JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

SAKTËSIA E AGJËRIMIT-KUSHTET

GARGARA-UJËTHITHJA HUNDORE AGJËRUESHËM

Numri i fetvasë: 353 GARGARA-UJËTHITHJA HUNDORE AGJËRUESHËM

Kategoria: DISPOZITAT E ABDESIT

GARGARA-UJËTHITHJA HUNDORE AGJËRUESHËM

 Pyetje: GARGARA-UJËTHITHJA HUNDORE AGJËRUESHËM

Cila është dispozita e gargaras (madmadas / shpërlarjes së gojës) dhe ujëthithjes me hundë (istinshakut / thithje-shfryrjes së ujit me hundë) gjatë agjërimit?

 Përgjigjja: GARGARA-UJËTHITHJA HUNDORE AGJËRUESHËM

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Agjëruesi i nënshtrohet dispozitave të abdesit1 dhe guslit2 dhe mënjanon gargarën me tepri3 (gurgullimin e ujit në tërësinë ose shumicën e gojës deri në skajet e grykës) dhe ujëthithjen hundore me tepri4 (thithjen e ujit në tërësinë ose shumicën e hundës deri në skajin e brendisë së hundës)5.

Lexoni më tepër

GARGARA-UJËTHITHJA HUNDORE AGJËRUESHËM Read More »

PRISHJA E AGJËRIMIT PREJ PUNËS SË RËNDË

Numri i fetvasë: 135 PRISHJA E AGJËRIMIT PREJ PUNËS SË RËNDË

Kategoria: DISPOZITA TË TJERA-PRISHËSIT E AGJËRIMIT

PRISHJA E AGJËRIMIT PREJ PUNËS SË RËNDË

 Pyetje: PRISHJA E AGJËRIMIT PREJ PUNËS SË RËNDË

Punoj në një punë të rëndë dhe desha të di se çfarë tolerimesh (lehtësirash) ka për mua në lidhje me agjërimin e Ramazanit?

 Përgjigjja: PRISHJA E AGJËRIMIT PREJ PUNËS SË RËNDË

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Muslimanit nuk i lejohet që të veprojë asnjë nga prishësit e agjërimit pa justifikim sheriatik (ligjor islam), si: sëmundja, udhëtimi a ngjashëm. Është e mundur dhe e natyrshme që gjatë agjërimit muslimani/a të vuaj dhe mundohet, por në këtë rast detyra jonë si muslimanë të përkushtuar e do që të bëhet sa më shumë durim duke u mbështetur fuqishëm tek Allahu i Madhëruar.

Lexoni më tepër

PRISHJA E AGJËRIMIT PREJ PUNËS SË RËNDË Read More »

BËRJA IMSAK SIPAS EZANIT TË SABAHUT

Numri i fetvasë: 134 BËRJA IMSAK SIPAS EZANIT TË SABAHUT

Kategoria: SAKTËSIA E AGJËRIMIT-KUSHTET

BËRJA IMSAK SIPAS EZANIT TË SABAHUT

 Pyetje: BËRJA IMSAK SIPAS EZANIT TË SABAHUT

Çfarë qëndrimi duhet të mbajmë lidhur me bërjen e imsakut sipas ezanit të sabahut (hyrjes së agimit), kur dihet se kohët e bërjes së ezanit janë të ndryshme nga njëra xhami në tjetrën?

 Përgjigjja: BËRJA IMSAK SIPAS EZANIT TË SABAHUT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Profeti (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Nëse dikush nga ju dëgjon ezanin dhe ka në dorë enën (e ushqimit), të mos e heqë atë derisa të hajë atë që do të hajë prej saj1.

Lexoni më tepër

BËRJA IMSAK SIPAS EZANIT TË SABAHUT Read More »

BËRJA E IMSAKUT SIPAS KALENDARËVE

Numri i fetvasë: 121 BËRJA E IMSAKUT SIPAS KALENDARËVE

Kategoria: ETIKA E AGJËRIMIT

BËRJA E IMSAKUT SIPAS KALENDARËVE

 Pyetje: BËRJA E IMSAKUT SIPAS KALENDARËVE

Çfarë qëndrimi duhet të mbajmë lidhur me përdorimin e kalendarëve (imsakijeve) të ndryshme që qarkullojnë në Ramazan?

 Përgjigjja: BËRJA E IMSAKUT SIPAS KALENDARËVE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Së pari: Kriteri/Parimi është hyrja e kohës së agimit të vërtetë dhe jo hyrja e kohës së imsakijes.

Së dyti: Në varësi të të dhënave të kalendarëve, ajo që thuhet lidhur me bazimin në kalendar është si vijon1:

a. Si rregull i përgjithshëm, nëse muslimani nuk ka mundësi ta dallojë vetë hyrjen e kohës përmes shenjave sheriatike, ai duhet të bazohet tek kalendari korrekt (i saktë), korrektësia e të cilit duhet të plotësojë dy kushtet në vijim: (së pari) të dhënat kalendarike të mos jenë në kundërshtim me shenjat sheriatike (ligjore islame) dhe (së dyti) të jetë vërtetuar saktësia e këtyre të dhënave nga dijetarët muslimanë të besueshëm të vendit përkatës.

Lexoni më tepër

BËRJA E IMSAKUT SIPAS KALENDARËVE Read More »

A NDIQET IMSAKIJA APO HYRJA E AGIMIT

Numri i fetvasë: 120 A NDIQET IMSAKIJA APO HYRJA E AGIMIT

Kategoria: ETIKA E AGJËRIMIT

A NDIQET IMSAKIJA APO HYRJA E AGIMIT

 Pyetje: A NDIQET IMSAKIJA APO HYRJA E AGIMIT

A na lejohet të hamë dhe pimë deri në kohën e ezanit të sabahut (agimit të vërtetë), apo është e detyrueshme që të bëjmë imsak (ndalohemi nga prishësit e agjërimit) në kohën e imsakut, e cila në disa kalendarë të Ramazanit është e caktuar 15-20 minuta përpara ezanit të sabahut?

 Përgjigjja: A NDIQET IMSAKIJA APO HYRJA E AGIMIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Çështja e parë: Kriteri/Parimi i imsakut është hyrja e agimit të vërtetë

Lexoni më tepër

A NDIQET IMSAKIJA APO HYRJA E AGIMIT Read More »

DALLIMI I AGIMIT TË VËRTETË ME SY TË LIRË

Numri i fetvasë: 119 DALLIMI I AGIMIT TË VËRTETË ME SY TË LIRË

Kategoria: HYRJA E KOHËS SË NAMAZIT

DALLIMI I AGIMIT TË VËRTETË ME SY TË LIRË

 Pyetje: DALLIMI I AGIMIT TË VËRTETË ME SY TË LIRË

Cilat janë shenjat ligjore përmes të cilave personi mund ta dallojë vetë agimin e vërtetë me sy të lirë?

 Përgjigjja: DALLIMI I AGIMIT TË VËRTETË ME SY TË LIRË

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Një fakt që duhet theksuar është ai se shanset për ta hetuar saktë agimin e vërtetë (mbi kreshtat e maleve), ose atë të rremë (në qiell), janë të mundura vetëm në kushte natyrale, pra në mosprani të dritave (ndriçimeve elektrike) artificiale, të cilat influencojnë negativisht në hetimin e saktë të agimit.

Lexoni më tepër

DALLIMI I AGIMIT TË VËRTETË ME SY TË LIRË Read More »

SYFYRI ME DYSHIMIN SE NDOSHTA KA AGUAR

Numri i fetvasë: 118 SYFYRI ME DYSHIMIN SE NDOSHTA KA AGUAR

Kategoria: ETIKA E AGJËRIMIT

SYFYRI ME DYSHIMIN SE NDOSHTA KA AGUAR

 Pyetje: SYFYRI ME DYSHIMIN SE NDOSHTA KA AGUAR

Cila është dispozita për një person që ha syfyr duke mos qenë i sigurt a ka hyrë apo jo koha e agimit?

 Përgjigjja: SYFYRI ME DYSHIMIN SE NDOSHTA KA AGUAR

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në lidhje me këtë çështje dy rastet kryesore dhe dispozitat e tyre përkatëse janë si vijon1:

Së pari: Nëse mbetet i dyshimtë fakti nëse ka hyrë apo jo koha e agimit (sabahut) kur personi ka qenë duke ngrënë syfyr (apo bërë ndonjë nga prishësit e agjërimit)

Lexoni më tepër

SYFYRI ME DYSHIMIN SE NDOSHTA KA AGUAR Read More »

LIMITI-CAKU I MBYLLJES SË SYFYRIT

Numri i fetvasë: 117 LIMITI-CAKU I MBYLLJES SË SYFYRIT

Kategoria: SAKTËSIA E AGJËRIMIT-KUSHTET

LIMITI-CAKU I MBYLLJES SË SYFYRIT

 Pyetje: LIMITI-CAKU I MBYLLJES SË SYFYRIT

Cili është limiti (caku) i kohës në të cilën agjëruesi duhet që ta mbyllë syfyrin? A konsiderohet bidat imsaku (ndalimi nga prishësit e agjërimit) disa minuta përpara hyrjes së kohës së namazit të sabahut?

 Përgjigjja: LIMITI-CAKU I MBYLLJES SË SYFYRIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Së pari: Kuptimi i fjalës “syfyr” dhe “imsak”

Fjala syfyr vjen nga fjala arabe “ES-SUȞUUR”, që në kuptimin juridik islam nënkupton ngrënien dhe pirjen në pjesën e fundit të natës. Shumica e juristëve muslimanë janë të mendimit se koha e syfyrit fillon nga mesnata deri në agimin e vërtetë. Kurse fjala imsak, vjen nga arabishtja dhe ka kuptimin e ndalimit a frenimit të vetes nga prishësit e agjërimit.1

Lexoni më tepër

LIMITI-CAKU I MBYLLJES SË SYFYRIT Read More »

SHTYLLAT E AGJËRIMIT TË RAMAZANIT

Numri i fetvasë: 79 SHTYLLAT E AGJËRIMIT TË RAMAZANIT

Kategoria:  SAKTËSIA E AGJËRIMIT-KUSHTET

 SHTYLLAT E AGJËRIMIT TË RAMAZANIT

 Pyetje: SHTYLLAT E AGJËRIMIT TË RAMAZANIT

Cilat janë rregullat bazë (më kryesore) që duhet të dijë muslimani në lidhje me agjërimin e Ramazanit?

 Përgjigjja: SHTYLLAT E AGJËRIMIT TË RAMAZANIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Rregullat kryesore në lidhje me agjërimin e Ramazanit, përmblidhen në dy shtyllat në vijim të agjërimit1:

Shtylla e parë: Nijeti (Qëllimi):

Nijeti (qëllim i agjërimit) të Ramazanit bëhet që natën e parë të Ramazanit për të gjithë muajin, por më mirë është që nijeti të bëhet për agjërimin e çdo dite të Ramazanit më vete. Që nijeti të jetë i saktë, mjafton që personi ta ketë në mend se të nesërmen do agjërojë Ramazanin. Nijeti duhet të përsëritet sa herë që ndërpritet agjërimi.

Lexoni më tepër

SHTYLLAT E AGJËRIMIT TË RAMAZANIT Read More »

↓
Scroll to Top