JETA E VËRTETË

SHUMICA NUK PËRBËN PATJETËR TË VËRTETËN

Numri i fetvasë: 391 SHUMICA NUK PËRBËN PATJETËR TË VËRTETËN

Kategoria: PENGESA NË RRUGËN E THIRRJES ISLAME

758 shfletues/klikues SHUMICA NUK PËRBËN PATJETËR TË VËRTETËN


 Pyetje: SHUMICA NUK PËRBËN PATJETËR TË VËRTETËN


Si ka mundësi në një botë me thuajse 8 miliardë banorë vetëm 130 milion njerëz (aty afërsisht) të falin namaz. Sikur islami të ishte feja e Zotit dhe udhëzimin ta bënte Allahu për ne në Islam, a s’do kishte udhëzuar më shumë?! Hadithi (Thënia profetike) thotë, se për të dalluar besimtarin nga jobesimtari shiko nëse fal namaz. Atëherë lind pyetja, a vetëm 130 milion do të futen në xhenet e 7 miliard e 300 milion në xhehenem; s’ka mundësi, kjo s’mund të jetë e vërteta, e sikur të ishte e vërtetë, Zoti do kishte shkruar në kader (caktimin hyjnore) që më shumë njerëz ta falnin namazin.


 Përgjigjja: SHUMICA NUK PËRBËN PATJETËR TË VËRTETËN


Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në lidhje me parashtrimin e mësipërm thuhet sa vijon:

Së pari: Argumentimi islam i faktit se shumica nuk është domosdoshmërisht treguese e së vërtetës1

Së dyti: E vërteta kategorike ka burim hyjnor2

Së treti: Statistika globale rreth muslimanëve3

Statistika shkencore nga paltforma me famë botërore mbi numrin e popullatës muslimane globale në përgjithësi dhe atyre që falen përditë në veçanti…

Allahu e di më mirë. SHUMICA NUK PËRBËN PATJETËR TË VËRTETËN

Ju ftojmë ta shpërndani këtë postim, që të përhapet dobia e tij dhe së bashku të marrim shpërblimin e publikuesit të fjalës së mirë.

_____ SHUMICA NUK PËRBËN PATJETËR TË VËRTETËN

SHUMICA NUK PËRBËN PATJETËR TË VËRTETËN

Poshtëshënim:

  1. Shih: islamqa, kalemtayeb, alukah dhe alukah.
  2. Shih: almunajjid.
  3. Shih: almoslim, iicss, muslimpopulation, pewforum dhe pewforum.
Shpërndajeni Fjalën e Mirë:
↓
Scroll to Top