JETA E VËRTETË – FETVA DHE STUDIME ISLAME

“Jeta e kësaj bote, nuk është gjë tjetër, veçse argëtim dhe lojë. Ndërsa jeta e botës tjetër, pikërisht ajo është Jeta e Vërtetë. Veç sikur ta dinin!” (Kuran, El-Ankebut: 64)

ETIKË-VIRTYT-GOJËTARI

GËNJESHTRA PËR TË KËNAQUR PRINDIN ETJ.

Numri i fetvasë: 394 GËNJESHTRA PËR TË KËNAQUR PRINDIN ETJ.

Kategoria: ÇFARË NDALOHET NË TË FOLUR

GËNJESHTRA PËR TË KËNAQUR PRINDIN ETJ.

 Pyetje: GËNJESHTRA PËR TË KËNAQUR PRINDIN ETJ.

A më lejohet t‘i gënjej prindërit në lidhje me produktet hallall, sepse ata shikojnë pjesën ekonomike, kurse unë interesohem të jem sa më në rregull me Krijuesin. A bëj mëkat në lidhje me këtë (nëse përdor gënjeshtrën për sa në fjalë), ngase nuk mund ta gjej dot gjuhën e përbashkët me prindërit e mi?

 Përgjigjja: GËNJESHTRA PËR TË KËNAQUR PRINDIN ETJ.

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në lidhje me këtë çështje thuhet sa vijon

Lexoni më tepër

GËNJESHTRA PËR TË KËNAQUR PRINDIN ETJ. Read More »

TË FOLURIT ME NËNKUPTIM-LOJA ME FJALË

Numri i fetvasë: 393 TË FOLURIT ME NËNKUPTIM-LOJA ME FJALË

Kategoria: ETIKA E BISEDËS DHE SHAKASË

TË FOLURIT ME NËNKUPTIM-LOJA ME FJALË

 Pyetje: TË FOLURIT ME NËNKUPTIM-LOJA ME FJALË

A lejohet që personi të flasë me dykuptimësi/nënkuptim apo të bëjë lojë fjalësh për të dalë nga një situatë e sikletshme, pra të nënkuptojë tjetërçka dhe të lerë të kuptohet diçka tjetër?

 Përgjigjja: TË FOLURIT ME NËNKUPTIM-LOJA ME FJALË

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në lidhje me çështjen e parashtruar thuhet sa vijon:

Të folurit me dykuptimësi/nënkuptim, në aspektin juridik ka kuptimin që personi të nënkuptojë tjetërçka dhe të lerë të kuptohet një gjë tjetër. Për një person të tillë thuhet ndryshe se “ai bën lojë fjalësh”, pra ai aktron duke thënë diçka që mbart një kuptim të atillë që në dukje (për dëgjuesin) duket një kuptim tjetër nga kuptimi i vërtetë që fsheh folësi. Kjo formë është e lejuar në vetvete për rastin kur personi nuk mund të thotë kurrsesi të vërtetën dhe kur përbën për këtë person një alternativë për të mos rënë në gënjeshtër.

Lexoni më tepër

TË FOLURIT ME NËNKUPTIM-LOJA ME FJALË Read More »

HIDHËRIMI ME MUSLIMANIN-NJOHURI BAZË

Numri i fetvasë: 375 HIDHËRIMI ME MUSLIMANIN-NJOHURI BAZË

Kategoria: ETIKA E MBAJTJES MËRI

HIDHËRIMI ME MUSLIMANIN-NJOHURI BAZË

 Pyetje: HIDHËRIMI ME MUSLIMANIN-NJOHURI BAZË

Në ditët tona po shohim një përhapje të madhe të dukurisë së hidhërimit dhe zemërimit mes muslimanëve, aq sa shumë prej tyre nuk flasin dhe mbajnë mëri me njëri-tjetrin prej një kohe të konsiderueshme. Cilat janë njohurit kryesore që duhet të dijë muslimani rreth kësaj çështje?

 Përgjigjja: HIDHËRIMI ME MUSLIMANIN-NJOHURI BAZË

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në lidhje me parashtrimin e mësipërm thuhet sa vijon1:

Lexoni më tepër

HIDHËRIMI ME MUSLIMANIN-NJOHURI BAZË Read More »

MËKATET E MËDHA-KUPTIMI-DISPOZITA

Numri i fetvasë: 368 MËKATET E MËDHA-KUPTIMI-DISPOZITA

Kategoria: ETIKË-VIRTYT-GOJËTARI

 MËKATET E MËDHA-KUPTIMI-DISPOZITA

 Pyetje: MËKATET E MËDHA-KUPTIMI-DISPOZITA

Cili është përkufizimi i mëkateve të mëdha, cila është dispozita lidhur me to dhe si shlyhen ato?

 Përgjigjja: MËKATET E MËDHA-KUPTIMI-DISPOZITA

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në lidhje me këtë çështje thuhet sa vijon1:

Së pari: Përkufizimi i mëkateve të mëdha

Mëkate të mëdha, quhen:

a. gjithë mëkatet që ligji islam i konsideron vepra penale (si: vrasja, prostitucioni, vjedhja etj.) dhe ka vendosur për to në këtë botë masa të caktuara ndëshkimore;

Lexoni më tepër

MËKATET E MËDHA-KUPTIMI-DISPOZITA Read More »

MËKATI I VOGËL FALET PO U SHMANG I MADHI

Numri i fetvasë: 367 MËKATI I VOGËL FALET PO U SHMANG I MADHI

Kategoria: ETIKË-VIRTYT-GOJËTARI

MËKATI I VOGËL FALET PO U SHMANG I MADHI

 Pyetje: MËKATI I VOGËL FALET PO U SHMANG I MADHI

Cili është përkufizimi i mëkateve të vogla, si shlyhen ato dhe a kushtëzohet falja e tyre me mënjanimin e mëkateve të mëdha?

 Përgjigjja: MËKATI I VOGËL FALET PO U SHMANG I MADHI

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Së pari: Përkufizimi dhe shlyerja e mëkateve të vogla1

Mëkate të vogla, quhen të gjitha mëkatet përveç mëkateve të mëdha, që: (a) nuk dënohen me masa penale konkrete ndëshkimore në dynja; (b) nuk është përmendur për to kërcënim hyjnor i veçantë (i trajtës së mallkimit ose zemërimit hyjnor) në amshim dhe (c) dëmi i tyre nuk është i shumtë. Mëkatet e vogla shlyhen dhe falen me pendim, por krahas kësaj ato falen edhe me shlyerësit si namazet e obligueshme dhe ai i xhumasë, agjërimi i Ramazanit, haxhi, veprat e mira që kryhen në mënyrë të përpiktë dhe sistematike etj.

Lexoni më tepër

MËKATI I VOGËL FALET PO U SHMANG I MADHI Read More »

GJUMI I SHUMTË-DISPOZITA-KËSHILLA

Numri i fetvasë: 358 GJUMI I SHUMTË-DISPOZITA-KËSHILLA

Kategoria: ETIKA E GJUMIT-ECJES-ULJES-SHTRIRJES

GJUMI I SHUMTË-DISPOZITA-KËSHILLA

 Pyetje: GJUMI I SHUMTË-DISPOZITA-KËSHILLA

Më ndodhi një ditë që më kapi një gjumë i thellë nga mëngjesi dhe nuk u përmenda vetëm se kur më zgjuan shokët në perëndimin e diellit. Çfarë duhet pasur parasysh për raste të tilla?

 Përgjigjja: GJUMI I SHUMTË-DISPOZITA-KËSHILLA

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në lidhje me mbetjen në gjumë të thellë thuhet sa vijon1:

Së pari: Gjumi i tepërt konsiderohet i papëlqyeshëm (mekruh2)

Juristët muslimanë e konsiderojnë të papëlqyeshëm (mekruh) gjumin e tepërt, pasi prej tij njeriu humbet kryerjen e sa e sa veprave të mira (adhurimeve) që mund të bëhen gjatë ditës dhe sigurisht që kjo papëlqyeshmëri vlen nëse ky gjumë i tepërt nuk shpie në çuarjen dëm të ndonjë detyrimi fetar (si namazi p.sh.) apo në rënie në ndonjë haram (vepër të paligjshme).

Lexoni më tepër

GJUMI I SHUMTË-DISPOZITA-KËSHILLA Read More »

NGARKIMI I JOMUSLIMANIT ME NORMAT ISLAME

Numri i fetvasë: 348 NGARKIMI I JOMUSLIMANIT ME NORMAT ISLAME

Kategoria: ETIKA E RAPORTEVE

 NGARKIMI I JOMUSLIMANIT ME NORMAT ISLAME

 Pyetje: NGARKIMI I JOMUSLIMANIT ME NORMAT ISLAME

A janë të ngarkuar jomuslimanët (jobesimtarët) me degëzimet normative islame, si: namazi, agjërimi etj.?

 Përgjigjja: NGARKIMI I JOMUSLIMANIT ME NORMAT ISLAME

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në lidhje me faktin a janë jobesimtarët të ngarkuar me degëzimet normative islame, juristët muslimanë ndajnë dy mendimet kryesore në vijim1:

Mendimi i parë: Jobesimtarët janë të ngarkuar me bazat dhe degëzimet islame

Shumica e juristëve muslimanë janë të mendimit se Allahu i Madhëruar u ka komunikuar (ligjëruar / kumtuar / ngarkuar) jomuslimanëve (jobesimtarëve) jo vetëm çështjet bazë të fesë islame (parimet themelore islame), si: besimin në Allahun, engjëjt e Tij dhe gjithë sa ka lidhje me kredon (akiden / besimin) islam, por (u ka komunikuar jobesimtarëve) edhe degëzimet e fesë islame, si: namazin, zeqatin, agjërimin dhe ngjashëm.

Lexoni më tepër

NGARKIMI I JOMUSLIMANIT ME NORMAT ISLAME Read More »

RASTET KUR LEJOHET PËRGOJIMI

Numri i fetvasë: 332 RASTET KUR LEJOHET PËRGOJIMI

Kategoria: ÇFARË NDALOHET NË TË FOLUR

RASTET KUR LEJOHET PËRGOJIMI

 Pyetje: RASTET KUR LEJOHET PËRGOJIMI

Shpesh na ndodh të dëgjojmë nga persona të së njëjtës familje (sidomos mes bashkëshortëve, vëllezërve dhe motrave) që të fliten pas shpinës së prindërve apo dikujt tjetër prej anëtarëve të së njëjtës familje, fjalë për ta që nëse këta të fundit do t’i dinin, me siguri që do mërziteshin shumë me këta familjarë të tyre që i thonë ato. Në këto raste na ndodh që të reagojmë herë duke i kundërshtuar thënësit e këtyre fjalëve ndër sy dhe herë duke folur prapa krahëve të tyre me njerëz të tjerë lidhur me këto sjellje problematike. A konsiderohet ky veprim përgojim dhe në cilat raste lejohet përgojimi apo kallëzimi i të metave e mangësive të tjetrit prapa krahëve të tij?

Lexoni më tepër

RASTET KUR LEJOHET PËRGOJIMI Read More »

PËRGOJIMI-DISPOZITA DHE SHKAQET

Numri i fetvasë: 331 PËRGOJIMI-DISPOZITA DHE SHKAQET

Kategoria: ÇFARË NDALOHET NË TË FOLUR

 PËRGOJIMI-DISPOZITA DHE SHKAQET

 Pyetje: PËRGOJIMI-DISPOZITA DHE SHKAQET

Cila është dispozita për mëkatin e rëndë të përgojimit dhe cilat janë shkaqet kryesore të rënies në të?

 Përgjigjja: PËRGOJIMI-DISPOZITA DHE SHKAQET

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Përgojimi është nga mëkatet më të mëdha në të cilat mund të bjerë muslimani/a. Juristët muslimanë kanë theksuar se muslimanit/es i del për detyrë që jo vetëm të mos bëj ai/ajo vetë përgojim, por edhe të mos i dëgjojë përgojimet që bëjnë të tjerët, pasi dëgjimi i tyre e ngarkon personin me barrë mëkati sikurse barra e veprimit të këtij thënësi të përgojimit.

Lexoni më tepër

PËRGOJIMI-DISPOZITA DHE SHKAQET Read More »

BLERJA E MALLIT TË VJEDHUR-TË DYSHIMTË

Numri i fetvasë: 330 BLERJA E MALLIT TË VJEDHUR-TË DYSHIMTË

Kategoria: ETIKA E SHITBLERJES

 BLERJA E MALLIT TË VJEDHUR-TË DYSHIMTË

 Pyetje: BLERJA E MALLIT TË VJEDHUR-TË DYSHIMTË

Kam blerë vezë në dorë (jo në dyqan) dhe ajo zonja që më dha vezët i ka marr ato tek dikush që punon në pulari. Ajo më tha se beson se personi që ia sjell asaj i ka vjedhur dhe lekët që i jep ajo ai i mban për vete. Unë kam ngrënë dhe më parë nga këto vezë dhe problemi është se ajo ma ka thënë këtë pasi unë i kisha blerë vezët. Si duhet vepruar me mallin për të cilin ushqehen dyshime se mund të jetë i vjedhur?

 Përgjigjja: BLERJA E MALLIT TË VJEDHUR-TË DYSHIMTË

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lexoni më tepër

BLERJA E MALLIT TË VJEDHUR-TË DYSHIMTË Read More »

↓
Scroll to Top