JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

PRISHËSIT E AGJËRIMIT

DISPOZITA E VAKSINIMIT-AGJËRUESHËM

Numri i fetvasë: 387 DISPOZITA E VAKSINIMIT-AGJËRUESHËM

Kategoria: PIKATORET-INJEKSIONET-POMPAT

 DISPOZITA E VAKSINIMIT-AGJËRUESHËM

 Pyetje: DISPOZITA E VAKSINIMIT-AGJËRUESHËM

Cila është dispozita e vaksinimit në përgjithësi dhe ajo e bërjes së vaksinës kundër koronas në veçanti, dhe nëse lejohet a është në rregull që kjo e fundit të bëhet agjërueshëm?

 Përgjigjja: DISPOZITA E VAKSINIMIT-AGJËRUESHËM

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në lidhje me pyetjen e parashtruar thuhet sa vijon:

Së pari: Dispozita e përgjithshme e vaksinimit

Parimisht vaksinimi lejohet dhe mund të jetë edhe i pëlqyeshëm. Në fakt nuk ka asgjë të keqe të vaksinohemi kundër një sëmundje që kemi frikë se mund të përhapet, pasi në realitet nuk ka ndryshim midis vaksinimit nga frika e një sëmundjeje të pritshme dhe trajtimit kurativ të një sëmundje që na bie; gjë që bazohet në tekstet autentike profetike ku ka ardhur lejueshmëria e shmangies së gjërave të urryera para se të na bien, ku hyn edhe vaksinimi dhe masat e tjera preventive veç tij. Madje në disa raste nevojitet që vaksinimi të bëhet i detyrueshëm, si rasti kur atë e obligon qeverisësi për një interes të paraparë prej anëve kompetente shtetërore ose sepse mendimi më i fuqishëm i kompetentëve për vende, situata apo persona të caktuar, është se në rastin e mosbërjes së vaksinës së caktuar, të pavaksinuarit rrezikojnë humbjen e jetës.

Lexoni më tepër

DISPOZITA E VAKSINIMIT-AGJËRUESHËM Read More »

KAPËRDIRJA E UJIT AGJËRUESHËM PA DASHJE

Numri i fetvasë: 354 KAPËRDIRJA E UJIT AGJËRUESHËM PA DASHJE

Kategoria: ÇFARË NUK E PRISH AGJËRIMIN

 KAPËRDIRJA E UJIT AGJËRUESHËM PA DASHJE

 Pyetje: KAPËRDIRJA E UJIT AGJËRUESHËM PA DASHJE

A e prish agjërimin pirja apo kapërdirja e ujit pa dashje nga agjëruesi p.sh. gjatë gargarës apo ujëthithjes me hundë kur merret abdes, ose kur lahet trupi, dhëmbët apo ngjashëm?

 Përgjigjja: KAPËRDIRJA E UJIT AGJËRUESHËM PA DASHJE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Gargara (shpërlarja e gojës) që bëhet për arsye të abdesit ose jo, nuk ndikon në vlefshmërinë e agjërimit, përderisa uji nuk hyn në gurmaz apo bark.

Lexoni më tepër

KAPËRDIRJA E UJIT AGJËRUESHËM PA DASHJE Read More »

GARGARA-UJËTHITHJA HUNDORE AGJËRUESHËM

Numri i fetvasë: 353 GARGARA-UJËTHITHJA HUNDORE AGJËRUESHËM

Kategoria: DISPOZITAT E ABDESIT

GARGARA-UJËTHITHJA HUNDORE AGJËRUESHËM

 Pyetje: GARGARA-UJËTHITHJA HUNDORE AGJËRUESHËM

Cila është dispozita e gargaras (madmadas / shpërlarjes së gojës) dhe ujëthithjes me hundë (istinshakut / thithje-shfryrjes së ujit me hundë) gjatë agjërimit?

 Përgjigjja: GARGARA-UJËTHITHJA HUNDORE AGJËRUESHËM

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Agjëruesi i nënshtrohet dispozitave të abdesit1 dhe guslit2 dhe mënjanon gargarën me tepri3 (gurgullimin e ujit në tërësinë ose shumicën e gojës deri në skajet e grykës) dhe ujëthithjen hundore me tepri4 (thithjen e ujit në tërësinë ose shumicën e hundës deri në skajin e brendisë së hundës)5.

Lexoni më tepër

GARGARA-UJËTHITHJA HUNDORE AGJËRUESHËM Read More »

NGRËNIA PAK PAS AGIMIT DHE AGJËRIMI

Numri i fetvasë: 251 NGRËNIA PAK PAS AGIMIT DHE AGJËRIMI

Kategoria: PRISHËSIT E AGJËRIMIT

NGRËNIA PAK PAS AGIMIT DHE AGJËRIMI

 Pyetje: NGRËNIA PAK PAS AGIMIT DHE AGJËRIMI

Sot në syfyr po flisnim me një motër muslimane. Unë e kisha mbyllur syfyrin, ndërsa ata akoma po hanin. Kur unë i thashë se ka kaluar orari, ajo më tha jo, sepse është hadithi i Profetit (Paqja qoftë mbi të!) që mund ta shtysh edhe 5 minuta. Nuk diskutova me të por thashë të pyes hoxhallarët për këtë çështje.

Përgjigjja: NGRËNIA PAK PAS AGIMIT DHE AGJËRIMI

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Së pari: Imsaku (largimi nga prishësit e agjërimit) kur personi është siguruar për hyrjen e agimit të vërtetë

Lexoni më tepër

NGRËNIA PAK PAS AGIMIT DHE AGJËRIMI Read More »

PRISHJA E AGJËRIMIT PREJ PUNËS SË RËNDË

Numri i fetvasë: 135 PRISHJA E AGJËRIMIT PREJ PUNËS SË RËNDË

Kategoria: DISPOZITA TË TJERA-PRISHËSIT E AGJËRIMIT

PRISHJA E AGJËRIMIT PREJ PUNËS SË RËNDË

 Pyetje: PRISHJA E AGJËRIMIT PREJ PUNËS SË RËNDË

Punoj në një punë të rëndë dhe desha të di se çfarë tolerimesh (lehtësirash) ka për mua në lidhje me agjërimin e Ramazanit?

 Përgjigjja: PRISHJA E AGJËRIMIT PREJ PUNËS SË RËNDË

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Muslimanit nuk i lejohet që të veprojë asnjë nga prishësit e agjërimit pa justifikim sheriatik (ligjor islam), si: sëmundja, udhëtimi a ngjashëm. Është e mundur dhe e natyrshme që gjatë agjërimit muslimani/a të vuaj dhe mundohet, por në këtë rast detyra jonë si muslimanë të përkushtuar e do që të bëhet sa më shumë durim duke u mbështetur fuqishëm tek Allahu i Madhëruar.

Lexoni më tepër

PRISHJA E AGJËRIMIT PREJ PUNËS SË RËNDË Read More »

MISVAKU-LARJA E DHËMBËVE AGJËRUESHËM

Numri i fetvasë: 92 MISVAKU-LARJA E DHËMBËVE AGJËRUESHËM

Kategoria: ÇFARË NUK E PRISH AGJËRIMIN

MISVAKU-LARJA E DHËMBËVE AGJËRUESHËM

 Pyetje: MISVAKU-LARJA E DHËMBËVE AGJËRUESHËM

A e prish agjërimin përdorimi i misvakut me qëllim që të mënjanohet tharja e gojës ose se të pëlqen lëngu i tij? Cila është dispozita e përdorimit të furçës dhe pastës së dhëmbëve gjatë agjërimit?

 Përgjigjja: MISVAKU-LARJA E DHËMBËVE AGJËRUESHËM

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Të gjithë juristët muslimanë janë të mendimit se përdorimi i misvakut jashtë agjërimit është i pëlqyeshëm. Kurse në lidhje me lejimin e përdorimit të misvakut nga ana e agjëruesit, ata kanë mendime të ndryshme, ku shumica e tyre (përfshirë medh’hebin hanefi) e kanë lejuar një gjë të tillë.1

Lexoni më tepër

MISVAKU-LARJA E DHËMBËVE AGJËRUESHËM Read More »

SHTYLLAT E AGJËRIMIT TË RAMAZANIT

Numri i fetvasë: 79 SHTYLLAT E AGJËRIMIT TË RAMAZANIT

Kategoria:  SAKTËSIA E AGJËRIMIT-KUSHTET

 SHTYLLAT E AGJËRIMIT TË RAMAZANIT

 Pyetje: SHTYLLAT E AGJËRIMIT TË RAMAZANIT

Cilat janë rregullat bazë (më kryesore) që duhet të dijë muslimani në lidhje me agjërimin e Ramazanit?

 Përgjigjja: SHTYLLAT E AGJËRIMIT TË RAMAZANIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Rregullat kryesore në lidhje me agjërimin e Ramazanit, përmblidhen në dy shtyllat në vijim të agjërimit1:

Shtylla e parë: Nijeti (Qëllimi):

Nijeti (qëllim i agjërimit) të Ramazanit bëhet që natën e parë të Ramazanit për të gjithë muajin, por më mirë është që nijeti të bëhet për agjërimin e çdo dite të Ramazanit më vete. Që nijeti të jetë i saktë, mjafton që personi ta ketë në mend se të nesërmen do agjërojë Ramazanin. Nijeti duhet të përsëritet sa herë që ndërpritet agjërimi.

Lexoni më tepër

SHTYLLAT E AGJËRIMIT TË RAMAZANIT Read More »

↓
Scroll to Top