JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

DYSHIME RRETH MONOTEIZMIT

BETIMI I ALLAHUT NË KRIJESAT E TIJ

Numri i fetvasë: 221 BETIMI I ALLAHUT NË KRIJESAT E TIJ

Kategoria: DYSHIME RRETH MONOTEIZMIT

 BETIMI I ALLAHUT NË KRIJESAT E TIJ

 Pyetje: BETIMI I ALLAHUT NË KRIJESAT E TIJ

Dihet fakti se betimi për tjetërgjë/kënd veç Allahut është i ndaluar, por cili është shpjegimi për faktin sesi Allahu betohet në Kuran për shumë gjëra, si betimi i Tij për (me): diellin, hënën, natën, agimin etj.?

 Përgjigjja: BETIMI I ALLAHUT NË KRIJESAT E TIJ

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Arsyeja e ndalimit të betimit për (me) tjetërgjë/kënd veç Allahut qëndron në faktin se betimi nënkupton madhërimin e kujt/çfarë bëhet betimi për të dhe madhërimi në thelb është i veçantë për Allahun e Lartësuar.

Lexoni më tepër

BETIMI I ALLAHUT NË KRIJESAT E TIJ Read More »

THËNIA DUA TA SHOH ZOTIN PASTAJ TA BESOJ

Numri i fetvasë: 109 THËNIA DUA TA SHOH ZOTIN PASTAJ TA BESOJ

Kategoria: DYSHIME RRETH MONOTEIZMIT

THËNIA DUA TA SHOH ZOTIN PASTAJ TA BESOJ

 Pyetje: THËNIA DUA TA SHOH ZOTIN PASTAJ TA BESOJ

Cila është kundërpërgjigjja për ata që vendosin shqisimin (shikimin) direkt, si kusht të besimit të tyre në Zot?

 Përgjigjja: THËNIA DUA TA SHOH ZOTIN PASTAJ TA BESOJ

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Nuk ka dyshim mbi faktin se besimi dhe adhurimi i Zotit të botërave duhet të jetë mbi bazën e argumenteve të prera, prandaj Allahu i Madhëruar thotë në Kuran1:

Dije se nuk ka zot tjetër të vërtetë përveç Allahut!2 dhe thotë: “Dhe që ata, të cilëve u është dhënë dituria, ta kuptojnë (dinë) se ai (Kurani) është e Vërteta nga Zoti yt, ta besojnë atë dhe zemrat e tyre të binden e të qetësohen me të3 etj.; ku vërehet qartësisht sesi besim është konsideruar një rrjedhojë e drejtpërdrejtë e diturisë dhe së këndejmi vjen rrjedhoja tjetër e bindjes dhe qetësimit të zemrës.

Lexoni më tepër

THËNIA DUA TA SHOH ZOTIN PASTAJ TA BESOJ Read More »

↓
Scroll to Top