JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

KAMATA

TREGTIA KAMATORE NË SHTETET JOISLAME

Numri i fetvasë: 310 TREGTIA KAMATORE NË SHTETET JOISLAME

Kategoria: KAMATA-PALIGJSHMËRIA DHE TREGUESIT

 TREGTIA KAMATORE NË SHTETET JOISLAME

 Pyetje: TREGTIA KAMATORE NË SHTETET JOISLAME

A i lejohet muslimanit blerja në përgjithësi me kamatë prej jomuslimanëve në shtetet joislame, bazuar në mendimin e medh’hebit hanefi?

 Përgjigjja: TREGTIA KAMATORE NË SHTETET JOISLAME

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Mendimi i parë: Kontratat e ndaluara nga ligji islam (përfshirë ato kamatore) nuk lejohen, qoftë edhe me jomuslimanët në vendet / shtetet joislame

Mendimi i saktë lidhur me këtë çështje është ai i shumicës së juristëve muslimanë (medh’hebeve maliki, shafi’i, hanbeli dhe Ebu Jusufit të medh’ehbit hanefi etj.), se kontratat e ndaluara nga ligji islam (El-Ukudu El-Feside / EL-ŬǨUUDU EL-FEESIDE) – përfshirë ato kamatore – janë haram1 (të paligjshme) dhe se e tillë gjë nuk lejohet kurrsesi as mes muslimanit dhe muslimanit, as mes muslimanit dhe jomuslimanit (qoftë edhe me pëlqimin e jomuslimanit), as në Daru El-Islam (shtetin islam), as në Daru El-Kufr (shtetin joislam në përgjithësi) apo në Daru El-Harb (shtetin joislam në gjendje lufte).

Lexoni më tepër

TREGTIA KAMATORE NË SHTETET JOISLAME Read More »

REPLIKË BLERJES SË SHTËPISË ME KAMATË

Numri i fetvasë: 309 REPLIKË BLERJES SË SHTËPISË ME KAMATË

Kategoria: VEPRIMET ME BANKAT

 REPLIKË BLERJES SË SHTËPISË ME KAMATË

 Pyetje: REPLIKË BLERJES SË SHTËPISË ME KAMATË

A lejohet që në vendet joislame muslimani në nevojë të marrë borxh kamator nga bankat për të blerë një shtëpi që i plotëson nevojat e tij familjare?

 Përgjigjja: REPLIKË BLERJES SË SHTËPISË ME KAMATË

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Këshilli Evropian i Fetvave dhe Kërkimeve / El-Mexhlis El-Urubi Lil Iftei Uel Buhuth (i fokusuar në problemet e muslimanëve që jetojnë kryesisht në Evropë) është i mendimit se, në vendet joislame, muslimanit në nevojë, i lejohet të blejë nga jomuslimanët shtëpi me borxh kamator (me borxh që e merr në bankë me kamatë).

Lexoni më tepër

REPLIKË BLERJES SË SHTËPISË ME KAMATË Read More »

VLEFSHMËRIA E BLERJES ME BORXH KAMATOR

Numri i fetvasë: 308 VLEFSHMËRIA E BLERJES ME BORXH KAMATOR

Kategoria: DISPOZITA TË BORXHIT

 VLEFSHMËRIA E BLERJES ME BORXH KAMATOR

 Pyetje: VLEFSHMËRIA E BLERJES ME BORXH KAMATOR

Prej shumë vitesh jetoj bashkë me babanë dhe vëllanë në një shtëpi në fshat e cila është në kushte të mira. Kohët e fundit babai dhe vëllai kanë marrë kredi me kamatë dhe kanë blerë shtëpi në qytet, gjë me të cilën unë nuk jam pajtuar. A më lejohet (a kam gjynah) që të ndahem nga ata dhe të qëndroj (banoj) në këtë shtëpi ku jam e të mos banoj te shtëpia tjetër (që është blerë me kamatë)?

 Përgjigjja: VLEFSHMËRIA E BLERJES ME BORXH KAMATOR

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lexoni më tepër

VLEFSHMËRIA E BLERJES ME BORXH KAMATOR Read More »

PASURIA ZEKATORE-KUSHTET BAZË

Numri i fetvasë: 284 PASURIA ZEKATORE-KUSHTET BAZË

Kategoria: KUR BËHET OBLIGIM-DETYRIM ZEKATI

 PASURIA ZEKATORE-KUSHTET BAZË

 Pyetje: PASURIA ZEKATORE-KUSHTET BAZË

Cilat janë kushtet bazë (të përgjithshme) të kapitalit (pasurisë / mallit) për të cilin duhet të përllogaritet nisabi (vlera pasurore obliguese e zekatit)?

 Përgjigjja: PASURIA ZEKATORE-KUSHTET BAZË

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Kushtet e përgjithshme të kapitalit apo pasurisë për të cilën duhet të përllogaritet nisabi (vlera pasurore obliguese e zekatit) janë si vijon1:

Së pari: Pronësia e plotë e pasurisë zekatore

a. Kjo pasuri të jetë në pronësinë e plotë të pronarit të saj2

Lexoni më tepër

PASURIA ZEKATORE-KUSHTET BAZË Read More »

URTËSIA E NDALIMIT TË BIXHOZIT

Numri i fetvasë: 272 URTËSIA E NDALIMIT TË BIXHOZIT

Kategoria: BIXHOZI-BASTET-LOJRAT E FATIT

URTËSIA E NDALIMIT TË BIXHOZIT

 Pyetje: URTËSIA E NDALIMIT TË BIXHOZIT

Cila është urtësia apo arsyeja sheriatike (ligjore islame) për ndalimin e bixhozit (kumarit)?

 Përgjigjja: URTËSIA E NDALIMIT TË BIXHOZIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Kumari apo bixhozi është një veprim i paligjshëm i ndëshkueshëm (haram1), duke qenë se Allahu i Madhëruar e ka gjykuar atë si të tillë dhe Ai gjykon çfarë të dojë dhe është Gjykuesi më i drejtë e më i urtë.

Sa i përket urtësisë (arsyes) së ndalimit të bixhozit, njeriut të mençur i dalin në pah në lidhje me këtë çështje shumë të tilla, ndër të cilat janë edhe sa vijon2:

Lexoni më tepër

URTËSIA E NDALIMIT TË BIXHOZIT Read More »

TRAJTAT KYÇE AKTUALE TË BIXHOZIT

Numri i fetvasë: 271 TRAJTAT KYÇE AKTUALE TË BIXHOZIT

Kategoria: BIXHOZI-BASTET-LOJRAT E FATIT

 TRAJTAT KYÇE AKTUALE TË BIXHOZIT

 Pyetje: TRAJTAT KYÇE AKTUALE TË BIXHOZIT

Cilat janë trajtat apo format më të përhapura të bixhozit (kumarit) në ditët tona?

 Përgjigjja: TRAJTAT KYÇE AKTUALE TË BIXHOZIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Faktin se mëkati dhe dëmi i bixhozit (kumarit) janë më të mëdha se dobia e tij, Allahu i Madhëruar na e ka bërë me  dije përmes thënies kuranore: “Të pyesin ty për verën (pijet dehëse) dhe kumarin (bixhozin). Thuaju: ‘Ato sjellin dëme të mëdha (gjynahe), por edhe dobi për njerëzit. Megjithatë, dëmi i tyre është më i madh se dobia.’”1

Lexoni më tepër

TRAJTAT KYÇE AKTUALE TË BIXHOZIT Read More »

A HYJNË KONKURSET TEK BIXHOZI

Numri i fetvasë: 270 A HYJNË KONKURSET TEK BIXHOZI

Kategoria: BIXHOZI-BASTET-LOJRAT E FATIT

A HYJNË KONKURSET TEK BIXHOZI

 Pyetje: A HYJNË KONKURSET TEK BIXHOZI

A lejohet marrja e çmimeve që jepen për garat apo konkurset fetare, kulturore dhe më gjerë me tematika të lejuara nga sheriati (ligji islam), apo kjo hyn tek bixhozi?

 Përgjigjja: A HYJNË KONKURSET TEK BIXHOZI

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Sa i përket garimit me shpërblim (çmim), shumica e juristëve muslimanë nuk e lejojnë atë vetëm se në garat apo konkurset që i përmbahen normës referente të ardhur në transmetimin e saktë profetik vijues:

Lexoni më tepër

A HYJNË KONKURSET TEK BIXHOZI Read More »

DISPOZITA E BASTEVE DHE GARAVE

Numri i fetvasë: 269 DISPOZITA E BASTEVE DHE GARAVE

Kategoria: BIXHOZI-BASTET-LOJRAT E FATIT

DISPOZITA E BASTEVE DHE GARAVE

 Pyetje: DISPOZITA E BASTEVE DHE GARAVE

A hyjnë garat dhe konkurset e ndryshme tek bastet dhe fitimet (çmimet) që merren prej tyre a konsiderohen bixhoz apo jo?

 Përgjigjja: DISPOZITA E BASTEVE DHE GARAVE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Termi “bast” tek juristët muslimanë vjen me dy kuptime1:

Kuptimi i parë: Basti me kuptimin marrëveshje për një ndodhi të rastit (që rrezikon / mundet të ndodhë ose jo)

Këtu nënkuptohet që dy persona ose grupe, të hahen (bëjnë marrëveshje) për diçka që mund të ndodh por edhe të mos ndodh dhe të caktojnë një kusht a çmim që duhet ta plotësojë kush humbet2, p.sh.: “nëse fiton ky ekip, duhet të më japësh këtë çmim, në të kundërt unë ta jap këtë çmim”, ose “nëse bie shi nesër unë do të jap kaq para, në të kundërt ti do m’i japësh ato para” etj.

Lexoni më tepër

DISPOZITA E BASTEVE DHE GARAVE Read More »

BIXHOZI-PËRKUFIZIMI DHE DISPOZITA

Numri i fetvasë: 268 BIXHOZI-PËRKUFIZIMI DHE DISPOZITA

Kategoria: BIXHOZI-BASTET-LOJRAT E FATIT

BIXHOZI-PËRKUFIZIMI DHE DISPOZITA

 Pyetje: BIXHOZI-PËRKUFIZIMI DHE DISPOZITA

Cili është kuptimi gjuhësor dhe ai sheriatik (ligjor islam) i bixhozit dhe cila është dispozita juridike islame lidhur me të?

 Përgjigjja: BIXHOZI-PËRKUFIZIMI DHE DISPOZITA

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në lidhje me përkufizimin dhe dispozitën e bixhozit1 thuhet sa vijon:

Së pari: Kuptimi gjuhësor dhe terminologjik i bixhozit

a. Kuptimi gjuhësor i bixhozit

Gjuhësisht, me fjalën arabe “ǨUMAAR (kumar / bixhoz)” synohet çdo gjë në të cilën rrezikojnë njerëzit dhe si të thuash kjo fjalë është marr nga mashtrimi dhe kapja në pakujdesi e tjetrit. Tek bixhozi hyn edhe loja e kumarit dhe basti.

Lexoni më tepër

BIXHOZI-PËRKUFIZIMI DHE DISPOZITA Read More »

SHITBLERJA E KAPITALIT TË LLOJIT KAMATOR

Numri i fetvasë: 87 SHITBLERJA E KAPITALIT TË LLOJIT KAMATOR

Kategoria: PËRKUFIZIMI-DISPOZITA-LLOJET E KAMATËS

SHITBLERJA E KAPITALIT TË LLOJIT KAMATOR

 Pyetje: SHITBLERJA E KAPITALIT TË LLOJIT KAMATOR

Do donim të na sqaronit rregullat apo dispozitat që duhen ditur nga muslimani, lidhur me shitblerjen apo këmbimin e kapitaleve (parave dhe mallrave), duke e ilustruar këtë sipas mundësisë me shembuj përkatës?

 Përgjigjja: SHITBLERJA E KAPITALIT TË LLOJIT KAMATOR

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Dispozitat e shkëmbimit të kapitaleve (parave dhe mallrave) të llojit kamator, përbëjnë një subjekt të gjerë shumë të rëndësishëm të lëmit të jurisprudencës islame.

Lexoni më tepër

SHITBLERJA E KAPITALIT TË LLOJIT KAMATOR Read More »

↓
Scroll to Top