NAMAZI VULLNETAR

FORMA E NAMAZIT TË TESEBIHËVE

Numri i fetvasë: 254 FORMA E NAMAZIT TË TESEBIHËVE

Kategoria: NAMAZI I TESEBIHËVE DHE AI I NEVOJËS

FORMA E NAMAZIT TË TESEBIHËVE

 Pyetje: FORMA E NAMAZIT TË TESEBIHËVE

Po lexoja te portali juaj “Jeta e Vërtetë” në lidhje me Namazin e Tesbihut. Unë e kam pas falur por me ndryshimin se e filloja thënien e tesbihut 15 herë që pas subhanekes, pastaj pas mbarimit të El-Fatiha-së dhe një sureje tjetër e thoja 10 herë dhe nuk e thoja në fund para se të ngrihesha, sepse libri ku bazohesha kështu e kishte. Edhe diçka tjetër, tek rekati i dytë në fund a thuhet tesbihu (10 herë) para teshehudit (Et-Tehijatit) dhe tek rekati i katërt në fund a thuhet tesbihu para teshehudi apo thuhet para selamit (sepse nuk e kam të qartë)?

Lexoni më tepër
 

NJOHURI KYÇE MBI NAMAZIN E TESEBIHËVE

Numri i fetvasë: 253 NJOHURI KYÇE MBI NAMAZIN E TESEBIHËVE

Kategoria: NAMAZI I TESEBIHËVE DHE AI I NEVOJËS

NJOHURI KYÇE MBI NAMAZIN E TESEBIHËVE

 Pyetje: NJOHURI KYÇE MBI NAMAZIN E TESEBIHËVE

Deshim një informacion lidhur me namazin e tesebihëve (tesbihut) dhe cila është dispozita, vlera dhe koha (në cilën ditë dhe kohë) më e mirë për faljen e tij?

Përgjigjja: NJOHURI KYÇE MBI NAMAZIN E TESEBIHËVE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lexoni më tepër
 

NUMRI-FORMA E SUNETEVE PAS XHUMASË

Numri i fetvasë: 235 NUMRI-FORMA E SUNETEVE PAS XHUMASË

Kategoria: SUNETET E XHUMASË-TË PREMTES

 NUMRI-FORMA E SUNETEVE PAS XHUMASË

 Pyetje: NUMRI-FORMA E SUNETEVE PAS XHUMASË

Pasi falim dy rekatet farz të xhumasë, shumë nga të pranishmit ngrihen dhe falin një numër sunetesh nafile. Cili është numri i saktë i këtyre suneteve të pasme të xhumasë dhe cila është forma e tyre?

Përgjigjja: NUMRI-FORMA E SUNETEVE PAS XHUMASË

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lexoni më tepër
 

FALJA E SUNETEVE TË PARME TË XHUMASË

Numri i fetvasë: 234 FALJA E SUNETEVE TË PARME TË XHUMASË

Kategoria: SUNETET E XHUMASË-TË PREMTES

 FALJA E SUNETEVE TË PARME TË XHUMASË

 Pyetje: FALJA E SUNETEVE TË PARME TË XHUMASË

Tek xhamia jonë falen katër sunete (rekate namaz vullnetar) para xhumasë. A mund të na jepni një sqarim të argumentuar lidhur me këtë çështje, pra lidhur me lejimin ose jo të faljes së namazit nafile (vullnetar) para faljes së farzit të xhumasë?

Përgjigjja: FALJA E SUNETEVE TË PARME TË XHUMASË

Lexoni më tepër
 

DUAJA E KUNUTIT-KUPTIMI E DISPOZITA

Numri i fetvasë: 167 DUAJA E KUNUTIT

Kategoria: VITRI-NAMAZI TEK

DUAJA E KUNUTIT

 Pyetje: DUAJA E KUNUTIT

Cili është kuptimi i duasë (lutjes) së kunutit që bëhet në namazin e vitrit, cila është dispozita e bërjes së saj dhe cila është duaja (lutja) bazë e kunutit?

 Përgjigjja: DUAJA E KUNUTIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Së pari: Kuptimi gjuhësor dhe terminologjik i duasë së kunutit

Kuptimet më kryesore të  fjalës “kunut” janë: (një) lutje, (dy) bindje (modesti/dëgjueshmëri) dhe qetësi; (tre) përulje dhe adhurim, (katër) qëndrim i gjatë në këmbë gjatë namazit dhe (pesë) lutje (dua) kundër armikut; teksa në origjinë me fjalën “kunut” kuptohet dëgjueshmëria dhe mirësia e përkushtimit fetar.

Lexoni më tepër
 

FALJA E VITRIT-FORMA

Numri i fetvasë: 164 FALJA E VITRIT

Kategoria: VITRI-NAMAZI TEK

FALJA E VITRIT

 Pyetje: FALJA E VITRIT

Kam vënë re se namazi i vitrit falet në disa forma, por nuk e di se cila mund të jetë më e sakta. A mund të na tregoni se cila është forma e saktë e namazit të vitrit?

 Përgjigjja: FALJA E VITRIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Namazi i vitrit (tek) është quajtur kësisoj, pasi ai është një namaz që falet me numër tek (një, tre ose më shumë) rekatesh1, mes namazit të jacisë (pasi të jetë falur namazi i obliguar i jacisë dhe dy sunetet sistematike të mbrapme të tij) dhe atij të sabahut (agimit). Shumica e dijetarëve muslimanë (përfshirë medh’hebin maliki, shafi’i, hanbeli, dy kolegët e Ebu Hanifes – Ebu Jusufin dhe Muhamed Ibn El-Hasenin të medh’hebit hanefi – etj.) janë të mendimit se namazi i vitrit është sunet i fortë2, teksa medh’hebi hanefi është i mendimit se falja e tij është vaxhib3.

Lexoni më tepër
 

A FALESHIN TERAVITË NË EPOKËN PROFETIKE

Numri i fetvasë: 152 A FALESHIN TERAVITË NË EPOKËN PROFETIKE

Kategoria: NAMAZI I TERAVIVE DHE I NATËS

A FALESHIN TERAVITË NË EPOKËN PROFETIKE

 Pyetje: A FALESHIN TERAVITË NË EPOKËN PROFETIKE

A janë falur teravitë në kohën e Profetit (Paqja qoftë mbi të!)? Cila është kronologjia (renditja e transmetimeve historike islame) lidhur me ritin e faljes së teravive?

 Përgjigjja: A FALESHIN TERAVITË NË EPOKËN PROFETIKE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lexoni më tepër
 

MË SHUMË REKATE APO KURAN NË TERAVI

Numri i fetvasë: 147 MË SHUMË REKATE APO KURAN NË TERAVI

Kategoria: NAMAZI I TERAVIVE DHE I NATËS

MË SHUMË REKATE APO KURAN NË TERAVI

 Pyetje: MË SHUMË REKATE APO KURAN NË TERAVI

A është më mirë që gjatë teravive të falen më shumë rekate dhe të lexohet pak Kuran (sure të shkurtra), apo të falen më pak rekate dhe të lexohet më shumë Kuran?

 Përgjigjja: MË SHUMË REKATE APO KURAN NË TERAVI

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lexoni më tepër
 

DISPOZITA E FALJES SË TERAVIVE NË SHTËPI

Numri i fetvasë: 146 DISPOZITA E FALJES SË TERAVIVE NË SHTËPI

Kategoria: NAMAZI I TERAVIVE DHE I NATËS

DISPOZITA E FALJES SË TERAVIVE NË SHTËPI

 Pyetje: DISPOZITA E FALJES SË TERAVIVE NË SHTËPI

A është e drejtë që femra muslimane ta falë namazin e teravisë në shtëpi, meqë nuk ka mundësi të shkojë në xhami? Po për burrat, a është më mirë falja e teravive në shtëpi, apo në xhami?

 Përgjigjja: DISPOZITA E FALJES SË TERAVIVE NË SHTËPI

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lexoni më tepër
 

NAMAZI ME XHEMAT-IMAM PAS TERAVIVE

Numri i fetvasë: 144 NAMAZI ME XHEMAT-IMAM PAS TERAVIVE

Kategoria: NAMAZI I TERAVIVE DHE I NATËS

NAMAZI ME XHEMAT-IMAM PAS TERAVIVE

 Pyetje: NAMAZI ME XHEMAT-IMAM PAS TERAVIVE

A është e lejuar që namazi i natës pas teravive të falet me xhemat (imam)? Ju lutem na e sqaroni këtë çështje sepse në xhematin tonë është bërë debat rreth kësaj dhe disa thonë se namazi i natës me xhemat në xhami pas teravive nuk lejohet?

 Përgjigjja: NAMAZI ME XHEMAT-IMAM PAS TERAVIVE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lexoni më tepër