JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

TERMINOLOGJI LIGJORE ISLAME

ÇMIMI MODEL-ZBATIMI I TIJ PËR HAXHIN

Numri i fetvasë: 434 ÇMIMI MODEL-ZBATIMI I TIJ PËR HAXHIN

Kategoria: KUSHTI I MUNDËSISË-HAXHI E UMRA

ÇMIMI MODEL-ZBATIMI I TIJ PËR HAXHIN

yetje: ÇMIMI MODEL-ZBATIMI I TIJ PËR HAXHIN

Cili është koncepti i çmimit model (normal) dhe si mund të zbatohet ky koncept në çështjen e kryerjes së haxhit?

 Përgjigjja: ÇMIMI MODEL-ZBATIMI I TIJ PËR HAXHIN

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në lidhje me konceptin e “çmimit model (normal)” dhe sesi mund të zbatohet ky koncept në çështjen e kryerjes së haxhit, juristët muslimanë janë shprehur si vijon:

Së pari: Kuptimi i konceptit “çmimi model (normal)”
Me †”çmim model (normal)” të diçkaje nënkuptohet: “Vlera e përllogaritur e një sendi, duke marrë parasysh gjithçka që ndikon në këtë, si p.sh.: koha, vendi, vlera, rrallësia etj.”
Në lidhje me këtë fakt, dijetari i shquar musliman Es-Sujuti ka thënë: “[Çmimi model (normal) i diçkaje] Ndryshon sipas vendeve të ndryshme dhe përmbushja e kësaj [norme] është se ky çmim ka të bëjë me veçorinë e kohës së konsiderimit (vlerësimit) ose vendit të tij.”
Juristët muslimanë me termin “çmim (pagim / kompensim) model (normal)” nënkuptojnë çfarë jepet në kompensim të përfitimit të marrë, të vlerësuar dhe përcaktuar nga ekspertët”.

Lexoni më tepër

ÇMIMI MODEL-ZBATIMI I TIJ PËR HAXHIN Read More »

GUSLI-LARJA RITUALE E GJITHË TRUPIT

Numri i fetvasë: 321 GUSLI-LARJA RITUALE E GJITHË TRUPIT

Kategoria: GUSLI-LARJA RITUALE TËRËSORE E TRUPIT

 GUSLI-LARJA RITUALE E GJITHË TRUPIT

 Pyetje: GUSLI-LARJA RITUALE E GJITHË TRUPIT

Si kryhet gusli (larja e trupit) pas marrëdhënieve seksuale; merret abdest dhe lahesh komplet, kaq është? Çfarë gjërash të tjera kryesore duhet të kihen parasysh lidhur me guslin?

 Përgjigjja: GUSLI-LARJA RITUALE E GJITHË TRUPIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Së pari: Domethënia dhe dispozita e guslit1

Fjala arabe “gusël” ka kuptimin “larje”, kurse në terminologjinë e jurisprudencës islame me të nënkuptohet “larja e madhe rituale (e gjithë trupit)”.

Lexoni më tepër

GUSLI-LARJA RITUALE E GJITHË TRUPIT Read More »

VËSHTIRËSIA QË TËRHEQ-PËRLIGJ LEHTËSIMIN

Numri i fetvasë: 114 VËSHTIRËSIA QË TËRHEQ-PËRLIGJ LEHTËSIMIN

Kategoria: TERMINOLOGJI LIGJORE ISLAME

 VËSHTIRËSIA QË TËRHEQ-PËRLIGJ LEHTËSIMIN

 Pyetje: VËSHTIRËSIA QË TËRHEQ-PËRLIGJ LEHTËSIMIN

A mund ta sqaroni rregullin juridik islam, “vështirësia tërheq lehtësimin”?

 Përgjigjja: VËSHTIRËSIA QË TËRHEQ-PËRLIGJ LEHTËSIMIN

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Rregulli themelor juridik islam “Vështirësia tërheq (përligj) lehtësimin (thjeshtësimin)”, është një parim konsensual ndër juristët muslimanë.

Së pari: Llojet e nevojës (nevoja e domosdoshme dhe ajo e ngutshme)

Vështirësia (në arabisht “El-Meshekka / EL-MESHEǨ-ǨAH”) ose ngushtimi (në arabisht “El-Haraxh / EL-ȞARAXH”), që tërheqin apo përligjin dispozita lehtësuese në sheriat (ligjin islam), janë dy llojesh:

Lexoni më tepër

VËSHTIRËSIA QË TËRHEQ-PËRLIGJ LEHTËSIMIN Read More »

KRITERET E NEVOJËS LEJUESE TË HARAMIT

Numri i fetvasë: 82 KRITERET E NEVOJËS LEJUESE TË HARAMIT

Kategoria: TERMINOLOGJI LIGJORE ISLAME

KRITERET E NEVOJËS LEJUESE TË HARAMIT

 Pyetje: KRITERET E NEVOJËS LEJUESE TË HARAMIT

Shumë muslimanë bien në gabime (prej të cilëve më i theksuari është ai i blerjes së shtëpive, xhamive madje edhe i makinave a ngjashëm me kamatë), në emër të domodoshmërisë. Cilat janë në fakt kriteret islame për t’u dalluar nevoja që konsiderohet realisht domosdoshmëri, e cila ia bën të lejuar njeriut të kryej një haram të caktuar

 Përgjigjja: KRITERET E NEVOJËS LEJUESE TË HARAMIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lexoni më tepër

KRITERET E NEVOJËS LEJUESE TË HARAMIT Read More »

↓
Scroll to Top