JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

EKZISTENCA E ALLAHUT

SHENJA FAKTUESE TË EKZISTENCËS SË ZOTIT

Numri i fetvasë: 113 SHENJA FAKTUESE TË EKZISTENCËS SË ZOTIT

Kategoria: EKZISTENCA E ALLAHUT

SHENJA FAKTUESE TË EKZISTENCËS SË ZOTIT

 Pyetje: SHENJA FAKTUESE TË EKZISTENCËS SË ZOTIT

Cilat janë argumentet kryesore logjike, mbi të cilat ngrihet besimi i muslimanit në ekzistencën e Zotit?

 Përgjigjja: SHENJA FAKTUESE TË EKZISTENCËS SË ZOTIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

1Besimi i muslimanit në ekzistencën e Krijuesit të përhershëm, bazohet në një sërë argumentesh të fuqishme logjike…

Prej këtyre argumenteve është edhe ai i njohur si:

SHENJA FAKTUESE TË EKZISTENCËS SË ZOTIT

Prova e shenjave nuk bazohet në një çështje të kategorisë përgjithësuese të diturisë, të tipit “njeriu është ndodhi dhe çdo ndodhi ka nevojë të domodoshme për një shkaktues, prandaj edhe për ty o njeri është dashur patjetër një shkaktues”; por për më tepër prova në fjalë e shenjave bazohet në çështje të kategorisë së detajuar të diturisë, të tipit të drejtpërdrejt “vetë njeriu ka nevojë të domosdoshme për Bërësin dhe Shkaktuesin e tij”, që përbën një argument më intuitiv (natyral) dhe më të arrirë për logjikën.

Lexoni më tepër

SHENJA FAKTUESE TË EKZISTENCËS SË ZOTIT Read More »

KOZMOSI FAKTON EKZISTENCËN E ZOTIT

Numri i fetvasë: 112 KOZMOSI FAKTON EKZISTENCËN E ZOTIT

Kategoria: EKZISTENCA E ALLAHUT

KOZMOSI FAKTON EKZISTENCËN E ZOTIT

 Pyetje: KOZMOSI FAKTON EKZISTENCËN E ZOTIT

Cilat janë argumentet kryesore logjike, mbi të cilat ngrihet besimi i muslimanit në ekzistencën e Zotit?

 Përgjigjja: KOZMOSI FAKTON EKZISTENCËN E ZOTIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Besimi në Krijuesin e gjithësisë është intuitiv (natyral dhe lehtësisht i kapshëm). Edhe pse ndodh që njeriun ta mbulojnë errësirat e dyshimeve e pasioneve, një eksperiencë e caktuar e përjetuar ia çjerr atij këtë mbulesë dhe e bën atë ta shikojë realitetin e ekzistencës së Krijues me sytë e mendjes edhe më qartë sesa me sytë e ballit. Një moment i vetëm i kthjellimit të mendjes, mund t’ia shkurtojë njeriut vërtet shumë rrugën e mbërritjes tek realitet i pamohueshëm i ekzistencës së Zotit të gjithësisë…

Lexoni më tepër

KOZMOSI FAKTON EKZISTENCËN E ZOTIT Read More »

THËNIA DUA TA SHOH ZOTIN PASTAJ TA BESOJ

Numri i fetvasë: 109 THËNIA DUA TA SHOH ZOTIN PASTAJ TA BESOJ

Kategoria: DYSHIME RRETH MONOTEIZMIT

THËNIA DUA TA SHOH ZOTIN PASTAJ TA BESOJ

 Pyetje: THËNIA DUA TA SHOH ZOTIN PASTAJ TA BESOJ

Cila është kundërpërgjigjja për ata që vendosin shqisimin (shikimin) direkt, si kusht të besimit të tyre në Zot?

 Përgjigjja: THËNIA DUA TA SHOH ZOTIN PASTAJ TA BESOJ

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Nuk ka dyshim mbi faktin se besimi dhe adhurimi i Zotit të botërave duhet të jetë mbi bazën e argumenteve të prera, prandaj Allahu i Madhëruar thotë në Kuran1:

Dije se nuk ka zot tjetër të vërtetë përveç Allahut!2 dhe thotë: “Dhe që ata, të cilëve u është dhënë dituria, ta kuptojnë (dinë) se ai (Kurani) është e Vërteta nga Zoti yt, ta besojnë atë dhe zemrat e tyre të binden e të qetësohen me të3 etj.; ku vërehet qartësisht sesi besim është konsideruar një rrjedhojë e drejtpërdrejtë e diturisë dhe së këndejmi vjen rrjedhoja tjetër e bindjes dhe qetësimit të zemrës.

Lexoni më tepër

THËNIA DUA TA SHOH ZOTIN PASTAJ TA BESOJ Read More »

LIGJET E UNIVERSIT JANË KRIJESË E ALLAHUT

Numri i fetvasë: 106 LIGJET E UNIVERSIT JANË KRIJESË E ALLAHUT

Kategoria: EKZISTENCA E ALLAHUT

LIGJET E UNIVERSIT JANË KRIJESË E ALLAHUT

 Pyetje: LIGJET E UNIVERSIT JANË KRIJESË E ALLAHUT

Allahu i Madhëruar e krijoi universin dhe vendosi në të ligjet e Tij me të cilat ky univers funksionon. Si ta kuptojmë ndikimin e Allahut në univers, në raport me faktin se ato që veprojnë dhe komandojnë universin janë ligjet e pranishme në të?

 Përgjigjja: LIGJET E UNIVERSIT JANË KRIJESË E ALLAHUT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Nuk ka kundërshtim mes të qenët e diçkaje e krijuar prej Krijuesit dhe të qenët e ardhjes së saj në ekzistencë përmes shkaqeve që Ai ka vendosur, sepse prej ligjeve dhe normave të Allahut të Madhëruar është të krijuarit e Tij me anë të shkaqeve dhe sepse është pikërisht Allahu Ai që i ka krijuar këto shkaqe dhe i ka bërë ato të jenë të tilla (shkaqe). Roli i shkencës është t’i interpretojë ndodhitë përmes shkaqeve përkatëse, të cilat (shkaqe) nga ana e tyre janë pasojë e të tjera shkaqeve veç tyre… dhe dihet se me këto zinxhire shkak-pasojë nuk mund të bëhet kurrsesi një interpretim infinitiv (i pambarim) i ekzistencës së krijesave.

Lexoni më tepër

LIGJET E UNIVERSIT JANË KRIJESË E ALLAHUT Read More »

SHPIKËSI I QIEJVE DHE I TOKËS

SHPIKËSI I QIEJVE DHE I TOKËS

SHPIKËSI I QIEJVE DHE I TOKËS

Allahu i Lartësuar në Kuranin fisnik u drejtohet njerëzve duke u thënë:

“Thuaj: “Shikoni ç’ka në qiej dhe në Tokë!” Por shenjat dhe vërejtjet nuk u bëjnë kurrfarë dobie njerëzve që nuk besojnë”1; dhe: “Le të meditojë njeriu se prej çfarë është krijuar!”2

SHPIKËSI I QIEJVE DHE I TOKËS

Kush e krijoi njeriu?

Mohuesit e Zotit pretendojnë se njeriun e krijoi natyra, por sa qëndron ky pretendim absurd i tyre?

Për t’i dhënë përgjigje kësaj, na duhet fillimisht të sqarojmë se çfarë është natyra?

E pra natyra nënkupton dy gjëra: krijesat dhe ligjet natyrore.

Le t’i shpjegojmë në mënyrë të përmbledhur duke filluar nga krijesat:

Lexoni më tepër

SHPIKËSI I QIEJVE DHE I TOKËS Read More »

↓
Scroll to Top