JETA E VËRTETË

NAMAZI I NJERËZVE TË JUSTIFIKUAR

SHKAQET E BASHKIMIT TË NAMAZEVE FARZ

Numri i fetvasë: 238 SHKAQET E BASHKIMIT TË NAMAZEVE FARZ

Kategoria: BASHKIMI I NAMAZEVE

 SHKAQET E BASHKIMIT TË NAMAZEVE FARZ

 Pyetje: SHKAQET E BASHKIMIT TË NAMAZEVE FARZ

Cilat janë shkaqet apo rrethanat në të cilat lejohet bashkimi mes dy namazeve ditore farz (të detyrueshme)?

Përgjigjja: SHKAQET E BASHKIMIT TË NAMAZEVE FARZ

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Mendimi parësor është se bashkimi i namazeve ditore të detyrueshme konsiderohet tolerancë e sheriatit (ligjit islam), por më e mira është që çdo namaz të falet në kohën e vet; ndërkaq dijetarë të tjerë janë të mendimit se bashkimi në fjalë është sunet i fortë (traditë profetike sistematike e shpërblyeshme që lipset të kryhet në vazhdimësi).1

Lexoni më tepër

NJOHURI KYÇE MBI BASHKIMIN E NAMAZEVE

Numri i fetvasë: 237 NJOHURI KYÇE MBI BASHKIMIN E NAMAZEVE

Kategoria: BASHKIMI I NAMAZEVE

 NJOHURI KYÇE MBI BASHKIMIN E NAMAZEVE

 Pyetje: NJOHURI KYÇE MBI BASHKIMIN E NAMAZEVE

Kur je udhëtar a është obligim bashkimi i namazeve dhe cilat janë format e bashkimit mes dy namazeve?

Përgjigjja: NJOHURI KYÇE MBI BASHKIMIN E NAMAZEVE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Bashkimi i namazeve farz (të detyrueshme) ditore dhe shkurtimi i tyre janë dy çështje të ndryshme nga njërat-tjetra.

Kurse më tej lidhur me pyetjen thuhet1 sa vijon:

Së pari: Përkufizimi i bashkimit mes namazeve farz

Me bashkim të namazeve farz synohet që namazfalësi, në prani të shkaqeve (justifikimeve) ligjore islame përkatëse (si udhëtimi etj.), të bashkojë namazin e drekës me atë të ikindisë dhe namazin e akshamit me atë të jacisë.

Lexoni më tepër

NJOHURI KYÇE MBI SHKURTIMIN E NAMAZIT

Numri i fetvasë: 236 NJOHURI KYÇE MBI SHKURTIMIN E NAMAZIT

Kategoria: NAMAZI I UDHËTARIT

 NJOHURI KYÇE MBI SHKURTIMIN E NAMAZIT

 Pyetje: NJOHURI KYÇE MBI SHKURTIMIN E NAMAZIT

Kur je udhëtar a është obligim shkurtimi i namazeve kur falesh vetëm? Po kur falesh pas një imami që nuk është udhëtar?

Përgjigjja: NJOHURI KYÇE MBI SHKURTIMIN E NAMAZIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Më konkretisht, në lidhje me shkurtimin e namazeve farz (të detyrueshme) ditore1, dijetarët muslimanë ndajnë njëzëri (konsensualisht) mendimin se për udhëtarin është e ligjëruar që ai t’i shkurtojë ato.

Kurse më tej, mbi shkurtimin e namazeve farz (të detyrueshme) thuhet2 sa vijon:

Lexoni më tepër

SI FALET KUSH NUK QËNDRON DOT NË KËMBË

Numri i fetvasë: 197 SI FALET KUSH NUK QËNDRON DOT NË KËMBË

Kategoria: NAMAZI I NJERËZVE TË JUSTIFIKUAR

 SI FALET KUSH NUK QËNDRON DOT NË KËMBË

 Pyetje: SI FALET KUSH NUK QËNDRON DOT NË KËMBË

Mjeku më ka sqaruar se për shkak të një operacioni që më është bërë, më duhet të qëndrojë vetëm shtrirë ose të ecë, por nuk më lejohet të qëndrojë ulur, për një muaj rresht. A ka mundësi që gjatë kësaj kohe të falem duke i shtrirë këmbët?

 Përgjigjja: SI FALET KUSH NUK QËNDRON DOT NË KËMBË

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Rregulli i përgjithshëm është që muslimani/a t’i frikësohet Allahut të Madhëruar aq sa mundet, prandaj kur një musliman është i paaftë për të vepruar një nga shtyllat dhe vaxhibetet (obligimet) e namazit, ose kur ka frikë se veprimi i këtyre të fundit mund t’i shkaktoj dëm, ato bien prej tij (nuk i ka më detyrim), pasi Allahu nuk e ngarkon personin përtej mundësive të tij.

Lexoni më tepër

KUJT I OBLIGOHET NAMAZI I XHUMASË

Numri i fetvasë: 178 KUJT I OBLIGOHET NAMAZI I XHUMASË

Kategoria: DISPOZITA E NAMAZIT TË XHUMASË

KUJT I OBLIGOHET NAMAZI I XHUMASË

 Pyetje: KUJT I OBLIGOHET NAMAZI I XHUMASË

A mund të na sqaroni se cilat janë karakteristikat që duhet të gjenden tek një person, që ai të konsiderohet prej mesit të personave të cilëve u është bërë obligim falja e namazit të xhumasë? Thënë ndryshe: Për kë është oblgimi namazi i xhumasë?

 Përgjigjja: KUJT I OBLIGOHET NAMAZI I XHUMASË

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Namazi i xhumasë është obligim individual për çdo person që ka karakteristikat apo përshkrimet në vijim:

Lexoni më tepër

DISTANCA PËR KONSIDERIMIN UDHËTAR

Numri i fetvasë: 7 DISTANCA PËR KONSIDERIMIN UDHËTAR

Kategoria: NAMAZI I UDHËTARIT

DISTANCA PËR KONSIDERIMIN UDHËTAR

 Pyetje: DISTANCA PËR KONSIDERIMIN UDHËTAR

Çfarë distance duhet të përshkosh larg shtëpisë që ta kryesh namazin si udhëtar?

 Përgjigjja: DISTANCA PËR KONSIDERIMIN UDHËTAR

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Çështja e distancës që duhet përshkuar larg shtëpisë për t’u konsideruar udhëtar, është një çështje jo e prerë për të cilën dijetarët kanë dhënë një sërë mendimesh, ku dy më kryesorët janë:

Mendimi i parë: Pjesa dërrmuese e dijetarëve janë të mendimit se distanca e rrugëtimit (udhëtimit) duhet të jetë rreth 80 km e sipër, ku llogaritet vetëm vajtja pa ardhjen. Shumë dijetarë janë të mendimit se distanca në fjalë nuk është se përcaktohet në mënyrë të hollësishme, por ajo i përket kapitullit të përllogaritjeve të përafërta. Ky është edhe mendimi më i rezervuar dhe më parësor.

Lexoni më tepër
↓
Scroll to Top