JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

THIRRJA ISLAME DHE MEKANIZMAT

SHUMICA NUK PËRBËN PATJETËR TË VËRTETËN

Numri i fetvasë: 391 SHUMICA NUK PËRBËN PATJETËR TË VËRTETËN

Kategoria: PENGESA NË RRUGËN E THIRRJES ISLAME

SHUMICA NUK PËRBËN PATJETËR TË VËRTETËN

 Pyetje: SHUMICA NUK PËRBËN PATJETËR TË VËRTETËN

Si ka mundësi në një botë me thuajse 8 miliardë banorë vetëm 130 milion njerëz (aty afërsisht) të falin namaz. Sikur islami të ishte feja e Zotit dhe udhëzimin ta bënte Allahu për ne në Islam, a s’do kishte udhëzuar më shumë?! Hadithi (Thënia profetike) thotë, se për të dalluar besimtarin nga jobesimtari shiko nëse fal namaz. Atëherë lind pyetja, a vetëm 130 milion do të futen në xhenet e 7 miliard e 300 milion në xhehenem; s’ka mundësi, kjo s’mund të jetë e vërteta, e sikur të ishte e vërtetë, Zoti do kishte shkruar në kader (caktimin hyjnore) që më shumë njerëz ta falnin namazin.

Lexoni më tepër

SHUMICA NUK PËRBËN PATJETËR TË VËRTETËN Read More »

RRUGA E THEMELIMIT TË NJOHURIVE ISLAME

Numri i fetvasë: 372 RRUGA E THEMELIMIT TË NJOHURIVE ISLAME

Kategoria: THIRRJA ISLAME-METODAT E MJETET

RRUGA E THEMELIMIT TË NJOHURIVE ISLAME

 Pyetje: RRUGA E THEMELIMIT TË NJOHURIVE ISLAME

Cila është mënyra apo rruga e duhur që duhet të ndjek muslimani/a për marrjen e diturisë fetare islame në lidhje me çështjen e adhurimeve islame (në lëmin sheriatik), e cila mundëson ndjekjen e të vërtetës dhe arritjen tek ajo?

 Përgjigjja: RRUGA E THEMELIMIT TË NJOHURIVE ISLAME

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Detyra e muslimanit është që në çështjen e adhurimeve islame (në lëmin sheriatik) të përpiqet të ndjekë të vërtetën dhe të arrijë tek ajo.

Lexoni më tepër

RRUGA E THEMELIMIT TË NJOHURIVE ISLAME Read More »

DISPOZITA E FESTIMIT TË VITIT TË RI HIXHRI

Numri i fetvasë: 371 DISPOZITA E FESTIMIT TË VITIT TË RI HIXHRI

Kategoria: KRITERI-PARALAJMËRIMI PËR BIDATIN

DISPOZITA E FESTIMIT TË VITIT TË RI HIXHRI

 Pyetje: DISPOZITA E FESTIMIT TË VITIT TË RI HIXHRI

A lejohet festimi i Vitit të Ri Hixhri dhe përkujtimi i ngjarjeve historike me të cilat përkon hyrja e këtij viti?

 Përgjigjja: DISPOZITA E FESTIMIT TË VITIT TË RI HIXHRI

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Së pari: Festimi i Vitit të Ri Hixhri1

Për pritjen e vitit të ri hixhri nuk ligjërohet të bëhet festë dhe dispozita e festimit të tij nuk ndryshon nga ajo e festimit të ditëlindjes profetike.

Sahabët (shokët e Profetit) e vendosën në fakt vitin e ri hixhri për arsye që të regjistronin kronikat e akteve / dokumenteve që t’i sistemonin ato. Njeriu nuk është për t’u pasur zili për shkak të jetëgjatësisë së tij apo viteve të shumta që mban mbi supe, pasi sa e sa njerëz prej atyre që kanë jetuar vërtet gjatë, gjatë këtyre viteve të shumta të jetës së tyre vetëm kanë shtuar gjithnjë e më shumë largimin e tyre nga Allahu i Madhëruar. Njeriu më i keq dhe më i mbrapsht është ai që jeton gjatë dhe veprën e ka të mbrapsht (të keqe). Zili nuk kihet njeriu që thjesht jeton gjatë, por ai që vitet e gjata të jetës së tij i shkoi në bindje ndaj Allahut të Lartmadhëruar.

Lexoni më tepër

DISPOZITA E FESTIMIT TË VITIT TË RI HIXHRI Read More »

PËRGËNJESHTRIMI I MAGJISTARËVE

Numri i fetvasë: 187 PËRGËNJESHTRIMI I MAGJISTARËVE

Kategoria: PRETENDIMI I NJOHJES SË TË FSHEHTËS

PËRGËNJESHTRIMI I MAGJISTARËVE

 Pyetje: PËRGËNJESHTRIMI I MAGJISTARËVE

Si t’i bindim disa njerëz të cilët i thonë vetes muslimanë dhe për fat të keq mund të besojnë tek magjistarët dhe fallxhorët?

 Përgjigjja: BESIMI  NË MAGJISTARËT-FALLTARËT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Format për t’i bindur këta njerëz janë të shumta, referuar në tekstet përkatëse islame të ardhura në lidhje me këtë çështje.

Një formë e qëlluar bindjeje e përmendur nga dijetarët, është që personit i cili i thotë vetes musliman, por që për fat të keq mund të besojë tek fallxhorët dhe magjistarët, t’i shtrohet pyetja:

Lexoni më tepër

PËRGËNJESHTRIMI I MAGJISTARËVE Read More »

RREGULLI ISLAM I PYETJES SË SPECIALISTËVE

Numri i fetvasë: 94 RREGULLI ISLAM I PYETJES SË SPECIALISTËVE

Kategoria: THIRRJA ISLAME-METODAT E MJETET

RREGULLI ISLAM I PYETJES SË SPECIALISTËVE

 Pyetje: RREGULLI ISLAM I PYETJES SË SPECIALISTËVE

Disa persona, për çështjet e fesë, pyesin persona që nuk janë të kualifikuar dhe këta të fundit marrin përsipër të përgjigjen pa pasur njohuritë përkatëse. Cili është qëndrimi që duhet të mbajë muslimani për dy rastet në fjalë?

 Përgjigjja: RREGULLI ISLAM I PYETJES SË SPECIALISTËVE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Së pari këshillojmë çdo musliman që parimi i tij në çështjet e fesë por edhe më gjerë të jetë fjala e Allahut të Madhëruar: “Pyesni dijetarët (kompetentët) për atë që nuk e dini1 dhe pasi të jetë pyetur personi që ka dituri të sigurt dhe është i besueshëm, nuk u vihet më veshi fjalëve që qarkullojnë lart e poshtë.

Lexoni më tepër

RREGULLI ISLAM I PYETJES SË SPECIALISTËVE Read More »

PASIMI I SAHABËVE TË RUAN NGA DEVIJIMI

Numri i fetvasë: 63 PASIMI I SAHABËVE TË RUAN NGA DEVIJIMI

Kategoria: POLITIKA LIGJORE ISLAME-HYRJE

PASIMI I SAHABËVE TË RUAN NGA DEVIJIMI

 Pyetje: PASIMI I SAHABËVE TË RUAN NGA DEVIJIMI

Dihet fakti se muslimani duhet ta marrë fenë e tij nga burime të sigurta, por të gjithë sot pretendojnë se ata janë burim i sigurt për marrjen e fesë islame. Atëherë lind pyetja se, si mundet muslimani të arrijë të vërtetojë se cilët persona janë një burim i sigurtë për marrjen e informacionit fetar islam?

 Përgjigjja: PASIMI I SAHABËVE TË RUAN NGA DEVIJIMI

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Dituria islame – sidomos ajo e njohjes së Allahut të Madhëruar përmes emrave dhe cilësive të Tij dhe adhurimit të Tij monoteist, Një të Vetëm dhe të Pashoq – duhet të merret vetëm nga Ehlus-Sunneh Uel Xhema’ah1 (Ithtarët e Praktikës Profetike të Unifikuar në të), ku bëjnë pjesë të gjithë hoxhallarët që i përmbahen pa asnjë devijim mësimeve të Kuranit dhe Traditës Profetike, duke u kapur fort pas udhëzimit teorik dhe praktik profetik dhe duke u unifikuar me grupin e muslimanëve bazuar në jetësimin (zbatimin teorik dhe praktik), që sahabët (shokët e Profetit) dhe dy gjeneratat pasuese muslimane pas tyre u bënë udhëzimeve të Kuranit dhe Traditës Profetike, si dhe bazuar në të gjithë eruditët (dijetarët elitarë) muslimanë që ndjekin teorikisht dhe praktikisht këto tre gjenerata.

Lexoni më tepër

PASIMI I SAHABËVE TË RUAN NGA DEVIJIMI Read More »

PËRZIERJA E MUSLIMANIT ME SHOQËRINË

Numri i fetvasë: 55 PËRZIERJA E MUSLIMANIT ME SHOQËRINË

Kategoria: SUBJEKTI I THIRRJES ISLAME

PËRZIERJA E MUSLIMANIT ME SHOQËRINË

 Pyetje: PËRZIERJA E MUSLIMANIT ME SHOQËRINË

Interesohem mbi kuptimin e shoqërimit me njerëzit në Islam, nën sloganin “mes integrimit dhe vetëmbylljes”. Prej tij unë kuptoj se është i lejuar integrimi në shoqëri, qoftë ajo (shoqëri) e mirë apo e keqe, por me kushtin që të mos ndikohesh nga idetë dhe sjelljet e tyre negative. Ç’mund të thuhet mbi shoqërimin me njerëzit duke zbatuar konstatimet e mësipërme?

 Përgjigjja: PËRZIERJA E MUSLIMANIT ME SHOQËRINË

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lexoni më tepër

PËRZIERJA E MUSLIMANIT ME SHOQËRINË Read More »

RREGULLA PËR THIRRJEN NË ISLAM

Numri i fetvasë: 54 RREGULLA PËR THIRRJEN NË ISLAM

Kategoria: THIRRËSI-KUSHTET E CILËSITË

RREGULLA PËR THIRRJEN NË ISLAM

 Pyetje: RREGULLA PËR THIRRJEN NË ISLAM

Cilat janë disa nga rregullat më të rëndësishme që këshillohen të ndiqen për  t’ia prezantuar Islamin një personi?

 Përgjigjja: RREGULLA PËR THIRRJEN NË ISLAM

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në Librin e Allahut (në Kuranin famëlartë) dhe Jetëshkrimin e Profetit (Paqja qoftë mbi të!) ka material të bollshëm që shërben si një manual shumë i vyer për detyrën madhështore të ftesës së njerëzve në Rrugën e Allahut (në Islam).

Lexoni më tepër

RREGULLA PËR THIRRJEN NË ISLAM Read More »

RËNDËSIA E BURIMIT INFORMATIV NË ISLAM

Numri i fetvasë: 42 RËNDËSIA E BURIMIT INFORMATIV NË ISLAM

Kategoria: THIRRJA ISLAME-METODAT E MJETET

RËNDËSIA E BURIMIT INFORMATIV NË ISLAM

 Pyetje: RËNDËSIA E BURIMIT INFORMATIV NË ISLAM

A mund t’u besojmë informacioneve apo përgjigjeve të pyetjeve të ndryshme që jepen në internet?

 Përgjigjja: RËNDËSIA E BURIMIT INFORMATIV NË ISLAM

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në fakt çdo informacion që hedh dritë rreth çështjeve të fesë sonë të ndritur islame duhet të burojë nga një burim informativ i besueshëm dhe kjo vlen edhe për internetin, sikurse edhe për librin dhe për çdo burim tjetër informativ.

Lexoni më tepër

RËNDËSIA E BURIMIT INFORMATIV NË ISLAM Read More »

THEMELIMI I NJOHURIVE RRETH ISLAMIT

Numri i fetvasë: 40 THEMELIMI I NJOHURIVE RRETH ISLAMIT

Kategoria: THIRRJA ISLAME-METODAT E MJETET

THEMELIMI I NJOHURIVE RRETH ISLAMIT

 Pyetje: THEMELIMI I NJOHURIVE RRETH ISLAMIT

Jam musliman por nuk di shumë për fenë islame; si t’i marr njohuritë për të?

 Përgjigjja: THEMELIMI I NJOHURIVE RRETH ISLAMIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Fjala e parë që zbriti Allahu i Madhëruar në Kuran, jo pa qëllim ishte: “Lexo me emrin e Zotit tënd, i Cili krijoi (gjithçka)!”1

Do t’ju sugjeroja që si fillim të kontaktonit me një prej imamllarëve të denjë të zonës suaj dhe të huazonit prej bibliotekës së xhamisë apo gjetkë libra themeltarë që trajtojnë besimin islam, të cilët janë të shumtë.

Lexoni më tepër

THEMELIMI I NJOHURIVE RRETH ISLAMIT Read More »

↓
Scroll to Top