JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

KAMATA-PALIGJSHMËRIA DHE TREGUESIT

TREGTIA KAMATORE NË SHTETET JOISLAME

Numri i fetvasë: 310 TREGTIA KAMATORE NË SHTETET JOISLAME

Kategoria: KAMATA-PALIGJSHMËRIA DHE TREGUESIT

 TREGTIA KAMATORE NË SHTETET JOISLAME

 Pyetje: TREGTIA KAMATORE NË SHTETET JOISLAME

A i lejohet muslimanit blerja në përgjithësi me kamatë prej jomuslimanëve në shtetet joislame, bazuar në mendimin e medh’hebit hanefi?

 Përgjigjja: TREGTIA KAMATORE NË SHTETET JOISLAME

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Mendimi i parë: Kontratat e ndaluara nga ligji islam (përfshirë ato kamatore) nuk lejohen, qoftë edhe me jomuslimanët në vendet / shtetet joislame

Mendimi i saktë lidhur me këtë çështje është ai i shumicës së juristëve muslimanë (medh’hebeve maliki, shafi’i, hanbeli dhe Ebu Jusufit të medh’ehbit hanefi etj.), se kontratat e ndaluara nga ligji islam (El-Ukudu El-Feside / EL-ŬǨUUDU EL-FEESIDE) – përfshirë ato kamatore – janë haram1 (të paligjshme) dhe se e tillë gjë nuk lejohet kurrsesi as mes muslimanit dhe muslimanit, as mes muslimanit dhe jomuslimanit (qoftë edhe me pëlqimin e jomuslimanit), as në Daru El-Islam (shtetin islam), as në Daru El-Kufr (shtetin joislam në përgjithësi) apo në Daru El-Harb (shtetin joislam në gjendje lufte).

Lexoni më tepër

TREGTIA KAMATORE NË SHTETET JOISLAME Read More »

REPLIKË BLERJES SË SHTËPISË ME KAMATË

Numri i fetvasë: 309 REPLIKË BLERJES SË SHTËPISË ME KAMATË

Kategoria: VEPRIMET ME BANKAT

 REPLIKË BLERJES SË SHTËPISË ME KAMATË

 Pyetje: REPLIKË BLERJES SË SHTËPISË ME KAMATË

A lejohet që në vendet joislame muslimani në nevojë të marrë borxh kamator nga bankat për të blerë një shtëpi që i plotëson nevojat e tij familjare?

 Përgjigjja: REPLIKË BLERJES SË SHTËPISË ME KAMATË

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Këshilli Evropian i Fetvave dhe Kërkimeve / El-Mexhlis El-Urubi Lil Iftei Uel Buhuth (i fokusuar në problemet e muslimanëve që jetojnë kryesisht në Evropë) është i mendimit se, në vendet joislame, muslimanit në nevojë, i lejohet të blejë nga jomuslimanët shtëpi me borxh kamator (me borxh që e merr në bankë me kamatë).

Lexoni më tepër

REPLIKË BLERJES SË SHTËPISË ME KAMATË Read More »

VLEFSHMËRIA E BLERJES ME BORXH KAMATOR

Numri i fetvasë: 308 VLEFSHMËRIA E BLERJES ME BORXH KAMATOR

Kategoria: DISPOZITA TË BORXHIT

 VLEFSHMËRIA E BLERJES ME BORXH KAMATOR

 Pyetje: VLEFSHMËRIA E BLERJES ME BORXH KAMATOR

Prej shumë vitesh jetoj bashkë me babanë dhe vëllanë në një shtëpi në fshat e cila është në kushte të mira. Kohët e fundit babai dhe vëllai kanë marrë kredi me kamatë dhe kanë blerë shtëpi në qytet, gjë me të cilën unë nuk jam pajtuar. A më lejohet (a kam gjynah) që të ndahem nga ata dhe të qëndroj (banoj) në këtë shtëpi ku jam e të mos banoj te shtëpia tjetër (që është blerë me kamatë)?

 Përgjigjja: VLEFSHMËRIA E BLERJES ME BORXH KAMATOR

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lexoni më tepër

VLEFSHMËRIA E BLERJES ME BORXH KAMATOR Read More »

PASURIA ZEKATORE-KUSHTET BAZË

Numri i fetvasë: 284 PASURIA ZEKATORE-KUSHTET BAZË

Kategoria: KUR BËHET OBLIGIM-DETYRIM ZEKATI

 PASURIA ZEKATORE-KUSHTET BAZË

 Pyetje: PASURIA ZEKATORE-KUSHTET BAZË

Cilat janë kushtet bazë (të përgjithshme) të kapitalit (pasurisë / mallit) për të cilin duhet të përllogaritet nisabi (vlera pasurore obliguese e zekatit)?

 Përgjigjja: PASURIA ZEKATORE-KUSHTET BAZË

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Kushtet e përgjithshme të kapitalit apo pasurisë për të cilën duhet të përllogaritet nisabi (vlera pasurore obliguese e zekatit) janë si vijon1:

Së pari: Pronësia e plotë e pasurisë zekatore

a. Kjo pasuri të jetë në pronësinë e plotë të pronarit të saj2

Lexoni më tepër

PASURIA ZEKATORE-KUSHTET BAZË Read More »

SHITBLERJA E KAPITALIT TË LLOJIT KAMATOR

Numri i fetvasë: 87 SHITBLERJA E KAPITALIT TË LLOJIT KAMATOR

Kategoria: PËRKUFIZIMI-DISPOZITA-LLOJET E KAMATËS

SHITBLERJA E KAPITALIT TË LLOJIT KAMATOR

 Pyetje: SHITBLERJA E KAPITALIT TË LLOJIT KAMATOR

Do donim të na sqaronit rregullat apo dispozitat që duhen ditur nga muslimani, lidhur me shitblerjen apo këmbimin e kapitaleve (parave dhe mallrave), duke e ilustruar këtë sipas mundësisë me shembuj përkatës?

 Përgjigjja: SHITBLERJA E KAPITALIT TË LLOJIT KAMATOR

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Dispozitat e shkëmbimit të kapitaleve (parave dhe mallrave) të llojit kamator, përbëjnë një subjekt të gjerë shumë të rëndësishëm të lëmit të jurisprudencës islame.

Lexoni më tepër

SHITBLERJA E KAPITALIT TË LLOJIT KAMATOR Read More »

LLOJET-KUSHTET E KAPITALEVE KAMATORË

Numri i fetvasë: 86 LLOJET-KUSHTET E KAPITALEVE KAMATORË

Kategoria: KAMATA-PALIGJSHMËRIA DHE TREGUESIT

LLOJET-KUSHTET E KAPITALEVE KAMATORË

 Pyetje: LLOJET-KUSHTET E KAPITALEVE KAMATORË

Cilat janë llojet e atyre kapitaleve që sipas jurispudencës islame konsiderohen kapitale të llojit kamator dhe cilat janë kushtet sheriatike (ligjore islame) për shkëmbimin e tyre? Do të ishte mirë që këtë të na e shoqëronit me nga një shembull referent.

 Përgjigjja: LLOJET-KUSHTET E KAPITALEVE KAMATORË

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Kapitalet e llojit kamator janë quajtur kësisoj për arsye se moszbatimi i rregullave hyjnore të shkëmbimit të tyre, shpie në kamatë dhe e prish automatikisht aktin e shitblerjes së tyre.

Lexoni më tepër

LLOJET-KUSHTET E KAPITALEVE KAMATORË Read More »

BLERJA E SHTËPISË ME KAMATË BANKARE

Numri i fetvasë: 83 BLERJA E SHTËPISË ME KAMATË BANKARE

Kategoria: VEPRIMET ME BANKAT

BLERJA E SHTËPISË ME KAMATË BANKARE

 Pyetje: BLERJA E SHTËPISË ME KAMATË BANKARE

Jetoj në kurbet (emigracion) dhe më duhet të paguaj (të arkëtoj) muaj për muaj qeranë e banimit që më kushton 1500 euro. Në vend që të paguaj gjithë këtë shumë parashë, kisha dëshirë që të blejë një shtëpi këtu në kurbet nëpërmjet financimit të bankave? A është e lejuar në Islam që të blehet shtëpia, ose makina, ose diçka tjetër, nëpërmjet bankave?

 Përgjigjja: BLERJA E SHTËPISË ME KAMATË BANKARE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lexoni më tepër

BLERJA E SHTËPISË ME KAMATË BANKARE Read More »

MBAJTJA E PARAVE NË BANKAT KAMATORE

Numri i fetvasë: 85 MBAJTJA E PARAVE NË BANKAT KAMATORE

Kategoria: VEPRIMET ME BANKAT

MBAJTJA E PARAVE NË BANKAT KAMATORE

 Pyetje: MBAJTJA E PARAVE NË BANKAT KAMATORE

Duke qenë se paratë tona nuk mund t’i mbajmë në shtëpi për arsye sigurie, i kemi dërguar ato në një bankë greke me interes 0%. Cila është dispozita për mbajtjen e parave në bankat kamatore? Po në rrethana si këto që ju përmenda më sipër?

 Përgjigjja: MBAJTJA E PARAVE NË BANKAT KAMATORE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Kamata është një nga mëkatet më madhore në Islam dhe kjo dispozitë mbi kamatën mbështetet në tekstet hyjnore të Kuranit dhe Sunetit (Traditës Profetike), si dhe mbështet edhe në konsensusin e dijetarëve muslimanë.

Lexoni më tepër

MBAJTJA E PARAVE NË BANKAT KAMATORE Read More »

LLOJET E KAMATËS SIPAS NORMAVE ISLAME

Numri i fetvasë: 84 LLOJET E KAMATËS SIPAS NORMAVE ISLAME

Kategoria: PËRKUFIZIMI-DISPOZITA-LLOJET E KAMATËS

LLOJET E KAMATËS SIPAS NORMAVE ISLAME

 Pyetje: LLOJET E KAMATËS SIPAS NORMAVE ISLAME

Kemi dëgjuar për kamatën tradicionale të njohur me termin e bankave si kredi. Por kemi dëgjuar se sipas Islamit ka edhe raste të tjera të shkëmbimeve tregtare dhe transaksioneve monetare, të cilat mund që konsiderohen kamatë. A mund të na i sqaroni më konkretisht llojet e kamatës nën këndvështrimin e jurisprudencës islame?

 Përgjigjja: LLOJET E KAMATËS SIPAS NORMAVE ISLAME

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lexoni më tepër

LLOJET E KAMATËS SIPAS NORMAVE ISLAME Read More »

VËREJTJA E RËNDË HYJNORE NDAJ KAMATËS

Numri i fetvasë: 81 VËREJTJA E RËNDË HYJNORE NDAJ KAMATËS

Kategoria: KAMATA-PALIGJSHMËRIA DHE TREGUESIT

VËREJTJA E RËNDË HYJNORE NDAJ KAMATËS

 Pyetje: VËREJTJA E RËNDË HYJNORE NDAJ KAMATËS

Kemi dëgjuar mbi kamatën dhe faktin se ajo konsiderohet nga mëkatet më madhore në Islam dhe nga rreziqet më të mëdha që kërcënon jetën e shoqërisë muslimane në veçanti dhe asaj humane në përgjithësi. A mund të na përmendni argumentet islame që vërtetojnë se ku qëndron rreziku i kamatës?

 Përgjigjja: VËREJTJA E RËNDË HYJNORE NDAJ KAMATËS

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Kamata është një nga mëkatet më madhore, i konsideruar i tillë nga Kurani, Suneti (Tradita Profetike) dhe konsensusi i dijetarëve. Fakti se Islami e ka konsideruar kamatën prej mëkateve më të mëdha është i njohur, bazuar në argumentet kategorike (të padiskutueshme) në vijim:

Lexoni më tepër

VËREJTJA E RËNDË HYJNORE NDAJ KAMATËS Read More »

↓
Scroll to Top