JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

DISPOZITAT E AGJËRIMIT KAZA

S’I DI DITËT E PASHLYERA NGA RAMAZANI

Numri i fetvasë: 345 S’I DI DITËT E PASHLYERA NGA RAMAZANI

Kategoria: DISPOZITAT E AGJËRIMIT KAZA

S’I DI DITËT E PASHLYERA NGA RAMAZANI

 Pyetje: S’I DI DITËT E PASHLYERA NGA RAMAZANI

Bashkëshortja ime ka ditë të pashlyera nga Ramazani i mëparshëm, por ajo ka harruar se sa ditë agjërim i kanë mbetur fiks; si duhet të veprojë në këtë rast?

 Përgjigjja: S’I DI DITËT E PASHLYERA NGA RAMAZANI

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Personit që e ka prishur agjërimin në disa prej ditëve të Ramazanit për arsye se ka qenë udhëtar, ose i sëmurë, ose (për gratë ka qenë) me të përmuajshmet apo në lehoni, i del për detyrë që t’i agjërojë ato kaza (t’i shlyej më pas deri para hyrjes së Ramazanit të ardhshëm).

Lexoni më tepër

S’I DI DITËT E PASHLYERA NGA RAMAZANI Read More »

DITËT E TESHRIKUT PAS DITËS SË BAJRAMIT

Numri i fetvasë: 267 DITËT E TESHRIKUT PAS DITËS SË BAJRAMIT

Kategoria: DITËT E TESHRIKUT 11-13 DHUL HIXHE

DITËT E TESHRIKUT PAS DITËS SË BAJRAMIT

 Pyetje: DITËT E TESHRIKUT PAS DITËS SË BAJRAMIT

Kam hasur në shumë literatura islame termin Ditët e Teshrikut (EJ-JEEMU ET-TESHRIIǨ). A mund të na flisni rreth këtyre ditëve, se cili është kuptimi, koha dhe vlera e tyre, si dhe cila është dispozita e agjërimit të tyre?

 Përgjigjja: DITËT E TESHRIKUT PAS DITËS SË BAJRAMIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Së pari: Kuptimi, koha dhe vlera e Ditëve të Teshrikut1

Çështja e parë: Domethënia e Ditëve të Teshrikut

Lexoni më tepër

DITËT E TESHRIKUT PAS DITËS SË BAJRAMIT Read More »

PRISHJA E AGJËRIMIT PREJ PUNËS SË RËNDË

Numri i fetvasë: 135 PRISHJA E AGJËRIMIT PREJ PUNËS SË RËNDË

Kategoria: DISPOZITA TË TJERA-PRISHËSIT E AGJËRIMIT

PRISHJA E AGJËRIMIT PREJ PUNËS SË RËNDË

 Pyetje: PRISHJA E AGJËRIMIT PREJ PUNËS SË RËNDË

Punoj në një punë të rëndë dhe desha të di se çfarë tolerimesh (lehtësirash) ka për mua në lidhje me agjërimin e Ramazanit?

 Përgjigjja: PRISHJA E AGJËRIMIT PREJ PUNËS SË RËNDË

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Muslimanit nuk i lejohet që të veprojë asnjë nga prishësit e agjërimit pa justifikim sheriatik (ligjor islam), si: sëmundja, udhëtimi a ngjashëm. Është e mundur dhe e natyrshme që gjatë agjërimit muslimani/a të vuaj dhe mundohet, por në këtë rast detyra jonë si muslimanë të përkushtuar e do që të bëhet sa më shumë durim duke u mbështetur fuqishëm tek Allahu i Madhëruar.

Lexoni më tepër

PRISHJA E AGJËRIMIT PREJ PUNËS SË RËNDË Read More »

AGJËRIMI NË SHABAN E GJYSMËN E DYTË TË TIJ

Numri i fetvasë: 111 AGJËRIMI NË SHABAN E GJYSMËN E DYTË TË TIJ

Kategoria: AGJËRIMI VULLNETAR

 AGJËRIMI NË SHABAN E GJYSMËN E DYTË TË TIJ

 Pyetje: AGJËRIMI NË SHABAN E GJYSMËN E DYTË TË TIJ

Cili është gjykimi (dispozita) për agjërimin në muajin shaban dhe gjysmën e dytë të tij?

 Përgjigjja: AGJËRIMI NË SHABAN E GJYSMËN E DYTË TË TIJ

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Mbi agjërimin e shabanit dhe gjysmën e dytë të tij thuhet:

Së pari: Agjërimi i krejt, shumicës a gjysmës së parë të shabanit

a. agjërimi vullnetar i krejt, shumicës apo në gjysmën e parë të muajit shaban është i pëlqyeshëm;

Lexoni më tepër

AGJËRIMI NË SHABAN E GJYSMËN E DYTË TË TIJ Read More »

KEFARATI SHLYES I AGJËRIMIT TË RAMAZANIT

Numri i fetvasë: 77 KEFARATI SHLYES I AGJËRIMIT TË RAMAZANIT

Kategoria: DISPOZITAT E KEFARATIT-SHLYERJES

KEFARATI SHLYES I AGJËRIMIT TË RAMAZANIT

 Pyetje: KEFARATI SHLYES I AGJËRIMIT TË RAMAZANIT

Kam dëgjuar se kefarati (shlyerja) e agjërimit të Ramazanit ndryshon në varësi të mënyrës së prishjes së tij apo vonimit të kryerjes së agjërimit të mbartur (kaza) pas hyrjes së Ramazanit të ardhshëm. A mund të na sqaroni në lidhje me këtë?

 Përgjigjja: KEFARATI SHLYES I AGJËRIMIT TË RAMAZANIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Llojet e kefarateve (shlyerjeve) në lëmin e sheriatit (ligjit islam) janë të shumta, por në këtë trajtesë do shpjegojmë kefaratin (shlyerjen) e dhunimit të shenjtërisë (pacenueshmërisë) së ditës së Ramazanit (konkretisht prishjen pa arsye të agjërimit të obliguar të ditës së Ramazanit), sipas tre konsideratave në vijim1:

Lexoni më tepër

KEFARATI SHLYES I AGJËRIMIT TË RAMAZANIT Read More »

SI E KOMPENSON I PENDUARI RAMAZANIN

Numri i fetvasë: 76 SI E KOMPENSON I PENDUARI RAMAZANIN

Kategoria: AGJËRIMI KAZA DHE KEFARATI-SHLYERJA

SI E KOMPENSON I PENDUARI RAMAZANIN

 Pyetje: SI E KOMPENSON I PENDUARI RAMAZANIN

Muslimani që e ka lënë pa agjëruar me dashje Ramazanin, a e ka për detyrë që ta kompensojë (kryej kaza) agjërimin e pakryer pasi të pendohet? Nëse po, si vepron?

 Përgjigjja: SI E KOMPENSON I PENDUARI RAMAZANIN

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Muslimani që e ka lënë pa agjëruar me dashje (pa arsye) muajin e Ramazanit dhe më pas është penduar, i takon njërës prej dy situatave në vijim dhe pikërisht në varësi të çdonjërës prej tyre, vijnë edhe mendimet në vijim të dijetarëve lidhur me kryerjen e agjërimit të mbartur nga personi në fjalë:

Lexoni më tepër

SI E KOMPENSON I PENDUARI RAMAZANIN Read More »

AGJËRIMI PËR TË VDEKURIN

Numri i fetvasë: 4 AGJËRIMI PËR TË VDEKURIN

Kategoria: KUSH VDES ME AGJËRIM TË PASHLYER

AGJËRIMI PËR TË VDEKURIN

 Pyetje: AGJËRIMI PËR TË VDEKURIN

Nëse agjëroj disa ditë të Ramazanit me nijetin për të plotësuar agjërimin e një personi që ka vdekur, këto ditë në agjërimin që më përket mua mbeten të paplotësuara. A duhet që unë t’i plotësoj ato kaza (më vonë) pas Ramazanit?

 Përgjigjja: AGJËRIMI PËR TË VDEKURIN

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Muslimani/a e ka obligim që ta agjërojë për vete muajin e Ramazanit, sepse agjërimi i këtij muaji është farz ajn1 (detyrim personal) për të. Nuk lejohet kurrsesi agjërimi i Ramazanit ose disa prej ditëve të tij me nijetin2 për të plotësuar agjërimin e Ramazanit që i ka mbetur pa agjëruar një personi që ka vdekur, por çdo agjërues i Ramazanit duhet të bëjë nijetin që ta agjërojë Ramazanin për veten e tij?

Lexoni më tepër

AGJËRIMI PËR TË VDEKURIN Read More »

PLOTËSIMI-ZËVENDËSIMI I AGJËRIMIT

Numri i fetvasë: 3 PLOTËSIMI-ZËVENDËSIMI I AGJËRIMIT

Kategoria: AGJËRIMI KAZA DHE KEFARATI-SHLYERJA

PLOTËSIMI-ZËVENDËSIMI I AGJËRIMIT

 Pyetje: PLOTËSIMI-ZËVENDËSIMI I AGJËRIMIT

A ka ndonjë gjendje e cila e bën jo të detyrueshëm plotësimin ose zëvendësimin e agjërimit (si për shembull shtatzënia, lehonia, gjidhënia etj.)?

 Përgjigjja: PLOTËSIMI-ZËVENDËSIMI I AGJËRIMIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Personat që për arsye të lejuara e kanë çelur agjërimin e Ramazanit, duhet ta kompensojnë atë kaza1 deri në Ramazanin e ardhshëm2.

Përjashtim këtu bëjnë vetëm personat e sëmurë rëndë me sëmundje të pashërueshme dhe pleqtë e thyer në moshë që e kanë të pamundur përballimin e agjërimit. Në këtë rast për ta nxirret fidje3 (shpagim), që është ushqimi i një të varfri çdo ditë të muajit të Ramazanit, i tillë që nëse ushqimi është i pagatuar, ai duhet të jetë më së paku 750 gr dhe më e mira është që të jetë 1.5 kg oriz apo ngjashëm nga ushqimet e vendit (nëse kjo shoqërohet me mish apo ngjashëm, atëherë është edhe më mirë), ndërsa nëse është i gatuar, ushqimi duhet të jetë një vakt ushqimi i mjaftueshëm për ta ngopur të varfrin.

Lexoni më tepër

PLOTËSIMI-ZËVENDËSIMI I AGJËRIMIT Read More »

↓
Scroll to Top