JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

IMANI-BESIMI NË ALLAHUN

BETIMI I ALLAHUT NË KRIJESAT E TIJ

Numri i fetvasë: 221 BETIMI I ALLAHUT NË KRIJESAT E TIJ

Kategoria: DYSHIME RRETH MONOTEIZMIT

 BETIMI I ALLAHUT NË KRIJESAT E TIJ

 Pyetje: BETIMI I ALLAHUT NË KRIJESAT E TIJ

Dihet fakti se betimi për tjetërgjë/kënd veç Allahut është i ndaluar, por cili është shpjegimi për faktin sesi Allahu betohet në Kuran për shumë gjëra, si betimi i Tij për (me): diellin, hënën, natën, agimin etj.?

 Përgjigjja: BETIMI I ALLAHUT NË KRIJESAT E TIJ

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Arsyeja e ndalimit të betimit për (me) tjetërgjë/kënd veç Allahut qëndron në faktin se betimi nënkupton madhërimin e kujt/çfarë bëhet betimi për të dhe madhërimi në thelb është i veçantë për Allahun e Lartësuar.

Lexoni më tepër

BETIMI I ALLAHUT NË KRIJESAT E TIJ Read More »

PJESËMARRJA NË VOTIME DHE POLITIKË

Numri i fetvasë: 206 PJESËMARRJA NË VOTIME DHE POLITIKË

Kategoria: POLITIKË LIGJORE ISLAME

PJESËMARRJA NË VOTIME DHE POLITIKË

 Pyetje: PJESËMARRJA NË VOTIME DHE POLITIKË

Pyetja ime konsiston në mendimin a gjykimin e dijetarëve muslimanë në lidhje me pjesëmarrjen në votime, por gjithashtu edhe pjesëmarrjen në politikë apo edhe parlament, duke e kandiduar veten për qëllime të mira në lidhje me përmirësimin e interesave të muslimanëve të vendit. Për më tepër, sepse persona të veçantë (prej nxënësve të dijes) e quajnë pjesëmarrjen në votime dhe për më tepër atë në parlament, kufër (mohim) që të nxjerr prej feje, pasi (sipas tyre) në qoftë se futesh në parlament do të gjykosh me ligj pos ligjit të Allahut të Madhëruar, ndërsa disa të tjerë e lejojnë sa në fjalë me kushte. A mund t’na e sqaroni këtë çështje? A mund të na shpjegoni po kështu shkurtimisht qëllimin e thënies së Imam Albanit (Allahu e mëshiroftë!): “Prej politikës është lënia e politikës”?

Lexoni më tepër

PJESËMARRJA NË VOTIME DHE POLITIKË Read More »

REALITETI I FESTËS SË NOVRUZIT

Numri i fetvasë: 174 REALITETI I FESTËS SË NOVRUZIT

Kategoria: DASHURIA DHE URREJTJA E MONOTEISTIT

REALITETI I FESTËS SË NOVRUZIT

 Pyetje: REALITETI I FESTËS SË NOVRUZIT

Dua të di rreth Novruzit, sepse më urojnë njerëzit dhe nga njëra anë nuk dua të dukem e paedukatë e mos t’ua kthej, por nga ana tjetër më vret ndërgjegjia t’i lë ata pa u përpjekur për shpëtimin e tyre nga një gjendje të cilës i kam takuar edhe unë dikur,- Allahu më faltë!- kur si familje kemi pasur një teqe ku shkoja edhe unë, derisa falë të Madhërishmit Allah, arrita të kuptoj gjynahin dhe paditurinë. Tani që informacioni rrjedh shpejt, do doja shumë t’u jap dhe të tjerëve një mundësi, sepse e kam vërtet shqetësim.

Lexoni më tepër

REALITETI I FESTËS SË NOVRUZIT Read More »

SHENJA FAKTUESE TË EKZISTENCËS SË ZOTIT

Numri i fetvasë: 113 SHENJA FAKTUESE TË EKZISTENCËS SË ZOTIT

Kategoria: EKZISTENCA E ALLAHUT

SHENJA FAKTUESE TË EKZISTENCËS SË ZOTIT

 Pyetje: SHENJA FAKTUESE TË EKZISTENCËS SË ZOTIT

Cilat janë argumentet kryesore logjike, mbi të cilat ngrihet besimi i muslimanit në ekzistencën e Zotit?

 Përgjigjja: SHENJA FAKTUESE TË EKZISTENCËS SË ZOTIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

1Besimi i muslimanit në ekzistencën e Krijuesit të përhershëm, bazohet në një sërë argumentesh të fuqishme logjike…

Prej këtyre argumenteve është edhe ai i njohur si:

SHENJA FAKTUESE TË EKZISTENCËS SË ZOTIT

Prova e shenjave nuk bazohet në një çështje të kategorisë përgjithësuese të diturisë, të tipit “njeriu është ndodhi dhe çdo ndodhi ka nevojë të domodoshme për një shkaktues, prandaj edhe për ty o njeri është dashur patjetër një shkaktues”; por për më tepër prova në fjalë e shenjave bazohet në çështje të kategorisë së detajuar të diturisë, të tipit të drejtpërdrejt “vetë njeriu ka nevojë të domosdoshme për Bërësin dhe Shkaktuesin e tij”, që përbën një argument më intuitiv (natyral) dhe më të arrirë për logjikën.

Lexoni më tepër

SHENJA FAKTUESE TË EKZISTENCËS SË ZOTIT Read More »

KOZMOSI FAKTON EKZISTENCËN E ZOTIT

Numri i fetvasë: 112 KOZMOSI FAKTON EKZISTENCËN E ZOTIT

Kategoria: EKZISTENCA E ALLAHUT

KOZMOSI FAKTON EKZISTENCËN E ZOTIT

 Pyetje: KOZMOSI FAKTON EKZISTENCËN E ZOTIT

Cilat janë argumentet kryesore logjike, mbi të cilat ngrihet besimi i muslimanit në ekzistencën e Zotit?

 Përgjigjja: KOZMOSI FAKTON EKZISTENCËN E ZOTIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Besimi në Krijuesin e gjithësisë është intuitiv (natyral dhe lehtësisht i kapshëm). Edhe pse ndodh që njeriun ta mbulojnë errësirat e dyshimeve e pasioneve, një eksperiencë e caktuar e përjetuar ia çjerr atij këtë mbulesë dhe e bën atë ta shikojë realitetin e ekzistencës së Krijues me sytë e mendjes edhe më qartë sesa me sytë e ballit. Një moment i vetëm i kthjellimit të mendjes, mund t’ia shkurtojë njeriut vërtet shumë rrugën e mbërritjes tek realitet i pamohueshëm i ekzistencës së Zotit të gjithësisë…

Lexoni më tepër

KOZMOSI FAKTON EKZISTENCËN E ZOTIT Read More »

THËNIA DUA TA SHOH ZOTIN PASTAJ TA BESOJ

Numri i fetvasë: 109 THËNIA DUA TA SHOH ZOTIN PASTAJ TA BESOJ

Kategoria: DYSHIME RRETH MONOTEIZMIT

THËNIA DUA TA SHOH ZOTIN PASTAJ TA BESOJ

 Pyetje: THËNIA DUA TA SHOH ZOTIN PASTAJ TA BESOJ

Cila është kundërpërgjigjja për ata që vendosin shqisimin (shikimin) direkt, si kusht të besimit të tyre në Zot?

 Përgjigjja: THËNIA DUA TA SHOH ZOTIN PASTAJ TA BESOJ

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Nuk ka dyshim mbi faktin se besimi dhe adhurimi i Zotit të botërave duhet të jetë mbi bazën e argumenteve të prera, prandaj Allahu i Madhëruar thotë në Kuran1:

Dije se nuk ka zot tjetër të vërtetë përveç Allahut!2 dhe thotë: “Dhe që ata, të cilëve u është dhënë dituria, ta kuptojnë (dinë) se ai (Kurani) është e Vërteta nga Zoti yt, ta besojnë atë dhe zemrat e tyre të binden e të qetësohen me të3 etj.; ku vërehet qartësisht sesi besim është konsideruar një rrjedhojë e drejtpërdrejtë e diturisë dhe së këndejmi vjen rrjedhoja tjetër e bindjes dhe qetësimit të zemrës.

Lexoni më tepër

THËNIA DUA TA SHOH ZOTIN PASTAJ TA BESOJ Read More »

LIGJET E UNIVERSIT JANË KRIJESË E ALLAHUT

Numri i fetvasë: 106 LIGJET E UNIVERSIT JANË KRIJESË E ALLAHUT

Kategoria: EKZISTENCA E ALLAHUT

LIGJET E UNIVERSIT JANË KRIJESË E ALLAHUT

 Pyetje: LIGJET E UNIVERSIT JANË KRIJESË E ALLAHUT

Allahu i Madhëruar e krijoi universin dhe vendosi në të ligjet e Tij me të cilat ky univers funksionon. Si ta kuptojmë ndikimin e Allahut në univers, në raport me faktin se ato që veprojnë dhe komandojnë universin janë ligjet e pranishme në të?

 Përgjigjja: LIGJET E UNIVERSIT JANË KRIJESË E ALLAHUT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Nuk ka kundërshtim mes të qenët e diçkaje e krijuar prej Krijuesit dhe të qenët e ardhjes së saj në ekzistencë përmes shkaqeve që Ai ka vendosur, sepse prej ligjeve dhe normave të Allahut të Madhëruar është të krijuarit e Tij me anë të shkaqeve dhe sepse është pikërisht Allahu Ai që i ka krijuar këto shkaqe dhe i ka bërë ato të jenë të tilla (shkaqe). Roli i shkencës është t’i interpretojë ndodhitë përmes shkaqeve përkatëse, të cilat (shkaqe) nga ana e tyre janë pasojë e të tjera shkaqeve veç tyre… dhe dihet se me këto zinxhire shkak-pasojë nuk mund të bëhet kurrsesi një interpretim infinitiv (i pambarim) i ekzistencës së krijesave.

Lexoni më tepër

LIGJET E UNIVERSIT JANË KRIJESË E ALLAHUT Read More »

DEBAT ME DEFORMUESIT E CILËSIVE HYJNORE

Numri i fetvasë: 64 DEBAT ME DEFORMUESIT E CILËSIVE HYJNORE

Kategoria: DEFORMIMI-INTERPRETIMI I ATRIBUTEVE HYJNORE

DEBAT ME DEFORMUESIT E CILËSIVE HYJNORE

 Pyetje: DEBAT ME DEFORMUESIT E CILËSIVE HYJNORE

Cila është kundërpërgjigjja ndaj mohuesve të disa prej emrave dhe cilësive të përsosura hyjnore?

 Përgjigjja: DEBAT ME DEFORMUESIT E CILËSIVE HYJNORE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Debati mes pohuesit të të gjitha cilësive hyjnore të ardhura në Kuran dhe Traditën Profetike (me arsyetimin se pohimi i tyre nuk nxjerr si domosdoshmëri trupëzimin/gjymtyrizimin e Zotit dhe përngjasimin e Tij me krijesën) dhe mohuesit të disa prej këtyre cilësive hyjnore (me arsyetimin se pohimi i tyre nxjerr si domosdoshmëri trupëzimin/gjymtyrizimin e Zotit dhe përngjasim e Tij me krijesën), ka rrjedhën në vijim (për të lexuar materialin e plotë klikoni këtu!):

Lexoni më tepër

DEBAT ME DEFORMUESIT E CILËSIVE HYJNORE Read More »

THËNIA ZOTI ËSHTË TRUP POR JO SI KRIJESAT

Numri i fetvasë: 62 THËNIA ZOTI ËSHTË TRUP POR JO SI KRIJESAT

Kategoria: RREGULLAT PËR ATRIBUIMIN HYJNOR

THËNIA ZOTI ËSHTË TRUP POR JO SI KRIJESAT

 Pyetje: THËNIA ZOTI ËSHTË TRUP POR JO SI KRIJESAT

A ka ndonjë argument që vërteton se Allahu është trup? Zoti më faltë nëse është pyetje e gabuar, por nëse nuk mësohet besimi, ma merr mendja se nuk vlen adhurimi.

 Përgjigjja: THËNIA ZOTI ËSHTË TRUP POR JO SI KRIJESAT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Realiteti qëndron se çdo pyetje që bëhet pa qëllim të keq, nuk përbën problem në thelbin e vet, por sidoqoftë fatlumi që kërkon diturinë islame, sidomos diturinë më të rëndësishme të saj që është njohja e Allahut të Madhëruar përmes emrave dhe cilësive të Tij, duhet të bëjë kujdes që për njohjen në fjalë t’i përmbahet metodës së Ehlus-Sunneh Uel Xhema’ah1 (Ithtarëve të Praktikës Profetike të Unifikuar në të) dhe ta bëjë këtë metodë busullën e tij të jetës, si në besimin e tij (veprat e zemrës) ashtu edhe në veprimin e tij (veprat e gojës dhe gjymtyrëve).

Lexoni më tepër

THËNIA ZOTI ËSHTË TRUP POR JO SI KRIJESAT Read More »

MENDIMI I EBU HANIFES RRETH ISTIUASË

Numri i fetvasë: 61 MENDIMI I EBU HANIFES RRETH ISTIUASË

Kategoria: METODA SELEFISTE E ATRIBUIMIT HYJNOR

MENDIMI I EBU HANIFES RRETH ISTIUASË

 Pyetje: MENDIMI I EBU HANIFES RRETH ISTIUASË

Cili është mendimi i imam Ebu Hanifes lidhur me pohimin se Allahu i Madhëruar është lartë të gjitha krijesave të Tij dhe më në veçanti mbi istiuanë (qëndrimin / ngritjen) e Allahut mbi Arsh.

 Përgjigjja: MENDIMI I EBU HANIFES RRETH ISTIUASË

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Ibn Ebi El-I’z (1331-1390 gregorian), dijetari i shquar i medh’hebit hanefi, thotë: “Ebu Muti’in El-Belkhi e ka pyetur Ebu Hanifen lidhur me personin që thotë: “Nuk e di, a është Zoti im në qiell (lart) apo në tokë (poshtë).” Ai (Ebu Hanifja) tha: “Ai (që e thotë këtë) është femohues, duke qenë se Allahu thotë: ‘I Gjithëmëshirshmi mbi Fron u ngrit (si i takon Madhërisë së Tij).1 dhe Arshi i Tij është sipër shtatë qiejve.” [El-Belkhi thotë:] Unë i thashë (Ebu Hanifes): “Po nëse (personi) thotë: ‘Ai është mbi Arsh,’- por (po ky person) thotë: ‘ama nuk e di, Arshi, a është në qiell apo në tokë.” Ai (Ebu Hanifja) tha: “Ai (që e thotë këtë) është femohues, pasi ka mohur se Ai (Allahu) është në qiell (lart) dhe kush e mohon se Ai është në qiell, është femohues.” Disa të tjerë veç tij (El-Belkhit), kanë shtuar gjithashtu (se Ebu Hanifja ka thënë): “Kjo sepse Allahu është më i Lartësuari, mbi lartësitë; Atij lutja i drejtohet lartazi, jo nga poshtë.” Atij që e mohon këtë (që ka thënë Ebu Hanifja) dhe thotë se i përket medh’hebit të Ebu Hanifes, nuk duhet t’i jepet fare vëmendje, pasi ka pasur edhe sekte të muatezilëve dhe të tjerë veç tyre që kanë thënë se i përkasin atij (medh’hebit të Ebu Hanifes), por që e kanë kundërshtuar atë në shumë prej pikëpamjeve të tij. Po kështu dihet historia e famshme e Ebu Jusufit (nxënësit më të zellshëm të Ebu Hanifes), e transmetuar nga AbduRrahman Ibn Ebi Hatimi etj., sesi ai (Ebu Jusufi) i kërkoi Bishër El-Merijsijut të bënte kthesë (të pendohej), kur (Bishri) mohoi që Allahu i Lartmadhëruar të jetë sipër Arshit.”2

Lexoni më tepër

MENDIMI I EBU HANIFES RRETH ISTIUASË Read More »

↓
Scroll to Top