHË TRUPIT

 Pyetje: GUSLI-LARJA RITUALE E GJITHË TRUPIT

Si kryhet gusli (larja e trupit) pas marrëdhënieve seksuale; merret abdest dhe lahesh komplet, kaq është? Çfarë gjërash të tjera kryesore duhet të kihen parasysh lidhur me guslin?

 Përgjigjja: GUSLI-LARJA RITUALE E GJITHË TRUPIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Së pari: Domethënia dhe dispozita e guslit1

Fjala arabe “gusël” ka kuptimin “larje”, kurse në terminologjinë e jurisprudencës islame me të nënkuptohet “larja e madhe rituale (e gjithë trupit)”.

Lexoni më tepër

GUSLI-LARJA RITUALE E GJITHË TRUPIT Read More »

VËSHTIRËSIA QË TËRHEQ-PËRLIGJ LEHTËSIMIN

Numri i fetvasë: 114 VËSHTIRËSIA QË TËRHEQ-PËRLIGJ LEHTËSIMIN

Kategoria: TERMINOLOGJI LIGJORE ISLAME

 VËSHTIRËSIA QË TËRHEQ-PËRLIGJ LEHTËSIMIN

 Pyetje: VËSHTIRËSIA QË TËRHEQ-PËRLIGJ LEHTËSIMIN

A mund ta sqaroni rregullin juridik islam, “vështirësia tërheq lehtësimin”?

 Përgjigjja: VËSHTIRËSIA QË TËRHEQ-PËRLIGJ LEHTËSIMIN

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Rregulli themelor juridik islam “Vështirësia tërheq (përligj) lehtësimin (thjeshtësimin)”, është një parim konsensual ndër juristët muslimanë.

Së pari: Llojet e nevojës (nevoja e domosdoshme dhe ajo e ngutshme)

Vështirësia (në arabisht “El-Meshekka / EL-MESHEǨ-ǨAH”) ose ngushtimi (në arabisht “El-Haraxh / EL-ȞARAXH”), që tërheqin apo përligjin dispozita lehtësuese në sheriat (ligjin islam), janë dy llojesh:

Lexoni më tepër

VËSHTIRËSIA QË TËRHEQ-PËRLIGJ LEHTËSIMIN Read More »

KRITERET E NEVOJËS LEJUESE TË HARAMIT

Numri i fetvasë: 82 KRITERET E NEVOJËS LEJUESE TË HARAMIT

Kategoria: TERMINOLOGJI LIGJORE ISLAME

KRITERET E NEVOJËS LEJUESE TË HARAMIT

 Pyetje: KRITERET E NEVOJËS LEJUESE TË HARAMIT

Shumë muslimanë bien në gabime (prej të cilëve më i theksuari është ai i blerjes së shtëpive, xhamive madje edhe i makinave a ngjashëm me kamatë), në emër të domodoshmërisë. Cilat janë në fakt kriteret islame për t’u dalluar nevoja që konsiderohet realisht domosdoshmëri, e cila ia bën të lejuar njeriut të kryej një haram të caktuar

 Përgjigjja: KRITERET E NEVOJËS LEJUESE TË HARAMIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lexoni më tepër

KRITERET E NEVOJËS LEJUESE TË HARAMIT Read More »

↓
Scroll to Top