JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

VITRI-NAMAZI TEK

DUAJA E KUNUTIT-KUPTIMI E DISPOZITA

Numri i fetvasë: 167 DUAJA E KUNUTIT

Kategoria: VITRI-NAMAZI TEK

DUAJA E KUNUTIT

 Pyetje: DUAJA E KUNUTIT

Cili është kuptimi i duasë (lutjes) së kunutit që bëhet në namazin e vitrit, cila është dispozita e bërjes së saj dhe cila është duaja (lutja) bazë e kunutit?

 Përgjigjja: DUAJA E KUNUTIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Së pari: Kuptimi gjuhësor dhe terminologjik i duasë së kunutit

Kuptimet më kryesore të  fjalës “kunut” janë: (një) lutje, (dy) bindje (modesti/dëgjueshmëri) dhe qetësi; (tre) përulje dhe adhurim, (katër) qëndrim i gjatë në këmbë gjatë namazit dhe (pesë) lutje (dua) kundër armikut; teksa në origjinë me fjalën “kunut” kuptohet dëgjueshmëria dhe mirësia e përkushtimit fetar.

Lexoni më tepër

DUAJA E KUNUTIT-KUPTIMI E DISPOZITA Read More »

FALJA E VITRIT-FORMA

Numri i fetvasë: 164 FALJA E VITRIT

Kategoria: VITRI-NAMAZI TEK

FALJA E VITRIT

 Pyetje: FALJA E VITRIT

Kam vënë re se namazi i vitrit falet në disa forma, por nuk e di se cila mund të jetë më e sakta. A mund të na tregoni se cila është forma e saktë e namazit të vitrit?

 Përgjigjja: FALJA E VITRIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Namazi i vitrit (tek) është quajtur kësisoj, pasi ai është një namaz që falet me numër tek (një, tre ose më shumë) rekatesh1, mes namazit të jacisë (pasi të jetë falur namazi i obliguar i jacisë dhe dy sunetet sistematike të mbrapme të tij) dhe atij të sabahut (agimit). Shumica e dijetarëve muslimanë (përfshirë medh’hebin maliki, shafi’i, hanbeli, dy kolegët e Ebu Hanifes – Ebu Jusufin dhe Muhamed Ibn El-Hasenin të medh’hebit hanefi – etj.) janë të mendimit se namazi i vitrit është sunet i fortë2, teksa medh’hebi hanefi është i mendimit se falja e tij është vaxhib3.

Lexoni më tepër

FALJA E VITRIT-FORMA Read More »

A FALET NAMAZ NATE PAS SALATI VITRIT

Numri i fetvasë: 143 A FALET NAMAZ NATE PAS SALATI VITRIT

Kategoria: VITRI-NAMAZI TEK

A FALET NAMAZ NATE PAS SALATI VITRIT

 Pyetje: A FALET NAMAZ NATE PAS SALATI VITRIT

Unë e fal rregullisht namazin e vitrit, por e fal zakonish direkt mbas jacisë. Pyetja është: A mundem të fal nafile (namaz nate) më mbrapa (pasi ta kem falur vitrin)? Në Ramazan thuhet që kush do të falë namaz nate të mos e falë vitrin, por kjo gjë a vlen vetëm për në muajin e Ramazanit, apo edhe jashtë tij?

 Përgjigjja: A FALET NAMAZ NATE PAS SALATI VITRIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Së pari: Namazi i natës mbyllet me faljen e vitrit

Lexoni më tepër

A FALET NAMAZ NATE PAS SALATI VITRIT Read More »

↓
Scroll to Top