PENGESA NË RRUGËN E THIRRJES ISLAME

SHUMICA NUK PËRBËN PATJETËR TË VËRTETËN

Numri i fetvasë: 391 SHUMICA NUK PËRBËN PATJETËR TË VËRTETËN

Kategoria: PENGESA NË RRUGËN E THIRRJES ISLAME

SHUMICA NUK PËRBËN PATJETËR TË VËRTETËN

 Pyetje: SHUMICA NUK PËRBËN PATJETËR TË VËRTETËN

Si ka mundësi në një botë me thuajse 8 miliardë banorë vetëm 130 milion njerëz (aty afërsisht) të falin namaz. Sikur islami të ishte feja e Zotit dhe udhëzimin ta bënte Allahu për ne në Islam, a s’do kishte udhëzuar më shumë?! Hadithi (Thënia profetike) thotë, se për të dalluar besimtarin nga jobesimtari shiko nëse fal namaz. Atëherë lind pyetja, a vetëm 130 milion do të futen në xhenet e 7 miliard e 300 milion në xhehenem; s’ka mundësi, kjo s’mund të jetë e vërteta, e sikur të ishte e vërtetë, Zoti do kishte shkruar në kader (caktimin hyjnore) që më shumë njerëz ta falnin namazin.

Lexoni më tepër